Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Lesson 2

Giải i-Learn Smart World 6 workbook unit 4 lesson 2

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit, Giải Workbook tiếng Anh 6 Unit 4 Festivals and Free time lesson 2 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong sách bài tập i-Learn Smart World 6 unit 4

Đáp án tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words trang 21 lesson 2 Unit 4 SBT tiếng Anh 6 Smart world

a. Unscramble the word. Sắp xếp từ.

Đáp án

2 - tug of war

3 - fashion show

4 - talent show

5 - performance

6 - puppet show

b. Find the word in task a in the word search. Tìm từ trong bài tập a trong bảng từ.

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Lesson 2

c. Fill the blanks using the words in task a. Điền vào chỗ trống sử dụng từ trong bài tập a.

Đáp án

2 - talent show

3 - puppet show

4 - performance

5 - fashion show

6 - tug of war

Listening lesson 2 unit 4 i-Learn Smart  World 6 workbook

Listen and write the time of each picture. Nghe và điền khung giờ cho mỗi bức tranh.

Click để nghe

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Lesson 2

Grammar unit 4 i-Learn Smart World lớp 6 lesson 2

Write the full sentence using the given times. Viết câu đầy đủ sử dụng thời gian đã cho.

Đáp án

2 - It ends at 9 p.m.

3 - It opens at 9.30 a.m.

4 - It starts at 2 p.m and ends at 3 p.m.

5 - It leaves at 5:30 p.m.

Writing trang 21 SBT tiếng Anh unit 4 lớp 6 Festivals and Free time

Choose four of the activities and write sentences. Chọn 4 hoạt động dưới đây và viết câu đầy đủ.

Đáp án

The music show starts at 6 p.m and ends at 8 p.m.

The tug of war starts at 2 p.m and ends at 3 p.m.

The talent show starts at 11 a.m and ends at 1 p.m.

The fashion show starts at 5.30 p.m and ends at 7.30 p.m.

Trên đây là Giải sbt tiếng Anh 6 unit 4 Festivals and free time lesson 2 đầy đủ nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu Unit 4 lớp 6 Festivals and Free time khác như:

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 lesson 2

Bài tập i-Learn Smart World 6 unit 4 Festivals and Free time

Ngữ pháp unit 4 lớp 6 Festivals and Free time

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Festivals and Free time

Đánh giá bài viết
16 4.732
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm