Talk about other festivals you know

Nằm trong bộ đề Luyện nói tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 theo từng Unit năm 2022 - 2023, tài liệu Hướng dẫn nói tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Festivals and Free time về lễ hội bằng tiếng Anh giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kỹ năng tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Unit 4 Festivals and Free time hiệu quả.

Tài liệu i-Learn Smart World lớp 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

b. Talk about other festivals you know. Nói về những lễ hội khác mà em biết.

Talk about your favourite festival in Vietnam số 1

I'd like to tell you about my favorite festival. It is the flower festival. It is held in Da Lat at the end of December every year. The local people and tourists take part in the festival to see hundreds of kinds of flowers. They can take photos or buy flowers if they like. Walking along the streets, we can see a variety of flowers displayed. Different kinds of flower are arranged to make many special animals with the colourful lights. I think this is one of the festival I like best because I love flowers. I love the all the colors of flower. If I have a chance, I will join in the festival again.

Hướng dẫn dịch

Tôi muốn kể cho bạn nghe về lễ hội yêu thích của tôi. Đó là lễ hội hoa đăng. Nó được tổ chức tại Đà Lạt vào cuối tháng 12 hàng năm. Người dân địa phương và du khách thập phương ngắm hàng trăm loại hoa. Họ có thể chụp ảnh hoặc mua hoa nếu họ thích. Đi dọc các con phố, chúng ta có thể thấy rất nhiều loại hoa được trưng bày. Các loại hoa khác nhau được sắp xếp để tạo thành nhiều con vật đặc biệt với những chiếc đèn nhiều màu sắc. Tôi nghĩ đây là một trong những lễ hội tôi thích nhất vì tôi yêu hoa. Tôi yêu tất cả các màu sắc của hoa. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tham gia lễ hội một lần nữa.

Talk about a festival in Vietnam số 2

There are many special festivals in Vietnam but surely Tet is the most important festival. It is celebrated on the 1st day of the 1st lunar month. On Tet, everyone in the family will gather, eat and have fun together. Before Tet, people will decorate the house, go shopping to buy flowers, decorations and food. Everyone will make banh chung, a traditional Vietnamese dish before Tet. On Tet, they will eat banh chung together and visit relatives together. Kids will receive lucky money from adults. In New year's Eve, we can watch colorful fireworks in the sky. I love Tet very much, every year, I look forward to Tet.

GG dịch

Có rất nhiều lễ hội đặc sắc ở Việt Nam nhưng chắc chắn Tết là lễ hội quan trọng nhất. Nó được tổ chức vào ngày 1 tháng 1 âm lịch. Ngày Tết, mọi người trong gia đình sẽ quây quần, ăn uống, vui vẻ bên nhau. Trước Tết, mọi người sẽ trang trí nhà cửa, đi mua sắm hoa, đồ trang trí và thực phẩm. Mọi người sẽ làm bánh chưng, một món ăn truyền thống của Việt Nam trước Tết. Ngày Tết, họ sẽ cùng nhau ăn bánh chưng, cùng nhau đi thăm họ hàng. Trẻ em sẽ nhận được lì xì từ người lớn. Trong đêm giao thừa, chúng ta có thể xem pháo hoa đầy màu sắc trên bầu trời. Tôi rất yêu Tết, năm nào cũng mong đến Tết.

Talk about festival số 3

Christmas is one of the most important holiday in many countries in the world. Christmas occurs on 24 and 25th December but it starts from the beginning of the month. During Christmas, people are more friendly and gentle with each other because they believe to have a happier life without sorrow. I enjoy decorating Christmas tree and walk around the streets looking at the buildings and the trees around the city such as in squares and parks, shops and offices. Especially, there is always a big tree at city’s center, in which people gather and pray together in Christmas night. All the city is decorated with color and lights; therefore, it is a chance for citizens go out, take many beautiful photos and transfer to each other. I really love Christmas.

GG dịch

Giáng sinh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở nhiều quốc gia trên thế giới. Giáng sinh diễn ra vào ngày 24 và 25 tháng 12 nhưng nó bắt đầu từ đầu tháng. Trong lễ Giáng sinh, mọi người thân thiện và dịu dàng với nhau hơn vì họ tin rằng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn, không có phiền muộn. Tôi thích trang trí cây thông Noel và đi dạo quanh các con phố để ngắm nhìn các tòa nhà và cây cối xung quanh thành phố như ở quảng trường và công viên, cửa hàng và văn phòng. Đặc biệt, ở trung tâm thành phố luôn có một cây thông lớn để mọi người tụ tập và cùng nhau cầu nguyện trong đêm Giáng sinh. Tất cả thành phố được trang trí với màu sắc và ánh sáng; do đó, đây là dịp để người dân ra ngoài, chụp thật nhiều ảnh đẹp và truyền tai nhau. Tôi thực sự yêu Giáng sinh.

Nói về tết bằng tiếng Anh lớp 6 số 4

All of the special holidays in my country, I like Tet the most. Tet is an occasion to everyone get together in warm atmosphere. Before Tet holiday, Everyone prepares many things and decorates their house. I plant a lot of flowers in front of my house and buy many things such as clothes, foods ... Besides, most of the streets also are decorated beautifully with colorful lights and flowers. During Tet, I spends more time on visiting my relatives, friends and colleagues. Especially, I give to each other the best wishes for the new year. Tet is an opportunity for children receive lucky money. There is a funny thing that people try to avoid argument or saying any bad things at Tet. I love Tet holiday!

Nội dung dịch

Tất cả các ngày lễ đặc biệt ở đất nước tôi, tôi thích nhất Tết. Tết là dịp để tất cả mọi người cùng nhau trong bầu không khí ấm áp. Trước kỳ nghỉ Tết, mọi người chuẩn bị nhiều thứ và trang trí nhà cửa. Tôi trồng nhiều hoa ở trước nhà tôi và mua nhiều thứ như quần áo, thực phẩm ... Bên cạnh đó, hầu hết các đường phố cũng được trang trí đẹp mắt với ánh sáng đầy màu sắc và hoa. Trong dịp Tết, tôi dành nhiều thời gian hơn để thăm viếng người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Đặc biệt, tôi trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới. Tết là cơ hội để trẻ em được may mắn. Có một điều buồn cười là mọi người cố gắng tránh tranh cãi hoặc nói bất cứ điều xấu nào vào dịp Tết. Tôi yêu Tết!

Talk about a festival you know ngắn số 5

The Mid-Autumn Festival is an important traditional holiday in my country. It is often celebrated on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar with a full moon at night. Mid Autumn Festival is mainly for young children in Vietnam to enjoy the best time of the year. But not only can children celebrate this day but also adults can, adults who wish to have a chance to remind them of their childhood and feel young again. During this exciting Autumn festival, making masks and lanterns is probably one of many activities that take place. The most interesting activity is dragon dance. Dragon dancers dance to every household in their neighbourhood. And when speaking of Mid-Autumn, we can’t help but to mention the Moon cake. The round shape of the moon cake signifies completeness and reunion of families.

Bản dịch

Tết Trung thu là một ngày lễ truyền thống quan trọng ở đất nước tôi. Lễ hội thường được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, đêm rằm. Tết Trung thu chủ yếu dành cho trẻ nhỏ ở Việt Nam để tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhất trong năm. Nhưng không chỉ trẻ em có thể kỷ niệm ngày này mà người lớn cũng có thể, những người lớn mong muốn có cơ hội để nhắc nhở họ về tuổi thơ của họ và cảm thấy trẻ lại. Trong lễ hội mùa Thu thú vị này, làm mặt nạ và làm đèn lồng có lẽ là một trong nhiều hoạt động được diễn ra. Hoạt động thú vị nhất là múa rồng. Các vũ công rồng múa đến từng hộ gia đình trong khu phố của họ. Và nói đến Trung thu thì không thể không nhắc đến bánh Trung thu. Hình tròn của bánh trung thu biểu thị cho sự trọn vẹn, đoàn tụ của gia đình.

Talk about the festival you know số 6

There are many popular festivals in Viet Nam, however, The Hung King Temple Festival is one of the most important festivals. This festival is held to worship the founders of our nation. It takes place in Hung King Temple in Phu Tho province from the 8th to the 11th day of the third lunar month. The Hung Temple historical area includes three main temples: Ha Temple, Trung Temple and Thuong Temple in order from the bottom of the mountain going up. People offer incense and specialities such as: banh chung ,banh day and five-fruit-trays to the King, besides, there are many traditional games and activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and Xoan singing performance. It is because of these activities and competitions that the festival atmosphere becomes more noisy and crowded.

Google dịch

Ở Việt Nam có rất nhiều lễ hội phổ biến, tuy nhiên Lễ hội Đền Hùng là một trong những lễ hội quan trọng nhất. Lễ hội này được tổ chức để thờ các vị khai quốc công thần. Diễn ra tại Đền Hùng Vương tỉnh Phú Thọ từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch. Khu di tích lịch sử Đền Hùng bao gồm ba đền chính: Đền Hạ, Đền Trung và Đền Thượng theo thứ tự từ chân núi đi lên. Người dân dâng hương và các đặc sản như: bánh chưng, bánh dày, mâm ngũ quả lên Vua, bên cạnh đó còn có nhiều trò chơi, hoạt động truyền thống như đu tre, múa lân, đấu vật, hát Xoan. Chính vì những hoạt động và cuộc thi này mà không khí lễ hội càng trở nên ồn ào và đông vui.

Talk about your favorite festival số 7

Lim festival is one of my favourite festivals in Vietnam. Lim festival is a unique cultural-artistic activity of the long-standing traditional culture in the North. Lim Festival is held on the 13th day of the first lunar month every year in Bac Ninh province. At 8 o'clock on the 13th of the first lunar month, Lim Festival opens with a procession that has a large number of participants. The most special part is the Quan Ho singing part. It is the most basic and characteristic part of Lim festival. Female singers wear "ao tu than" and "quai thao" hats, and male singers wear "ao the" and "khan xep". Lim festival also has many folk games such as wrestling, chess, rice cooking and etc. Lim festival plays an important role in showing our culture.

GG dịch

Lễ hội Lim là một trong những lễ hội yêu thích của tôi ở Việt Nam. Hội Lim là một hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc của nền văn hóa truyền thống lâu đời ở Bắc Bộ. Hội Lim được tổ chức vào ngày 13 tháng giêng âm lịch hàng năm tại tỉnh Bắc Ninh. Đúng 8 giờ ngày 13 tháng giêng, Hội Lim khai mạc với lễ rước rất đông người tham gia. Đặc sắc nhất là phần hát quan họ. Đó là phần cơ bản và đặc trưng nhất của hội Lim. Nữ ca sĩ đội áo tứ thân, mũ quai thao, nam ca sĩ mặc áo the, khăn xếp. Hội Lim còn có nhiều trò chơi dân gian như đấu vật, cờ tướng, thổi cơm thi… Hội Lim đóng một vai trò quan trọng trong việc thể hiện văn hóa của chúng ta.

Trên đây là Speaking Unit 4 Festivals and Free time lớp 6 chi tiết nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh 6 unit 4 Festivals and Free time khác như:

Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu Đề thi học kì 2 tiếng Anh i-Learn Smart World khác như:

Đánh giá bài viết
16 21.632
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm