Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 lesson 1

Giải tiếng Anh lớp 6 unit 10 Cities around the world lesson 1 dưới đây nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Tài liệu Giải tiếng Anh 6 unit 10 lesson 1 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả trước khi đến lớp.

Soạn i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New Words Lesson 1 unit 10 Cities around the world Tiếng Anh 6

a. Write the letters in the boxes. Listen and repeat. Điền chữ cái vào ô trống. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Đáp án

2 - E;

3 - C;

4 - B;

5 - F;

6 - D;

7 - H;

8 - G;

b. Think of three famous landmarks in your country. Tell your partner about them. Nghĩ về 3 địa điểm nổi tiếng ở đất nước bạn. Hãy chia sẻ với bạn của mình.

There is a big cathedral in Ha Noi capital.

There is a Landmark 81 skyscraper in Ho Chi Minh city.

There is a Dragon bridge in Da Nang city.

Listening unit 10 lớp 6 Cities around the world Lesson 1

a. Listen to Kathryn and Tom talking about a vacation. Are they both on a vacation? Lắng nghe Kathryn and Tom nói về 1 kì nghỉ. Cả hai người họ có đi du lịch hay không?

Click để nghe

Đáp án

No. they aren’t.

b. Now, listen and answer the question. Nghe và trả lời câu hỏi.

Click để nghe

Đáp án

1 - On the weekend.

2 - No, he doesn’t.

3 - A nice park.

4 - He just stay at his hotel.

Nội dung bài nghe

Tom: What are you going to do in Amsterdam?

Kathryn: First, I’m going to the Royal Palace.

Tom: It’s very busy on weekend

Kathryn: Really? Well, if it’s too busy, I’ll walk around Dam spare

Tom: Good idea, the square is beautiful. Are you going to the Opera?

Kathryn: Yes, of course

Tom: Do you have tockets? It is very popular

Kathryn: Oh no, I thought It was free! What can I do if I can’t get tickets?

Tom: There’s a very nice park near the opera house.

Kathryn: Great, If I can’t get tickets, I’ll take photos in the park

Tom: What will you do if the weather’s bad?

Kathryn: I’ll just stay in my hotel.

Hướng dẫn dịch

Tom: Bạn sẽ đi đâu ở Amsterdam?

Kathryn: Đầu tiên, tôi sẽ đi cung điện Royal

Tom: Cuối tuần thì rất là đông

Kathryn: Thật sao. Nếu như quá đông, Tôi sẽ đi Quảng Trường Dam

Tom: Ý kiến hay đấy., Quảng trường rất đẹp. Bạn có đi nhà hát lớn không.

Kathryn: Dĩ nhiên là có rồi.

Tom: Bạn có vé chưa. Nó thì rất phổ biến.

Kathryn: Ôi không, tôi nghĩ là nó miễn phí. Tôi sẽ làm gì nếu không có vé?

Tom: Có một công viên rất đẹp ở gần đấy.

Kathryn: Tuyệt, Nếu tôi không có vé, tôi sẽ đi chụp ảnh.

Tom: Bạn sẽ làm gì nếu thời tiết tệ?

Kathryn: Tôi sẽ ở nhà thôi.

Grammar trang 79 Lesson 1 unit 10 Tiếng Anh 6 Cities around the world

a. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Hướng dẫn dịch

Boy: Bạn sẽ làm gì nếu thời tiết xấu?

Girl: Nếu thời tiết xấu, tôi sẽ xem vở múa ba lê ở nhà hát La Scala.

b. Fill in the blank with the correct form of the verb. Điền vào chỗ trống dạng đúng của từ.

Đáp án

2 - is - will watch;

3 - will not go/ won't go - is;

4 - have - will visit;

5 - is - will visit;

6 - don't have - will not go;

c. Look at the Mary’s plan and write sentence. Nhìn vào kế hoạch của Mary và viết thành câu.

Đáp án

2 - If the museum is busy, Mary will go to cathedral.

3 - If the opera house is closed, Mary will go to tower.

4 - If the palace is busy, Mary won’t go.

5 - If Mary has time, she will go to old bridge.

d. Now, practice saying the sentences with your partner. Bây giờ, hãy thực hành những câu trên với bạn của mình.

Pronunciation Lesson 1 unit 10 lớp 6 Cities around the world

a. Focus on the / ð/ sound. Tập trung vào âm /ð/.

b. Listen to the words and focus on the underlined letter. Lắng nghe những từ dưới đây và tập trung vào từ gạch chân.

Click để nghe

the

weather

there

c. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

d. Read the words with the correct sound to a partner. Đọc những tù với âm đúng với bạn của mình.

Practice Lesson 1 unit 10 i-Learn Smart World 6 trang 80

a. Practice the conversation. Swap roles and repeat. Thực hành đoạn hội thoại. Đổi vai và lặp lại.

b. Practice with your own idea. Thực hành với ý tưởng của bạn.

A: What are you going to do for your vacation?

B: I’ll going to visit the Milan Cathedral.

A: What else will you do?

B: If I have time, I will go to Centre park

A: What will you do if the weather’s hot?

B: If the weather’s hot, I’ll go to an ice cream store.

Speaking Lesson 1 unit 10 Cities around the world lớp 6 trang 80

a. You are going to London for a day and want to visit three places. Tick three landmark you would like to go, then ask three friends where they’re going to visit. Bạn sẽ đến London vào một ngày nào đó và muốn đến thăm 3 nơi. Đánh dấu 3 nơi bạn muốn đi sau đó hỏi 3 người bạn về nơi họ sẽ đi?

b. What will you do if you have more time or if it rains? Discuss and answer the questions. Bạn sẽ làm gì nếu có thời gian hoặc trời mưa? Thảo luận và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn dịch

1. Bạn sẽ làm gì nếu bạn có nhiều thời gian hơn? - Tôi sẽ đọc sách hoặc xem tivi.

2. Bạn sẽ làm gì nếu trời mưa? - Tôi sẽ ngủ.

Trên đây là Soạn unit 10 lớp 6 lesson 1 Cities around the world trang 78 79 80 SGK i-Learn Smart World đầy đủ. Xem thêm Tài liệu tiếng Anh 6 unit 10 Cities around the world khác tại:

Đánh giá bài viết
60 10.235
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm