Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Lesson 1

Sách bài tập i-Learn Smart World 6 unit 10 lesson 1 trang 56 57

Hướng dẫn giải chi tiết Workbook tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World unit 10 Cities around the world lesson 1 gồm đáp án các phần bài tập trong SBT tiếng Anh giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

New words workbook unit 10 lớp 6 lesson 1

a. Match the pictures with the places. Ghép các hình ảnh với các địa điểm.

Đáp án

2 - A

3 - C

4 - D

b. Complete the words. Number the pictures. Hoàn thành các từ. Đánh số các bức tranh.

Đáp án

2. palace - picture D

3. opera house - picture C

4. bridge - picture A

Listening lesson 1 unit 10 Smart World 6

Listen and circle the correct answers. Lắng nghe và khoanh từ đúng.

Đáp án

2 - A

3 - B

4 - C

5 - B

6 - C

Nội dung bài nghe

A: Hey Fiona, What are you going to do for your holiday?

Fiona: I'm going to go to Milan

A: Awesome. What are you going to do there?

Fiona: On the first day, I'm going to visit Branca Tower

A: Okay

Fiona: If i have time, I visit Milan cathedral too

A: Cool, What about the second day?

Fiona: I'm going to visit lake Como?

A: Where is that?

Fiona: It's 2 hours drive from Milan

A: Lovely, Do if the weather is bad?

Fiona: Hmmm, if the weather is bad I find a cafe and read my book

A: That sounds nice. When you get home?

Fiona: I be home on Sunday evening

A: Okay, have a nice time

Grammar sbt Smart World 6 unit 10 lesson 1

a. Fill in the blanks with the correct form of the verbs. Điền vào chỗ trống với dạng đúng của các động từ.

Đáp án

2 - will travel

3 - finishes

4 - is

5 - doesn't rain

6 - isn't

b. Underline the mistakes in the sentences. Write the correct words on the lines. Gạch chân những lỗi mắc phải trong các câu. Viết các từ đúng vào các dòng.

Đáp án

2 - travels sửa thành will travel

3 - will be sửa thành is

4 - buy sửa thành will buy

5 - spend sửa thành will spend

c. Look at the pictures and write the answers. Nhìn vào hình ảnh và viết câu trả lời.

Đáp án

2 - He will visit the Big Ben Clock Tower if the weather is nice.

3 - He will visit St. Paul's Cathedral if the weather is bad.

4 - He will go to the British Museum if the weather is bad.

Writing Unit 10 lớp 6 Smart World workbook lesson 1

Unscramble the questions. Answer the questions using your own ideas. Sắp xếp các câu hỏi. Trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng ý tưởng của riêng bạn.

Đáp án

1. Where are you going to go on vacation?

I'm going to go to Da Nang city.

2. What are you going to do there?

I'm going to go to the Dragon bridge.

3. What will you do if it rains?

If it rains, I will go to the museum.

4. What will you do if you still have money?

If I still have money, I'll go to Ba Na hill.

Trên đây là Giải Sách bài tập tiếng Anh i Learn Smart World 6 Unit 10 Cities around the world lesson 1. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

Đánh giá bài viết
8 2.071
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 6 i-learn Smart World

    Xem thêm