Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 lesson 3

Sgk tiếng Anh i-learn smart world lớp 6 unit 6 lesson 3

Giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Community Services lesson 3 dưới đây nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Tài liệu Giải tiếng Anh 6 Unit 6 lesson 3 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả trước khi đến lớp.

Soạn i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. New Words Lesson 3 Unit 6 i-Learn Smart World

a. Circle the correct definitions of the underlined words. Listen and repeat. Khoanh chọn định nghĩa đúng của từ được gạch dưới. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Đáp án

2 - a; 3 - b; 4 - b; 5 - a;

b. Discuss and answer the questions. Thảo luận và trả lời các câu hỏi.

Hướng dẫn dịch

1 - Em có biết tổ chức từ thiện nào không?

2. Họ giúp ai hoặc việc gì?

Gợi ý

1 - I know about Blue Dragon Children's Foundation (Tổ chức trẻ em Rồng Xanh). They help street children and disabled children.

2 - They help the children who don't have home and kids with disablities.

2. Listening i-Learn Smart World 6 unit 6 lesson 3

a. Listen to two people talking about a charity. Does the charity work in one country, or many countries? Nghe hai người đang nói về một tổ chức từ thiện. Tổ chức từ thiện này hoạt động ở một hay nhiều quốc gia?

Click để nghe

Đáp án

This charity works in many countries.

Nội dung bài nghe

Lisa: Thanks for joining us, Professor. Can you tell us about Trash Free Seas?

Professor Jones: Well, the charity started in 1986 in the USA.

Lisa: When? Sorry, could you repeat that?

Professor Jones: 1986. Anyway, they help protect ocean Wildlife by cleaning up beaches.

Lisa: I see.

Professor Jones: In 2018, over a million people in many countries took part in a huge beach cleanup.

Lisa: Great!

Professor Jones: They picked up over ten million kilograms of trash.

Lisa: How much? Sorry, could you say that again?

Professor Jones: Ten million kilos.

Lisa: Wow! That's amazing. How can our listeners help?

Professor Jones: If anyone wants to donate, please visit the Trash Free Seas website. Just five dollars will be a big help! The website is www...

Hướng dẫn dịch

Lisa: Cảm ơn vì đã tham gia cùng chúng tôi, thưa Giáo sư. Ngài có thể cho chúng tôi biết về Trash Free Seas được không ạ?

Giáo sư Jones: À, tổ chức từ thiện này bắt đầu vào năm 1986 ở Hoa Kỳ.

Lisa: Khi nào ạ? Xin lỗi, ngài có thể lặp lại điều đó không?

Giáo sư Jones: 1986. À thì, họ cũng giúp bảo vệ Động vật hoang dã ở đại dương bằng cách làm sạch các bãi biển.

Lisa: Ra vậy.

Giáo sư Jones: Vào năm 2018, hơn một triệu người ở nhiều quốc gia đã tham gia vào một cuộc dọn dẹp bãi biển khổng lồ.

Lisa: Tuyệt vời!

Giáo sư Jones: Họ đã nhặt hơn 10 triệu kg rác.

Lisa: Bao nhiêu ạ? Xin lỗi, ngài có thể nói lại lần nữa không?

Giáo sư Jones: Mười triệu kg.

Lisa: Chà! Thật đáng kinh ngạc. Thính giả của chúng ta có thể giúp gì?

Giáo sư Jones: Nếu có ai muốn quyên góp, vui lòng truy cập trang web Trash Free Seas. Chỉ cần 5 đô la Mỹ sẽ là một trợ giúp lớn! Trang web là www ...

b. Now, listen and fill in the blanks. Giờ thì, nghe và điền vào chỗ trống.

Click để nghe

Đáp án

1 - 1986

2 - wildlife

3 - ten

4 - donate

3. Reading tiếng Anh 6 i-Learn Smart World unit 6 lesson 3

a. Read the article and circle the best headline. Đọc bài báo và khoanh chọn tiêu đề thích hợp nhất.

Đáp án

An Environmental Charity in Vietnam

b. Read the article and fill in the blanks. Đọc bài báo và điền vào chỗ trống.

Đáp án

2 - (the beaches on) Phú Quốc Island

3 - Earth Day

4 - donate

4. Speaking Lesson 3 Unit 6 lớp 6 Community services

Help us Save the World! Hãy giúp chúng tôi cứu lấy Trái Đất!

a. You and your friend want to help a charity. Student B, turn to page 123 File 7. Work in pairs. Student A, answer Student B's questions. Swap roles. Ask Student B about Earthwatch. Make notes. Ask your partner to repeat some information. Em và bạn muốn giúp một tổ chức từ thiện. Học sinh A, chuyển đến trang 123 File 7. Làm việc theo cặp. Học sinh A, trả lời những câu hỏi của học sinh B. Đổi vai. Hỏi học sinh B về Earthwatch. Ghi chú lại. Yêu cầu bạn em lặp lại một số thông tin.

Gợi ý

A: What does Trash Hero World do?

B: They plan cleanups and help recycle trash.

A: Where do they work?

B: They work in Southeast Asia, Australia, Europe.

A: How can I help?

B: You can donate money and start a cleanup.

b. Decide which charity you want to help. Quyết định tổ chức từ thiện mà em muốn giúp

5. Writing lesson 3 unit 6 i-Learn Smart World lớp 6

a. Use the notes to write a paragraph about the World Wide Fund for Nature (WWF). Write 50 to 60 words. Sử dụng các ghi chú để viết một đoạn văn về Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF). Viết 50 đến 60 từ.

Gợi ý

The World Wide Fund for Nature (WWF) is a very large charity in the world. They work to protect wildlife and the environment. They also make sure everyone has enough food and reduce food waste. The WWF started in 1961 in Switzerland. Now, they work in more than 100 countries. You can take part in events and donate money to help the WWF.

Hướng dẫn dịch

Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới (WWF) là một tổ chức từ thiện rất lớn trên thế giới. Họ làm việc để bảo vệ động vật hoang dã và môi trường. Họ cũng đảm bảo mọi người có đủ thức ăn và giảm lãng phí thực phẩm. WWF bắt đầu vào năm 1961 tại Thụy Sĩ. Bây giờ, họ làm việc tại hơn 100 quốc gia. Bạn có thể tham gia các sự kiện và quyên góp tiền để giúp WWF.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 unit 6 Community Services lesson 3 chi tiết nhất. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bộ tài liệu tiếng Anh 6 unit 6 sách i-Learn Smart World khác nhau như:

Đánh giá bài viết
111 25.916
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm