Từ vựng Unit 7 lớp 6 Movies

Từ vựng i-Learn Smart World 6 unit 7 Movies

Nằm trong bộ Từ vựng tiếng Anh i-Learn Smart World 6 theo từng Unit năm 2022 - 2023, Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 7 Movies bao gồm từ mới tiếng Anh quan trọng kèm theo phiên âm, định nghĩa giúp các em học sinh lớp 6 tổng hợp những từ vựng tiếng Anh Unit 7 Movies lớp 6 hiệu quả.

Tài liệu tiếng Anh 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

action(n)/ˈækʃn/phim hành động

2

animated(adj)/ˈænɪmeɪtɪd/hoạt hình

3

comedy(n)/ˈkɒmədi/phim hài

4

drama(n)/ˈdrɑːmə/phim chính kịch

5

horror(n)/ˈhɒrə(r)/phim kinh dị

6

science fiction(n)/ˌsaɪəns ˈfɪkʃn/phim khoa học viễn tưởng

7

awful(adj)/ˈɔːfl/kinh khủng

8

boring(adj)/ˈbɔːrɪŋ/chán

9

exciting(adj)/ɪkˈsaɪtɪŋ/thú vị

10

fantastic(adj)fænˈtæstɪk/tuyệt vời

11

funny(adj)/ˈfʌni/hài hước

12

great(adj)/ɡreɪt/tuyệt vời

13

sad(adj)/sæd/buồn

14

terrible(adj)/ˈterəbl/khủng khiếp

15

army(n)/ˈɑːmi/quân đội

16

battle(n)/ˈbætl/trận chiến

17

general(n)/ˈdʒenrəl/vị tướng

18

king(n)/kɪŋ/vị vua

19

queen(n)/kwiːn/hoàng hậu

20

soldier(n)/ˈsəʊldʒə(r)/binh lính

21

invaders(n)/ɪnˈveɪdə(r)/kẻ xâm lược

22

win(v)/wɪn/chiến thắng

23

gripping

adj

/ˈɡrɪpɪŋ

thú vị, hấp dẫn

24

hilarious

adj

/hɪˈleəriəs/

hài hước

25

moving

adj

/ˈmuːvɪŋ/

cảm động

26

must-see

adj

/mɑːst siː/

phải xem

27

predictable

adj

/prɪˈdɪktəbl/

có thể đoán được

28

scary

adj

/ˈskeəri/

đáng sợ

29

shocking

adj

/ˈʃɒkɪŋ/

gây sốc

30

violent

adj

/ˈvaɪələnt/

bạo lực

31

violence

n

/ˈvaɪələns/

sự bạo lực

32

direct

adj

/daɪˈrekt/

trực tiếp

33

recommend

v

/rekəˈmend/

đề xuất

34

star

n

/stɑː(r)/

ngôi sao, minh tinh

Bài tập Từ vựng Unit 7 lớp 6 Movies có đáp án

Complete the sentences with the types of film in the box.

Horror ; thriller ; adventure ; documentary ; romantic comedies

animation ; science-fiction ; romance ; comedies ; Action

1. A __________ is an exciting film, especially about murder or serious crimes

2. ___________ film features lots of monsters such as Frankenstein, or Dracula that make you scream and be afraid, very afraid!

3. ______________ are sweet films that include romance, but also lots of funny moments as well

4. In general, _______________ make you laugh – a lot!

5. ________________ films are about imaginary events in the future or in outer space

6. A _______________ is a film that investigate some real – life story

7. In _______________ film the heroes have lots of battles, do incredible stunts and drive fast

8. ______________ films use computer graphics to make elaborate stories

9. ______________ films have a main character who’s usually either on a conquest or exploration

10. ______________ films are stories of people finding each other and falling in love.

ĐÁP ÁN

Complete the sentences with the types of film in the box.

1. A _____thriller_____ is an exciting film, especially about murder or serious crimes

2. ______Horror_____ film features lots of monsters such as Frankenstein, or Dracula that make you scream and be afraid, very afraid!

3. _______ romantic comedies_______ are sweet films that include romance, but also lots of funny moments as well

4. In general, ______comedies_________ make you laugh – a lot!

5. ________science-fiction________ films are about imaginary events in the future or in outer space

6. A ________documentary_______ is a film that investigate some real – life story

7. In ________Action_______ film the heroes have lots of battles, do incredible stunts and drive fast

8. _______animation_______ films use computer graphics to make elaborate stories

9. _________adventure _____ films have a main character who’s usually either on a conquest or exploration

10. ________ romance______ films are stories of people finding each other and falling in love.

Trên đây là Từ vựng tiếng Anh 6 unit 7 Movies đầy đủ nhất. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải rât nhiều tài liệu tiếng Anh 6 sách i-Learn Smart World khác nhau. Mời bạn đọc tham khảo tại: tài liệu tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 cả năm

Đánh giá bài viết
6 6.870
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm