Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 lesson 2

Soạn tiếng Anh 6 Unit 2 Lesson 2 School

Nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 theo từng Unit, Hướng dẫn giải tiếng Anh Lesson 2 Unit 2 lớp 6 School dưới đây do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh Unit 2 lớp 6 Lesson 2 School bao gồm đáp án các phần bài tập tiếng Anh trong SGK i-Learn Smart World trang 17 18 19. Mời các em tham khảo & download tài liệu.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words Lesson 2 tiếng Anh 6 unit 2

a. Circle the correct definitions for the underlined words. Listen and repeat. Khoanh chọn định nghĩa đúng của từ được gạch dưới. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Đáp án

2 - b; 3 - a; 4 - b; 5 - b; 6 - a;

b. Draw the table. Add any activities you can think of to the correct columns. Vẽ bảng. Thêm bất cứ hoạt động nào mà em có thể nghĩ vào cột đúng.

indoor activitiesoutdoor activities

arts and crafts

Gợi ý

indoor activitiesoutdoor activities

arts and crafts

singing

dancing

playing chess

making paper plane/ boat

Do a jigsaw puzzle

playing outdoor sports: football; basketball

Go camping

Go fishing

Go jogging

Ride the bike

Reading lesson 2 tiếng Anh Unit 2 lớp 6

Read the school newsletter and answer the questions. Đọc bản tin của trường và trả lời các câu hỏi.

Đáp án

1 - The Soccer Club.

2 - The Board Games Club.

3 - The Book Club.

4 - The Arts and Crafts Club.

Hướng dẫn dịch

Các câu lạc bộ của trường

Trường chúng ta có rất nhiều câu lạc bộ vui nhộn. Nếu bạn thích các hoạt động ngoài trời, Câu lạc bộ bóng đá họp lúc 4 giờ chiều. vào thứ Ba hàng tuần, với Câu lạc bộ Quần vợt vào cùng thời điểm vào các ngày thứ Năm. Đối với các hoạt động trong nhà, Câu lạc bộ Trò chơi trên bàn bắt đầu vào tuần tới. Nó phổ biến vì vậy hãy đăng ký trên bảng thông báo. Câu lạc bộ Sách chào đón những ai thích đọc sách. Bạn không cần đăng ký nhưng vui lòng mang theo bản sao The Secret Garden của riêng bạn đến Thư viện lúc 4 giờ chiều. vào thứ Tư. Câu lạc bộ Thủ công mỹ nghệ của chúng ta dành cho những người thích chế tạo đồ vật. Chi phí là $ 20 học kỳ để mua nguyên liệu.

Grammar lesson 2 unit 2 tiếng Anh lớp 6 School

a. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Hướng dẫn dịch

Boy: Có câu lạc bộ sách đấy. Bạn có thích đọc sách không?

Girl: Mình có.

b. Rewrite the verbs using –ing. Viết các động từ sử dụng –ing.

Đáp án

1 - singing;

2 - drawing;

3 - cutting;

4 - reading;

5 - dancing;

6 - getting;

7 - acting;

c. Fill in the blanks. Điền vào chỗ trống.

Đáp án

2 - doing outdoor activities;

3 - playing tennis;

4 - swimming;

d. Now, practice the conversation with your partner. Giờ thì, thực hành đoạn hội thoại với bạn của em.

Pronunciation lesson 2 Unit 2 lớp 6 School

a. Intonation for positive answers goes up. Intonation for negative answers goes down. Ngữ điệu của câu trả lời khẳng định đi lên. Ngữ điệu của câu trả lời phủ định đi xuống.

Yes, I do.

No, I don't.

b. Listen and focus on how the intonation goes up or down. Nghe và tập trung vào ngữ điệu lên hoặc xuống.

Click để nghe

Do you like playing basketball? (goes up)

Yes, I do. (goes up)

No, I don’t. (goes down)

c. Listen and cross out the one with the wrong intonation. Nghe và loại bỏ câu có ngữ điệu sai.

Đáp án

Yes, I do vì trong file nghe, ngữ điệu đi xuống. (Đúng là ngữ điệu đi lên)

d. Read the sentences with the correct intonations to a partner. Đọc những câu có ngữ điệu đúng với bạn của em.

Practice unit 2 lớp 6 lesson 2

a. Practice the conversation. Swap roles and repeat. Thực hành bài hội thoại. Đổi vai và lặp lại.

Hướng dẫn dịch

Emma: Bạn muốn đăng ký câu lạc bộ nào?

Toby: Hừm. Mình không biết nữa.

Emma: Có một câu lạc bộ sách. Bạn có thích đọc sách không?

Toby: Mình không.

Emma: Còn câu lạc bộ công nghệ thông tin thì sao?

Toby: Vâng, mình thực sự thích sử dụng máy tính.

Emma: Sao bạn không đăng ký nó?

Toby: Oh, ý kiến hay đó.

b. Practice with your own ideas. Thực hành với ý kiến của riêng em.

Speaking tiếng Anh Unit 2 School lớp 6

Let's Join a Club! Hãy tham gia một câu lạc bộ nào!

a. You want to sign up for some clubs for next year. Find out what activities your partner likes doing and then decide on one club to join together. Em muốn đăng ký một số câu lạc bộ cho năm tới. Tìm một số hoạt động mà bạn em thích làm và sau đó quyết định một câu lạc bộ để cùng nhau tham gia.

b. Join another pair. Which club do most people want to join? Tham gia vào một nhóm khác. Câu lạc bộ nào mà hầu hết mọi người muốn tham gia?)

Our group wants join…

Gợi ý

Our group wants join book club because we like reading books.

Our group wants join I.T club because we like using computer.

Trên đây là Soạn Unit 2 lesson 2 School trang 17 18 19 i-Learn Smart World lớp 6.

Đánh giá bài viết
30 16.397
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • đa nguyễn văn
  đa nguyễn văn

  Use your answers in Task a. to write a book review. Use the Reading to help you. Write 40 to 50 words. 


  Thích Phản hồi 20:52 25/10
  • đa nguyễn văn
   đa nguyễn văn

   😒😓😓😓😓😔😔😔😔

   Thích Phản hồi 20:53 25/10
   Tiếng anh 6 Xem thêm