Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 lesson 3

Giải tiếng Anh lớp 6 unit 8 The world around us lesson 3 dưới đây nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Tài liệu Giải tiếng Anh 6 unit 8 lesson 3 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả trước khi đến lớp.

Soạn i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New Words Lesson 3 unit 8 Tiếng Anh 6 The world around us trang 68

a. Write the letters in the boxes. Listen and repeat. Điền chữ cái vào ô trống. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Đáp án

2 - F;

3 - D;

4 - E;

5 - C;

6 - B;

7 - A;

b. Discuss what activities you can do at each place. Thảo luận về những hoạt động bạn có thể làm ở mỗi địa điểm.

Đáp án gợi ý

- You can go hiking at the mountain.

- You can go camping and have BBQ at the forest.

- You can go kayaking at the bay.

- You can go swimming at the island.

- You can visit and take photos at the waterfall.

Hướng dẫn dịch

- Bạn có thể đi leo núi.

- Bạn có thể đi cắm trại và tổ chức BBQ tại rừng.

- Bạn có thể chèo thuyền kayak tại vịnh.

- Bạn có thể đi tắm biển tại đảo.

- Quý khách có thể tham quan và chụp ảnh tại thác.

Listening Lesson 3 unit 8 The world around us Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

a. Listening to Tom talking about places to visit. These places are the best for people who like: doing sports/ talking photos. Hãy lắng nghe Tom nói về những địa điểm tham quan. Những địa điểm này dành cho những người thích: chơi thể thao/chụp ảnh.

Click để nghe

Đáp án

These places are the best for people who like doing sports.

b. Now, listen and number. Bây giờ, nghe và đánh số.

Click để nghe

Đáp án

Thứ tự từ trên xuống dưới: 2 - 1 - 4 - 3

Nội dung bài nghe

Phú Quốc Island in Vietnam is great for diving. You should go there between November and April to miss the rainy season.

A great place for surfng is the Bay of Fundy in Canada. It has long beaches and big waves. You can go there by train or bus.

Mount Fuji is the highest mountain in Japan. It's popular with hikers. You can go there by car or bus.

If you like skiing, you should go to the Black Forest in Germany. You should go there between December and January for the snow.

Hướng dẫn dịch

Đảo Phú Quốc ở Việt Nam là nơi tuyệt vời để lặn. Bạn nên đến đó trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 để tránh mùa mưa.

Một nơi tuyệt vời để lướt sóng là Vịnh Fundy ở Canada. Nơi đây có những bãi biển dài và sóng lớn. Bạn có thể đến đó bằng tàu hỏa hoặc xe buýt.

Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản. Nó phổ biến với những người đi bộ đường dài. Bạn có thể đến đó bằng ô tô hoặc xe buýt.

Nếu bạn thích trượt tuyết, bạn nên đến Rừng Đen ở Đức. Bạn nên đến đó trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 1 để có tuyết.

Reading tiếng Anh 6 unit 8 lesson 3 trang 69

a. Read the email and underline the natural wonders of Viet Nam. Đọc email sau và gạch chân vào những kì quan thiên nhiên của Việt Nam.

Đáp án

Mộc Châu Highland

Cúc Phuong National Park

Phú Quốc Island

Lăng Cô Bay

b. Read and circle “True” or “False”. Đọc và khoanh chọn Đúng hoặc Sai.

Đáp án

2 - True

3 - True

4 - False

Speaking unit 8 lớp 6 The world around us lesson 3 trang 69

a. You want to visit some natural wonders. Read the information about the places below. Student A, answer student B’s question about Đà Nẵng. Swap roles and repeat with Cameron highland. Bạn muốn thăm một vài kì quan thiên nhiên. Đọc thông tin về Đà Nẵng trong bảng dưới đây. Học sinh A sẽ trả lời câu hỏi của học sinh B về Đà Nẵng. Đổi lượt và lặp lại với Cao nguyên Cameron. 

Gợi ý

A: Where should I go for my vacation?

B: I think you should go to Da Nang in my country.

A: What activities can I do?

B: You can go rock climbing, go swimming and go snorkeling.

A: Which month should I go there?

B: You should go there between January and March because it’s dry.

A: How can I get there?

B: By bus, by train or by plane.

b. Discuss two places to visit and things to do in your country. Thảo luận về hai địa điểm du lịch và những việc sẽ làm trên đất nước bạn.

If you are interested in traveling, you should go to Da lat in Lam Dong province. You can visit many tourist attractions here such as: Cam Ly waterfall; Valley of Love and Tuyen Lam lake. There are many unique café and restaurants that you can try and enjoy. Moreover, you should go to Quy Nhon city in Binh Dinh province. You will go sightseeing, swimming and see many different insects here. You can travel both this places by plane or coach.

Writing Lesson 3 unit 8 i-Learn Smart World 6

a. Read the postcard and fill in the blanks using the sentences (A-E). Đọc lá thư dưới đây và điền vào ô trống sử dụng câu A-E.

Đáp án

2. C

3. B

4. A

5. E

b. Answer the question then write a postcard to give advice about a place in your country. Write 50 to 60 words. Trả lời những câu hỏi dưới đây sau đó viết một lá thư gợi ý về một địa điểm ở dất nước bạn. Viết từ 50 đến 60 từ.

Gợi ý

Dear Annie,

I am in Quy Nhon and I want to give advice about your vacation. I think you should go here in this holiday.

There are so many beautiful places for you to travel and it is easy to get to. You can go there by plane. There are a lot of lovely beaches, natural tourist attractions. You can go sightseeing, go swimming and take photos.

The weather is wonderful. You should bring some colorful long dresses, glasses and hat.

About its food, It can make you mouthwatering for sure. It’s really great.

See you later,

My Le

Hướng dẫn dịch

Annie thân mến,

Tôi đang ở Quy Nhơn và tôi muốn đưa ra lời khuyên về kỳ nghỉ của bạn. Tôi nghĩ bạn nên đến đây trong kỳ nghỉ này.

Có rất nhiều địa điểm đẹp để bạn đi du lịch và rất dễ dàng để đến. Bạn có thể đến đó bằng máy bay. Có rất nhiều bãi biển đẹp, các điểm du lịch tự nhiên. Bạn có thể tham quan, tắm biển và chụp ảnh.

Thời tiết rất tuyệt vời. Bạn nên mang theo một số áo dài sặc sỡ, kính và mũ.

Về thức ăn của nó, chắc chắn nó có thể khiến bạn chảy nước miếng. Nó thực sự tuyệt vời.

Hẹn gặp lại,

Mỹ Lệ

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 unit 8 The world around us lesson 3 chi tiết nhất. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bộ tài liệu tiếng Anh 6 unit 6 sách i-Learn Smart World khác nhau như:

Đánh giá bài viết
27 16.604
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm