Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Lesson 2

i-Learn Smart World 6 workbook unit 6 lesson 2

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2021 - 2022, Giải i-Learn Smart World 6 workbook giải bài tập unit 6 lesson 2 trang 34 35 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 2 Unit 6 Community services SBT tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6.

Soạn giải i-Learn Smart World 6 workbook do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words sách bài tập tiếng Anh 6 unit 6 lesson 2

a. Label the pictures using the words in the box. Điền vào bức tranh các từ có sẵn

Đáp án

2 - glass jars

3 - cans

4 - plastic bottles

5 - plastic bags

b. Fill in the blanks using the words in Task a. Điền vào chỗ trống các từ ở câu a.

Đáp án

2 - plastic bottles

3 - glass jars

4 - cans

5 - plastic bags

Listening i-Learn Smart World 6 unit 6 lesson 2

Listen and tick (✔). Lắng nghe và đánh dấu ✔.

Click để nghe

Đáp án

pick up

reuse

recycle

turn off

streets

home

school

trash

bottles and cans

newspapers

TVs and computers

Grammar lesson 2 SBT unit 6 lớp 6 Community services

a. Fill in the blanks using the words in the box. Some words can be used more than once. Điền vào chỗ trống bằng các từ trong khung. Một số từ có thể được sử dụng nhiều hơn một lần.

Đáp án

2. pick up trash

3. pick up, reuse, recycle cans

4. pick up, reuse, recycle plastic bottles

5. turn off computer

6. reuse, recycle newspapers

7. pick up, reuse, recycle glass bottles

b. Unscramble the sentences. Xếp lại thành câu.

Đáp án

2 - Don't throw away food.

3 - Recycle plastic bottles.

4 - Pick up trash off the streets.

5 - Turn off computers at night.

6 - Reuse glass jars to store food.

7 - Wash bottles before you recycle them.

Writing tiếng Anh 6 i-Learn Smart World unit 6 lesson 2

What can we do to save the environment? Give 5 ideas. Chúng ta có thể làm gì để cứu môi trường? Đưa ra 5 ý tưởng.

Gợi ý

2. Recycle plastic cans and bottles to put things in.

3. Pick up trash in your neighbourhood.

4. Reuse glass jars to put fruit jams in.

5. Recycle used papers.

Trên đây là giải sách i-learn Smart World 6 workbook unit 6 lesson 2 chi tiết nhất. Xem thêm Tài liệu tiếng Anh 6 Unit 6 Community Services khác tại:

Từ vựng Unit 6 lớp 6 Community services

Ngữ pháp Unit 6 lớp 6 Community services

Đánh giá bài viết
20 5.009
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm