Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 lesson 2

i-Learn Smart World 6 unit 6 lesson 2 trang 49 - 51

Giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Community Services lesson 2 dưới đây nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Tài liệu Giải tiếng Anh 6 Unit 6 lesson 2 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả trước khi đến lớp.

Soạn i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. New Words Lesson 2 Unit 6 Tiếng Anh 6 Community services

a. Fill in the blanks. Listen and repeat. Điền vào chỗ trống. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Đáp án

2 - plastic bottle

3 - can

4 - glass jar

5 - plastic bag

b. Match the underlined words to the definitions. Listen and repeat. Nối các từ được gạch dưới với định nghĩa của nó. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Đáp án

1. c

2. d

3. b

4. a

c. Say what things you reuse. Nói những thứ em tái sử dụng.

Gợi ý

Plastic bag; plastic bottle; glass bottle;

2. Reading Lesson 2 Unit 6 i-Learn Smart World 6

Sally blogs about saving the environment. Read her tips and write "True" or "False." Sally viết nhật ký điện tử về môi trường. Đọc các mẹo và viết “Đúng” hoặc “Sai”.

Đáp án

2 - True

3 - False

4 - True

3. Grammar Lesson 2 i-Learn Smart World 6 unit 6

a. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Recycle bottles and cans. Don’t use plastic bags.

b. Fill in the blanks with positive or negative imperative statements. Điền vào chỗ trống với dạng khẳng định hoặc phủ định của câu mệnh lệnh.

Đáp án

2 - Reuse

3 - Recycle

4 - Pick up

5 - Reuse

6 - Don’t throw away

c. Rewrite the sentences as negative or positive imperatives. Viết lại câu dạng câu mệnh lệnh phủ định hoặc khẳng định.

Đáp án

2 - Don’t throw away glass jars and old newspapers.

3 - Pick up trash in the park.

4 - Recycle plastic bottles and old magazines.

5 - Reuse plastic bottles in your garden.

6 - Don’t throw away old clothes.

d. Practice saying the sentences with a partner. Thực hành nói các câu này với bạn.

4. Pronunciation i-Learn Smart World 6 unit 6 lesson 2

a. Focus on the /l/ sound. Tập trung vào âm /l/.

b. Listen to the words and focus on the underlined letters. Nghe các từ và chú ý đến các chữ cái được gạch dưới.

Click để nghe

recycle, bottle

c. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

d. Read the words with the correct sound to a partner. Cùng với một người bạn đọc các từ với âm đúng.

5. Practice Lesson 2 tiếng Anh lớp 6 unit 6 Community services

Take turns saying imperative sentences. Luân phiên nhau nói các câu mệnh lệnh.

Don’t throw away the trash.

Đáp án

2 - Recycle glass bottles.

3 - Don't throw away litters/ plastic bottles.

4 - Reuse plastic bags.

5 - Reuse plastic bottles.

6 - Don't throw away old clothes.

7 - Recycle old books/ papers.

8 - Pick up litters/ plastic bottles.

6. Speaking tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Unit 6 lesson 2

Let’s Protect the Earth!

a. You want to write an article about how to protect the Earth. Work in pairs. Discuss and choose six tips to add to your notes. Em muốn viết một bài báo về cách bảo vệ Trái Đất. Làm việc theo cặp. Thảo luận và chọn 6 mẹo thêm vào ghi chú của em.

Gợi ý

Don't throw away litters/ plastic bottles.

Recycle glass bottles.

Don't throw away old clothes.

Recycle old books/ papers.

Reuse plastic bag/ bottle

Reuse glass bottle

b. Share your ideas with another pair. Now, discuss and choose three things you can do in your home or school. Hãy chia sẻ ý kiến của em với cặp khác. Giờ thì, thảo luận và chọn 3 món việc em có thể làm ở nhà hoặc ở trường.

Trên đây là Soạn SGK i-Learn Smart World 6 Unit 6 lesson 2 Community Services trang 49 50 51 đầy đủ. Xem thêm Tài liệu tiếng Anh 6 Unit 6 Community Services khác tại:

Từ vựng Unit 6 lớp 6 Community services

Ngữ pháp Unit 6 lớp 6 Community services

Đánh giá bài viết
24 12.574
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm