Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Lesson 2

Soạn SBT tiếng Anh lớp 6 Unit 3 lesson 2 trang 16 17

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit, Giải Workbook tiếng Anh 6 Unit 3 Friends lesson 2 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 2 Unit 3 Friends Sách bài tập tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words trang 16 lesson 2 Unit 3 Friends SBT tiếng Anh 6

a. Label the pictures. Hoàn thành bức tranh.

Đáp án

2 - watch a movie

3 - have a barbecue

4 - make a pizza

5 - go swimming

6 - play badminton

7 - go to the beach

8 - watch TV

9 - go to the mall

10 - have a party

11 - play video games

12 - make a cake

b. Fill in the blanks using the phrases in Task a. Hoàn thành chỗ trống bằng các cụm từ trong bài a.

Đáp án

2 - go to the mall

3 - go to the beach

4 - make a pizza

5 - watch a move

6 - play badminton

7 - watch TV

8 - play video games

9 - make a cake

10 - have a party

11 - have a barbecue

12 - go swimming

Listening lesson 2 trang 17 unit 3 lớp 6 Friends

Listen and fill the blanks. Nghe và điền vào chỗ trống.

Click để nghe

Đáp án

2 - party

3 - pizza

4 - beach

5 - barbecue

Grammar unit 3 Friends lớp 6 lesson 2

a. Write the -ing form of the verbs. Viết dạng đuôi ing của động từ.

Đáp án

2 - swimming

3 - playing

4 - having

5 - eating

6 - watching

7 - making

8 - studying

9 - doing

10 - visiting

b. Read the sentences. Circle the correct answers. Đọc câu sau. Khoanh tròn đáp án đúng.

Đáp án

2 - B

3 - A

4 - B

5 - C

6 - A

7 - C

Writing trang 17 SBT tiếng Anh unit 3 lớp 6 Friends

Give your own ideas. Write full sentences. Đưa ra ý kiến của em. Viết câu đầy đủ.

Hướng dẫn dịch

1 - Em làm gì sau giờ học?

2 - Em làm gì vào cuối tuần?

Các em học sinh đưa ra câu trả lời.

Gợi ý

1 - I'm watching TV/ doing my homework/ ...

2 - I'm visiting my grandparents/ watching a movie/ ...

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh 6 Unit 3 Friends Lesson 2 đầy đủ nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tiếng Anh unit 3 lớp 6 Friends khác như:

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 lesson 2

Review Unit 3 lớp 6 Friends

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Lesson 1

Đánh giá bài viết
13 7.323
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm