Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 lesson 3

Soạn tiếng Anh 6 Unit 3 Friends Lesson 3 trang 28 29

Giải tiếng Anh Unit 3 lớp 6 School lesson 3 trang 28 29 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World theo từng unit năm 2022 - 2023 trên VnDoc.com. Soạn tiếng Anh lesson 3 unit 3 Friends lớp 6 hướng dẫn giải các phần bài tập tiếng Anh lớp 6 trang 28 29 sach i-Learn Smart World giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New Words Lesson 3 unit 3 lớp 6 Friends trang 28

a. Alice wrote an essay about her best friend for homework. Does she like everything about Simon? Alice đã viết một bài văn về bạn thân nhất của mình cho bài tập về nhà. Bạn ấy có thích mọi thứ về Simon không?

Gợi ý

No, she doesn't. Because Simon is lazy.

b. Match the underlined words with their descriptions. Listen and repeat. Nối các từ được gạch chân với mô tả của chúng. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Đáp án

2 - helpful

3 - funny

4 - friendly

5 - selfish

6 - kind

c. Do the words have a good (G) or bad (B) meaning? Write the correct letter on the line. Các từ có nghĩa tốt (G) hay xấu (B)? Viết chữ cái đúng tương ứng với từng dòng.

Đáp án

2 - helpful (G)

3 - funny (G)

4 - friendly (G)

5 - selfish (G)

6 - kind (G)

Listening Lesson 3 Unit 3 i-Learn Smart World 6

a. Listen to Harry talking about a book. Does he like the book? Yes/ No. Nghe Harry nói về một quyển sách. Bạn ấy có thích quyển sách này không? Có / Không.

Click để nghe

Đáp án

Yes, he does.

b. Now, listen and draw lines. Giờ thì, nghe và vẽ các đường để nối.

Đáp án

1. Grandpa - funny

2. Verucca - selfish

3. Mike - lazy

4. Charlie - friendly and kind

Nội dung bài nghe

Charlie and the Chocolate Factory is a children's story about a boy called Charlie. He wins a ticket to visit Willie Wonka's chocolate factory. Charlie goes with his grandpa who always makes me laugh. He's very funny. They meet some horrible children at the factory. Verucca is a very selfish girl. She only thinks of herself. Mike is lazy and only likes to watch TV. Only Charlie is friendly and kind, so in the end Willie Wonka gives him the factory. It's a great story!

Useful Language Lesson 3 Unit 3 Friends SGK tiếng Anh 6

Listen and then practice. Nghe và sau đó lặp lại.

Click để nghe

What’s he like?

He’s very kind but a little lazy.

What’s she like?

She’s friendly and funny.

Reading Unit 3 lớp 6 Friends lesson 3 trang 29

a. Read the article and circle the best headline. Đọc bài viết và khoanh chọn tiêu đề thích hợp nhất.

Đáp án

Good Sister, Bad Sister

Because there are two girls who have different personality.

b. Read and find things that show Tám and Cam's personalities. Write an example next to each adjective. Đọc và tìm ra những chi tiết cho thấy tính cách của Tấm và Cám. Viết ví dụ bên cạnh mỗi tính từ.

Đáp án

Tấm

2. kind: always thinking about other people and trying to help the family

Cám

3. lazy: never doing any chores

4. selfish: not sharing anything

Speaking Lesson 3 tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Friends trang 29

Describing Characters Miêu tả các nhân vật

You’re in a book club meeting. Work in pairs. Take turns talking about the characters from the Harry Potter books. Em đang tham gia họp mặt câu lạc bộ sách. Luân phiên nói về các nhân vật trong các quyển sách Harry Potter.

Hướng dẫn dịch

Tom: Mình thích Harry Potter.

Lisa: Anh ấy là người thế nào?

Tom: Anh ấy rất thân thiện.

Lisa: Anh ấy trông thế nào?

Tom: Anh ấy cao và đeo kính.

Lisa: Anh ấy làm gì?

Tom: Anh ấy giúp đỡ các bạn của mình.

Đáp án gợi ý

A: I like Ron.

B: What’s he like?

A: He’s very funny

B: What does he look like?

A: He’s short and has red hair.

B: What does he do?

A: He plays a lot.

Những từ gạch chân các em học sinh có thể thay thế tương ứng với tên nhân vật.

Writing Lesson 3 Unit 3 Friends Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Write an email about your best friend. Write 40 to 50 words. Viết một thư điện tử về bạn thân nhất của em. Viết 40 đến 50 từ.

To: [email protected]

Subject: RE: My best friend

Dear Peter,

Thanks for your email. Your best friend seems really nice.

Let me tell you about my best friend.

______________________________

______________________________

______________________________

Write back soon,

__________

Write:

• What his/her name is

• How old he/she is

• What he/she is like

• What he/she looks like

• What he/she does

Gợi ý

To: [email protected]

Subject: RE: My best friend

Dear Peter,

Thanks for your email. Your best friend seems really nice.

Let me tell you about my best friend.

Her name is Dieu Nhi. She is eleven years old. She’s very kind and friendly. She’s cute and slim. She has big black eyes and long straight hair. She is very intelligent. She usually helps me with difficult Math homework. She is also hard-working. She always helps her mother with the housework after school.

Write back soon,

VnDoc

Hướng dẫn dịch

Tới: [email protected]

Chủ đề: RE: Bạn thân của tôi

Peter thân mến,

Cảm ơn email của bạn. Người bạn tốt nhất của bạn có vẻ thực sự tốt.

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về người bạn thân nhất của tôi.

Cô ấy tên là Diệu Nhi. Cô là mười một tuổi. Cô ấy rất tốt bụng và thân thiện. Cô ấy dễ thương và mảnh mai. Cô ấy có đôi mắt to đen và mái tóc dài thẳng. Cô ấy rất thông minh. Cô ấy thường giúp tôi làm bài tập Toán khó. Cô ấy cũng rất chăm chỉ. Cô luôn giúp mẹ làm việc nhà sau giờ học.

Viết lại sớm,

VnDoc

Trên đây là Soạn Unit 3 lesson 3 Friends trang 28 29 i-Learn Smart World lớp 6.

Đánh giá bài viết
59 24.137
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm