Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 School

Bài tập Unit 2 School tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Nằm trong bộ bài tập i-Learn Smart World lớp 6 theo từng Unit, Bài tập Unit 2 tiếng Anh lớp 6 School có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 6 Unit 2 School có đáp án với kiến thức gói gọn trong SGK tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 Unit 2 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Bài tập i-Learn Smart World lớp 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

I. Give the correct form. 

1. Do you (like)_______ Math?

2. I like (play)_________ soccer.

3. Peter (like) P.E and English.

4. My favorite sport (be) ______ badminton.

5. She (not like) ________ biology.

II. Complete the sentence. 

1. My favorite subjects are English ______ Art.

2. I don't like geography, P.E , ______ maths.

3. We can sign up _____ the swimming club.

4. Do you like singing? _____, I do.

5. _______ club do you want to sign up for?

III. Read and answer the question.

My name is Phuong. My favorite book is Yellow Flowers on the Green Grass (Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh). It's an interesting novel. The author of the book is Nguyễn Nhật Ánh. The book is about Thiều and the people around him. I like the book because it shows us many beautiful things in Thiều's village. It is a peaceful village with green grass, trees, wind, and yellow flowers. Some parts of the story are very sad. I cried a lot when I thought Thiều's brother, Tường, cannot walk again. I really like this book. I think you should read it.

1. What kind of book is Yellow Flowers on the Green Grass ?

2. Who's the author?

3. Why does Phuong like this book?

4. Why does Phuong cry?

5. Does Phuong think you should read it?

IV. Rewrite the sentence without changing the meaning of the first one.

1. What is your favorite subject?

→ What subject ____________________________

2. There are 35 students in my class.

→ My class___________________________

3. Mai live near her school.

→ Mai’s house isn’t___________________________

4. Mary plays the piano very well.

→ Mary is good___________________________

5. Do you like physics?

→ Are you interested___________________________

6. The school has a computer room and a library.

→ There___________________________

V. Read the following passage and decide whether each of the statements is TRUE or FALSE.

Alexander the Great was a king of the ancient Macedonia. He was born in 356 B.C. He was only 20 years old when he became the king of Macedonia. He won many battles during his life and the most famous was the battle of Gaugamela, in which he defeated the Persian army. Alexander the Great was one of the history's greatest military leaders.

1. Alexander the Great became the king in 376 B.C.

2. Alexander the Great lost the battle to the Persian army.

3. Alexander the Great was famous for his military leadership.

4. Alexander the Great was a king of the modern Macedonia.

5. Alexander the Great's least known battle was that of Gaugamela.

ĐÁP ÁN

I. Give the correct form.

1. Do you (like)__like_____ Math?

2. I like (play)_____playing____ soccer.

3. Peter (like)___likes______ P.E and English.

4. My favorite sport (be) __is____ badminton.

5. She (not like) ____doesn't like____ biology.

II. Complete the sentence.

1. My favorite subjects are English __and____ Art.

2. I don't like geography, P.E , ___or___ maths.

3. We can sign up __for___ the swimming club.

4. Do you like singing? __Yes___, I do.

5. ___Which____ club do you want to sign up for?

III. Read and answer the question.

1 - It is a novel.

2 - Nguyễn Nhật Ánh is the author.

3 - Because it shows her many beautiful things in Thiều's village.

4 - Because she thought Thiều's brother, Tường, cannot walk again.

5 - Yes, she does.

Hướng dẫn dịch

Tôi tên là Phương. Cuốn sách tôi yêu thích nhất là Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh). Đó là một cuốn tiểu thuyết thú vị. Tác giả cuốn sách là Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách viết về Thiều và những người xung quanh cậu. Tôi thích cuốn sách vì nó cho chúng ta thấy nhiều điều đẹp đẽ ở làng Thiều. Đó là một ngôi làng yên bình với cỏ xanh, cây cối, gió và hoa vàng. Một số phần của câu chuyện rất buồn. Tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến Tường, em trai của Thiều, không thể đi lại được nữa. Tôi thực sự thích quyển sách này. Tôi nghĩ bạn nên đọc nó.

IV. Rewrite the sentence without changing the meaning of the first one.

1. What is your favorite subject?

→ What subject ________do you like?_________

2. There are 35 students in my class.

→ My class _______has 35 students._____

3. Mai live near her school.

→ Mai’s house isn’t ________far from her school.______

4. Mary plays the piano very well.

→ Mary is good ______at playing the piano.______

5. Do you like physics?

→ Are you interested _______in Physic?_____

6. The school has a computer room and a library.

→ There_____ is a computer room and a library in the school.____

V. Read the following passage and decide whether each of the statements is TRUE or FALSE.

1 - TRUE;

2 - FALSE;

3 - TRUE;

4 - FALSE;

5 - FALSE;

Hướng dẫn dịch

Alexander Đại đế là một vị vua của Macedonia cổ đại. Ông sinh năm 356 trước Công nguyên. Ông chỉ mới 20 tuổi khi trở thành vua Macedonia. Ông đã thắng nhiều trận chiến trong đời và nổi tiếng nhất là trận Gaugamela, trong đó ông đã đánh bại quân Ba Tư. Alexander Đại đế là một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử.

Trên đây là Bài tập Unit 2 School i-Learn Smart World lớp 6 có đáp án. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã cập nhật tài liệu Lý thuyết & Bài tập Unit 2 School lớp 6 khác như:

Đánh giá bài viết
9 10.891
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm