Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 lesson 2

Lesson 2 unit 10 lớp 6 Cities around the world trang 81 83

Giải tiếng Anh lớp 6 unit 10 Cities around the world lesson 2 dưới đây nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Tài liệu Giải tiếng Anh 6 unit 10 lesson 2 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả trước khi đến lớp.

Soạn i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words unit 10 lớp 6 Cities around the world

a. Fill in the blank with "shopping mall", "building", "amusement park". Listen and repeat. Điền vào chỗ trống các từ “shopping mall”, “building”, “amusement park”. Nghe và lặp lại.

Đáp án

2 - shopping mall

3 - building

b. Circle the correct definition for the underlined word. Listen and repeat. Khoanh tròn vào nghĩa đúng của từ gạch chân. Nghe và lặp lại.

Đáp án

1 - a

2 - a

3 - b

4 - b

c. Use adjective in Task b to talk about where you live. Sử dụng những tính từ ở câu b để miêu tả nơi bạn sống.

Đáp án

My neighbour is modern and crowded.

Reading tiếng Anh 6 Smart World Unit 10

Read the article comparing Singapore and Kuala Lumpur and write “True” or “False”. Đọc bài báo so sánh Singapore và Kuala Lumpur và viết "Đúng" hoặc "Sai".

Đáp án

2 - False

3 - True

4 - True

Grammar tiếng Anh 6 Unit 10 Cities around the world

a. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

Girl: Which city is hotter?

Boy: Bangkok's hotter than London.

Girl: Which city is the most exciting?

Boy: I think Bangkok is the most exciting city.

b. Fill in the blanks. Điền vào ô trống.

Đáp án

2 - the oldest

3 - cheaper

4 - cheapest

5 - the most expensive

6 - the most boring

7 - more peaceful

8 - more crowded

9 - noisier

10 - the noisiest

c. Fill in the blanks. Điền vào ô trống.

Đáp án

2 -  the most crowded

3 - more peaceful

4 - coldest

5 - more modern

d. Now, compare your city with another city. Share with your partner. Bây giờ, so sánh thành phố của bạn với thành phố khác. Chia sẻ với bạn của mình.

Gợi ý

My city is smaller than Ha Noi.

My city is more crowded than Da Nang city.

Pronunciation Unit 10 Cities around the world lớp 6

a. Do not change the stressed positions when adding “-er”. Không thay đổi vị trí trọng âm khi thêm “-er”.

b. Listen to the words and focus on the underlined letter. Lắng nghe những từ dưới đây và tập trung vào chữ cái gạch chân.

dirtier

noisier

c. Listen and cross out the one with the wrong word stress. Lắng nghe và gạch những từ có trọng âm sai.

Đáp án

Wrong: Hotter

d. Read the word with the correct stress with your partner. Đọc những từ sau với trọng âm đúng với bạn của mình.

Practice SGK tiếng Anh 6 Smart World Unit 10

a. In three, practice the conversation. Swap roles and repeat. Thực hành đoạn hội thoại. Đổi vai và lặp lại.

b. Practice with your own ideas. Thực hành với ý tưởng của bạn.

Speaking SGK Smart World 6 Unit 10

a. You won a free vacation for three people. You can go to New York city or Bali. Work in group. Student A and student B. Student C ask question to find out more two places. Bạn chiến thắng một kì nghỉ miễn phí cho 3 người. Bạn có thể đi New York hoặc Bali. Làm việc theo nhóm. Học sinh A và B. Học sinh C hỏi câu hỏi để tìm thông tin về 2 nơi này.

b. Compare the two places then decide where to go. So sánh hai nơi sau đó quyết định xem sẽ đi đâu.

Trên đây là Soạn unit 10 lớp 6 lesson 2 Cities around the world trang 81 82 83 SGK i-Learn Smart World đầy đủ. Xem thêm Tài liệu tiếng Anh 6 unit 10 Cities around the world khác tại:

Đánh giá bài viết
32 4.403
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 6 i-learn Smart World

    Xem thêm