Ngữ pháp unit 4 lớp 6 Festivals and Free time

Ngữ pháp i-Learn Smart World 6 unit 4 Festivals and Free time

Nằm trong bộ đề Ngữ pháp tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2021 - 2022, Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 unit 4 Festivals and Free time bao gồm cấu tiếng Anh như: trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh và cấu trúc thì hiện tại đơn chỉ tương lai giúp các em học sinh ôn tập tại nhà hiệu quả.

Tài liệu tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Trạng từ chỉ tần suất trong ngữ pháp tiếng Anh 6

1.1. Định nghĩa trạng từ tần suất trong tiếng Anh

Trạng từ chỉ tần suất là trạng từ dùng để biểu đạt hay mô tả về mức độ thường xuyên xảy ra của một sự kiện, hiện tượng nào đó.

%

Adverbs of frequency

Examples

100%

always (Luôn luôn)

I always brush my teeth at night.

90%

usually (Thường xuyên)

I usually walk to school.

70%

often (Thường thường)

I often play soccer.

50%

sometimes (Thỉnh thoảng)

I sometimes sing a song.

5%

rarely (Hiếm khi)

I rarely get bad marks.

0%

never (Không bao giờ)

I never go to school late.

1.2. Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu

Cách dùng trạng từ này tương tự như các trạng từ khác trong ngữ pháp tiếng Anh, đứng sau động từ to be và trước động từ thường, và thường có các ý nghĩa như dưới đây:

● Trạng từ đứng sau động từ To be

I am always late for school.

● Trạng từ đứng trước động từ thường

He sometimes washes his car.

● Trạng từ đứng trước trợ động từ và động từ chính

Mary doesn't usually go to the cinema.

● Trong ngữ pháp tiếng Anh, trạng từ chỉ tần suất đôi khi đứng ở đầu câu hoặc cuối câu (trừ hardly ever, never)

Sometimes, I don’t understand what you are thinking.

II. Thì hiện tại đơn tả thì tương lai - Present Simple for future use

Thì hiện tại đơn diễn tả công việc cụ thể (có kế hoạch xác định) trong tương lai như là thời khóa biểu hay chương trình, lịch trình cụ thể.

- The festival starts at 8.00 tomorrow.

- The train leaves at 5.00.

Trên đây là Ngữ pháp tiếng Anh unit 4 lớp 6 Festivals and Free time đầy đủ nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh 6 unit 4 Festivals and Free time khác nhau như:

Từ vựng Unit 4 lớp 6 Festivals and Free time

Đánh giá bài viết
2 1.743
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm