Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 lesson 2

Giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Community Services lesson 2 dưới đây nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2023 - 2024 do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Tài liệu Giải tiếng Anh 6 Unit 6 lesson 2 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả trước khi đến lớp.

Soạn i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. New Words Lesson 2 Unit 6 Tiếng Anh 6 Community services

a. Fill in the blanks. Listen and repeat. Điền vào chỗ trống. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Đáp án

2 - plastic bottle

3 - can

4 - glass jar

5 - plastic bag

b. Match the underlined words to the definitions. Listen and repeat. Nối các từ được gạch dưới với định nghĩa của nó. Nghe và lặp lại.

1. Our school likes to recycle students' used note paper.

2. I don't like to throw away anything that I can use again.

3. I reuse bottles in my garden and grow plants in them.

4. I always pick up trash on the beach when I see it.

a. collect and remove

b. use something for another purpose

c. change trash into something different

d. put something in the trash can

Click để nghe

Đáp án

1. c

2. d

3. b

4. a

Hướng dẫn dịch

1. recycle = change trash into something different: tái chế

2. throw away = put something in the trash can: vứt đi, ném đi

3. reuse = use something for another purpose: tái sử dụng

4. pick up = collect and remove: nhặt lên và mang đi nơi khác

c. Say what things you reuse. Nói những thứ em tái sử dụng.

Gợi ý

Plastic bag; plastic bottle; glass bottle;

2. Reading Lesson 2 Unit 6 i-Learn Smart World 6

Sally blogs about saving the environment. Read her tips and write "True" or "False." Sally viết nhật ký điện tử về môi trường. Đọc các mẹo và viết “Đúng” hoặc “Sai”.

Hi, everyone!

People ask me all the time what we should do to protect the Earth.

Here are my top tips.

Reuse glass bottles and jars. You can use them in your kitchen, bathroom, or even your garden. Glass bottles are really useful.

Don't throw away old glass!

Recycle plastic bottles, cans, and paper. Find recyling bins near your house or school and take your recyling every week. It's very easy!

Pick up trash. Nobody likes to see it in their town. Picking up trash makes our towns look better. After picking up the trash, make sure you recycle it!

1. We should reuse glass bottles. ____TRUE_____

2. We shouldn't throw glass jars away. _____________

3. It's difficult to recycle paper. _____________

4. We can make where we live look better. ____________

Đáp án

2 - True

3 - False

4 - True

Hướng dẫn dịch

Chào mọi người!

Mọi người luôn hỏi tôi rằng chúng ta nên làm gì để bảo vệ Trái Đất.

Đây là những lời khuyên hàng đầu của tôi.

Tái sử dụng chai, lọ thủy tinh. Bạn có thể sử dụng chúng trong nhà bếp, phòng tắm hoặc thậm chí là khu vườn của bạn. Chai thủy tinh thực sự hữu ích.

Đừng vứt ly cũ đi!

Tái chế chai nhựa, lon và giấy. Tìm các thùng rác gần nhà hoặc trường học của bạn và mang đi tái chế mỗi tuần. Việc này rất dễ!

Nhặt rác. Không ai thích nhìn thấy rác trong thị trấn của mình. Nhặt rác làm cho thị trấn của chúng ta trông đẹp hơn. Sau khi nhặt rác, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ tái chế nó!

3. Grammar Lesson 2 i-Learn Smart World 6 unit 6

a. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Recycle bottles and cans. Don’t use plastic bags.

b. Fill in the blanks with positive or negative imperative statements. Điền vào chỗ trống với dạng khẳng định hoặc phủ định của câu mệnh lệnh.

1. Don’t use plastic bags. X (use)

2. ________________ plastic bottles. V (reuse)

3. ________________ old newspapers. V (recycle)

4. ________________ papers in the park. V (pick up)

5. ________________ old cans to grow flowers in. V (reuse)

6. ________________ old clothes. X (throw away)

Đáp án

2 - Reuse

3 - Recycle

4 - Pick up

5 - Reuse

6 - Don’t throw away

c. Rewrite the sentences as negative or positive imperatives. Viết lại câu dạng câu mệnh lệnh phủ định hoặc khẳng định.

1. Don't recycle plastic bags and jars.

Recycle plastic bags and jars.

2. Throw away glass jars and old newspapers.

3. Don't pick up trash in the park.

4. Don't recycle plastic bottles and old magazines.

5. Don't reuse plastic bottles in your garden.

6. Throw away old clothes.

Đáp án

2 - Don’t throw away glass jars and old newspapers.

3 - Pick up trash in the park.

4 - Recycle plastic bottles and old magazines.

5 - Reuse plastic bottles in your garden.

6 - Don’t throw away old clothes.

d. Practice saying the sentences with a partner. Thực hành nói các câu này với bạn.

4. Pronunciation i-Learn Smart World 6 unit 6 lesson 2

a. Focus on the /l/ sound. Tập trung vào âm /l/.

b. Listen to the words and focus on the underlined letters. Nghe các từ và chú ý đến các chữ cái được gạch dưới.

Click để nghe

recycle, bottle

c. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

d. Read the words with the correct sound to a partner. Cùng với một người bạn đọc các từ với âm đúng.

5. Practice Lesson 2 tiếng Anh lớp 6 unit 6 Community services

Take turns saying imperative sentences. Luân phiên nhau nói các câu mệnh lệnh.

Don’t throw away the trash.

Đáp án

2 - Recycle glass bottles.

3 - Don't throw away litters/ plastic bottles.

4 - Reuse plastic bags.

5 - Reuse plastic bottles.

6 - Don't throw away old clothes.

7 - Recycle old books/ papers.

8 - Pick up litters/ plastic bottles.

6. Speaking tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Unit 6 lesson 2

Let’s Protect the Earth!

a. You want to write an article about how to protect the Earth. Work in pairs. Discuss and choose six tips to add to your notes. Em muốn viết một bài báo về cách bảo vệ Trái Đất. Làm việc theo cặp. Thảo luận và chọn 6 mẹo thêm vào ghi chú của em.

Gợi ý

Don't throw away litters/ plastic bottles.

Recycle glass bottles.

Don't throw away old clothes.

Recycle old books/ papers.

Reuse plastic bag/ bottle

Reuse glass bottle

b. Share your ideas with another pair. Now, discuss and choose three things you can do in your home or school. Hãy chia sẻ ý kiến của em với cặp khác. Giờ thì, thảo luận và chọn 3 món việc em có thể làm ở nhà hoặc ở trường.

Gợi ý

Recycle old books/ papers.

Reuse plastic bag/ bottle

Reuse glass bottle

Trên đây là Soạn SGK i-Learn Smart World 6 Unit 6 lesson 2 Community Services trang 49 50 51 đầy đủ. Xem thêm Tài liệu tiếng Anh 6 Unit 6 Community Services khác tại:

Đánh giá bài viết
123 35.626
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 6

    Xem thêm