Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 School

Bài tập Unit 2 School tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Nằm trong bộ bài tập i-Learn Smart World lớp 6 theo từng Unit, Bài tập Unit 2 tiếng Anh lớp 6 School có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 6 Unit 2 School có đáp án với kiến thức gói gọn trong SGK tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 Unit 2 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Bài tập i-Learn Smart World lớp 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

I. Give the correct form. 

1. Do you (like)_______ Math?

2. I like (play)_________ soccer.

3. Peter (like) P.E and English.

4. My favorite sport (be) ______ badminton.

5. She (not like) ________ biology.

II. Complete the sentence. 

1. My favorite subjects are English ______ Art.

2. I don't like geography, P.E , ______ maths.

3. We can sign up _____ the swimming club.

4. Do you like singing? _____, I do.

5. _______ club do you want to sign up for?

III. Read and answer the question.

My name is Phuong. My favorite book is Yellow Flowers on the Green Grass (Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh). It's an interesting novel. The author of the book is Nguyễn Nhật Ánh. The book is about Thiều and the people around him. I like the book because it shows us many beautiful things in Thiều's village. It is a peaceful village with green grass, trees, wind, and yellow flowers. Some parts of the story are very sad. I cried a lot when I thought Thiều's brother, Tường, cannot walk again. I really like this book. I think you should read it.

1. What kind of book is Yellow Flowers on the Green Grass ?

2. Who's the author?

3. Why does Phuong like this book?

4. Why does Phuong cry?

5. Does Phuong think you should read it?

ĐÁP ÁN

I. Give the correct form.

1. Do you (like)__like_____ Math?

2. I like (play)_____playing____ soccer.

3. Peter (like)___likes______ P.E and English.

4. My favorite sport (be) __is____ badminton.

5. She (not like) ____doesn't like____ biology.

II. Complete the sentence.

1. My favorite subjects are English __and____ Art.

2. I don't like geography, P.E , ___or___ maths.

3. We can sign up __for___ the swimming club.

4. Do you like singing? __Yes___, I do.

5. ___Which____ club do you want to sign up for?

III. Read and answer the question.

1 - It is a novel.

2 - Nguyễn Nhật Ánh is the author.

3 - Because it shows her many beautiful things in Thiều's village.

4 - Because she thought Thiều's brother, Tường, cannot walk again.

5 - Yes, she does.

Trên đây là Bài tập Unit 2 School i-Learn Smart World lớp 6 có đáp án. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã cập nhật tài liệu Lý thuyết & Bài tập Unit 2 School lớp 6 khác như:

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 lesson 1

Từ vựng Unit 2 lớp 6 School

Ngữ pháp unit 2 lớp 6 School

Bài tập Unit 2 School tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6

Đánh giá bài viết
5 4.518
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm