Write a paragraph about your neighborhood

Hướng dẫn giải Writing - Skills 2 SGK tiếng Anh 6 Unit 4 trang 45 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Luyện viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về khu phố/ làng quê nơi em đang sống hướng dẫn các em học sinh lớp 6 cách lên dàn ý cũng như 10 đoạn văn tiếng Anh mẫu giúp các em làm bài hiệu quả.

4. Write a paragraph of about 50 words about your neighbourhood saying what you like and dislike about it. Use Khang's blog as a model. Viết đoạn văn khoảng 50 từ về xóm của em nói về điều em thích và không thích về nó. Sử dụng blog của Khang như bài mẫu.

I live in___________ . There are many/ some things I like about my neighbourhood.

Dàn ý chi tiết cách viết về khu xóm của em bằng tiếng Anh

Write a paragraph about your neighbourhood (about 100 words), using the cues below:

- Where is your neighbourhood? (in the city, near a city, in the country, in the mountain, etc.)

- What can you see in your neighbourhood? (streets, houses, trees, hills, shopping centres, schools, a cinema, etc.)

- What do the streets/ the houses/ the shops, etc. in your neighbourhood look like?

- Do you like living in your neighbourhood? Why/ Why not?

Viết một đoạn văn về khu xóm của em ( khoảng 100 từ), sử dụng những gợi ý bên dưới

- Khu xóm của bạn ở đâu? ( trong thành phố, gần thành phố, ở nông thôn, ở trên núi)

- Bạn có thể thấy gì ở khu xóm của bạn? ( những còn đường, nhà cửa, cây cối, đồi, trung tâ mua sẵm, trướng học, rạp chiếu phim,...)

- Những con đường, nhà cửa, cửa hàng ở khu xóm của bạn trông như thế nào?

- Bạn có thích khu xóm của bạn không? Tại sao/ Tại sao không?

Viết về my neighborhood lớp 6 số 1

I live in the coastal area of Quy Nhon City. There are many things I like about my neighbourhood. The food here is delicious and cheap. The sea food is always fresh. The people are kind and friendly and the weather is nice. It is sunny and cool. Every year, many visitors from all provinces come here to relax. However, there are two things I dislike about it: the people are crowded and the sea is polluted.

Hướng dẫn dịch

Mình ở ven biển TP Quy Nhơn. Có rất nhiều điều tôi thích về khu phố của tôi. Đồ ăn ở đây rất ngon và rẻ. Đồ biển luôn tươi ngon. Người dân tốt bụng và thân thiện và thời tiết đẹp. Trời nắng và mát. Hàng năm có rất nhiều lượt khách từ khắp các tỉnh thành đến đây nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, có hai điều tôi không thích ở nó: người đông và biển ô nhiễm.

Write about your neighborhood số 2

My family is living in a countryside now. It's a land of sunshine and wind with thousands of the large paddy fields. In addiction, it's also peaceful and quiet. Here, people lives together very happily. Near my house there is some stores, my neighbors and META secondary school. I think everything here isn't as much as the city but people are very honest and simple. Sometimes look at outside my house, it is very beautiful. Especially from the window of my room, I can see around my neighborhood is all the most green of trees and flowers. Every morning, I usually get up early and look the sun rises. My neighbourhood is very interesting and I really like it.

Google dịch

Gia đình tôi hiện đang sống ở một vùng quê. Đó là vùng đất của nắng và gió với bạt ngàn cánh đồng lúa rộng lớn. Trong cơn nghiện, nó cũng bình yên và tĩnh lặng. Ở đây, mọi người sống với nhau rất hạnh phúc. Gần nhà tôi có một số cửa hàng, hàng xóm của tôi và trường cấp hai META. Tôi nghĩ mọi thứ ở đây không nhiều như thành phố nhưng con người rất thật thà và chất phác. Đôi khi nhìn vào bên ngoài ngôi nhà của tôi, nó rất đẹp. Đặc biệt từ cửa sổ của phòng mình có thể nhìn thấy xung quanh xóm mình toàn là màu xanh nhất của cỏ cây hoa lá. Mỗi buổi sáng, tôi thường dậy sớm và nhìn mặt trời mọc. Khu phố của tôi rất thú vị và tôi thực sự thích nó.

Talk about your neighbourhood lớp 6 số 3

My neighborhood is in the city. It is surrounded by many green spaces such as trees and parks. In the afternoon, people usually go to these places and do the outdoor activities. Because my neighborhood is in the city, so there are a lot of towers and modern buildings. Besides that, there are many schools for education. People live in my neighborhood are friendly and hospitable. They are always willing to help people whenever they have difficulties. I love my neighborhood very much because it makes me feel comfortable and cozy when I live here.

Hướng dẫn dịch

Khu phố của tôi ở trong thành phố. Nó được bao quanh bởi nhiều không gian xanh như cây xanh và công viên. Vào buổi chiều, mọi người thường đến những nơi này và hoạt động ngoài trời. Bởi vì khu phố của tôi ở trong thành phố, vì vậy có rất nhiều tháp và cao ốc hiện đại. Bên cạnh đó, có rất nhiều trường học dành cho giáo dục. Mọi người sống trong khu phố của tôi rất thân thiện và hiếu khách. Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người mỗi khi gặp khó khăn. Tôi rất yêu thích khu phố của mình vì nó khiến tôi cảm thấy thoải mái và ấm cúng khi sống ở đây.

Describe your neighbourhood số 4

My neighbourhood is in the countryside. The streets in my neighbourhood are very large and beautiful. The houses are very simple and comfortable. Trees are plant on the sides of streets. The school are very small but we are happy to be here. My neighbourhood has a lot of things to do and see. I love to living in my neighbourhood because it is very beautiful, fresh and it has many pretty places to go. I love my neighbourhood very much.

Hướng dẫn dịch

Khu phố của tôi ở nông thôn. Đường phố trong khu phố của tôi rất rộng và đẹp. Những ngôi nhà rất đơn giản và thoải mái. Cây được trồng hai bên đường. Ngôi trường rất nhỏ nhưng chúng tôi rất vui khi được ở đây. Khu phố của tôi có rất nhiều thứ để làm và xem. Tôi thích sống trong khu phố của tôi vì nó rất đẹp, trong lành và có nhiều nơi đẹp để đi. Tôi yêu khu phố của tôi rất nhiều.

Write a paragraph of about 50 words about your neighborhood số 5

My neighbourhood is a quiet, safe place with great neighbors. My neighborhood is quiet. Even though it has the regular amount of noise of any place, there are many peaceful moments. My neighbourhood is quite safe. The police drive everyday and the kids play outside with no problems. Since there is not much traffic, we don’t worry too much about cars. Furthermore, I can walk around my neighborhood without being afraid of someone hurting me. All in all, my neighborhood is secure. My neighbors are really good people. They watch out for each other and this makes where I live extra nice. In short, my neighborhood is nice to live in. I really love my neighborhood.

GG dịch

Khu phố của tôi là một nơi yên tĩnh, an toàn với những người hàng xóm tuyệt vời. Khu phố của tôi là yên tĩnh. Dù ở nơi nào cũng ồn ào náo nhiệt, nhưng vẫn có nhiều khoảnh khắc yên bình. Khu phố của tôi khá an toàn. Cảnh sát lái xe hàng ngày và bọn trẻ chơi bên ngoài mà không gặp vấn đề gì. Vì không có nhiều phương tiện giao thông nên chúng tôi không lo lắng quá nhiều về ô tô. Hơn nữa, tôi có thể đi dạo quanh khu phố của mình mà không sợ ai đó làm tổn thương mình. Nhìn chung, khu phố của tôi an toàn. Hàng xóm của tôi là những người thực sự tốt. Họ quan tâm đến nhau và điều này làm cho nơi tôi sống thêm tốt đẹp. Nói tóm lại, khu phố của tôi rất tuyệt để sống. Tôi thực sự yêu khu phố của mình.

Write a descriptive paragraph about your neighbourhood số 6

My neighbourhood is in the countryside. Here, there are many trees, markets and mountains. The streets are very clean and wide, they aren't busy and crowded. The people here are very friendly and kind. They greet when they meet other on the streets. I like my neighbourhood very much because it's beautiful and peaceful.

Hướng dẫn dịch

Khu phố của tôi ở nông thôn. Ở đây, có nhiều cây cối, chợ và núi. Đường phố rất sạch và rộng, không nhộn nhịp và đông đúc. Người dân ở đây rất thân thiện và tốt bụng. Họ chào hỏi khi họ gặp nhau trên đường phố. Tôi rất thích khu phố của mình vì nó đẹp và yên bình.

Write a paragraph describing your neighborhood số 7

My neighbourhood is in the suburbs of Quang Ngai city. I like living here because of many interesting things in my neighbourhood. There are many tall buildings and big houses here. My neighbourhood also has many stores, two markets, a post office, a bank , a stadium so it is very convenient for local people. There are many trees and spaces here so the air here is very fresh. In my neighbourhood there is a big flower field with many kinds of flowers, therefore it is very beautiful in the spring. Moreover the people here are friendly and helpful with these reasons . The visitors always come to visit my neighbourhood and they want to stay here longer.

Hướng dẫn dịch

Khu phố của tôi ở ngoại thành thành phố Quảng Ngãi. Tôi thích sống ở đây vì nhiều điều thú vị trong khu phố của tôi. Ở đây có rất nhiều nhà cao tầng và nhà lớn. Khu tôi ở cũng có nhiều cửa hàng, hai chợ, bưu điện, ngân hàng, sân vận động nên rất thuận tiện cho người dân địa phương. Ở đây có nhiều cây xanh và không gian nên không khí ở đây rất trong lành. Ở xóm tôi có một cánh đồng hoa lớn với nhiều loại hoa nên vào mùa xuân rất đẹp. Hơn nữa người dân ở đây rất thân thiện và hữu ích với những lý do này. Những vị khách luôn đến thăm khu phố của tôi và họ muốn ở lại đây lâu hơn.

Describe your neighborhood số 8

My neighbourhood is in a small village in the countryside. In my neighbourhood, there is a temple, a pagoda, a stadium, a factory, a market and a river. The houses are big and modern. The roads are narrow but they are very clean. The people are very friendly and kind. They plant rice and raise cattle. I the river because it' s go sailing with my parents. However my neighbourhood doesn't have the factory because it 's polluted and noisy so I can't study and relax. I love my neighbourhood because it's very fantastic and beautiful.

Google dịch

Khu phố của tôi ở một ngôi làng nhỏ ở nông thôn. Trong khu phố của tôi, có một ngôi chùa, một ngôi chùa, một sân vận động, một nhà máy, một chợ và một con sông. Những ngôi nhà lớn và hiện đại. Những con đường nhỏ hẹp nhưng chúng rất sạch sẽ. Người dân rất thân thiện và tốt bụng. Họ trồng lúa và chăn nuôi gia súc. Tôi sông bởi vì nó đang chèo thuyền với cha mẹ tôi. Tuy nhiên, khu phố của tôi không có nhà máy vì ô nhiễm và ồn ào nên tôi không thể học tập và thư giãn. Tôi yêu khu phố của mình vì nó rất tuyệt và đẹp.

Tell me about your neighborhood số 9

I really love my neighborhood. It is a quiet, safe place with great neighbors. In short, my neighborhood is nice to live in. My neighborhood is quiet. Even though it has the regular amount of noise of any place, there are many peaceful moments. For example, after most people have gone to work, you can hardly hear any noise. Of course, when the kids get home, there is more noise; but, it is relatively quiet all day in my neighborhood. Also, I feel safe in my neighborhood. The police drive everyday and the kids play outside with no problems. Since there is not much traffic, we don’t worry too much about cars. Furthermore, I can walk around my neighborhood without being afraid of someone hurting me. All in all, my neighborhood is secure. My neighbors are really good people. They watch out for each other and this makes where I live extra nice. In conclusion, my neighborhood is a great place to live .There is no place like home and that is my neighborhood.

Dịch

Tôi thực sự yêu khu phố của tôi. Đó là một nơi yên tĩnh, an toàn với những người hàng xóm tuyệt vời. Nói tóm lại, khu phố của tôi rất tuyệt để sống. Khu phố của tôi yên tĩnh. Dù ở nơi nào cũng ồn ào náo nhiệt, nhưng vẫn có nhiều khoảnh khắc yên bình. Ví dụ, sau khi hầu hết mọi người đã đi làm, bạn khó có thể nghe thấy bất kỳ tiếng ồn nào. Tất nhiên, khi bọn trẻ về nhà, sẽ có nhiều tiếng ồn hơn; nhưng, nó tương đối yên tĩnh cả ngày trong khu phố của tôi. Ngoài ra, tôi cảm thấy an toàn trong khu phố của mình. Cảnh sát lái xe hàng ngày và bọn trẻ chơi bên ngoài mà không gặp vấn đề gì. Vì không có nhiều phương tiện giao thông nên chúng tôi không lo lắng quá nhiều về ô tô. Hơn nữa, tôi có thể đi dạo quanh khu phố của mình mà không sợ ai đó làm tổn thương mình. Nhìn chung, khu phố của tôi an toàn. Hàng xóm của tôi là những người thực sự tốt. Họ quan tâm đến nhau và điều này làm cho nơi tôi sống thêm tốt đẹp. Tóm lại, khu phố của tôi là một nơi tuyệt vời để sống. Không có nơi nào bằng nhà và đó là khu phố của tôi.

Write about your neighbourhood saying what you like and dislike about it số 10

I live in Hung Ha town. There are many things I like about my neighbourhood. My neighborhood is beautiful. It has a park, a lake, and it is very active and beautiful. I often ride my bike or go jogging with my brother in the afternoon. There are also many shops, restaurants, cafes and markets here. It's very convenient for me and my family to choose what to eat or what to drink when we decided to go out for lunch or dinner. But there are also many things I don't like about my neighbourhood. It's very crowded and noisy here. There are many vehicles and traffic jams. Sometimes it is dangerous for me to walk across the road. However, I still love to live in my neighbourhood.

Google dịch

Tôi sống ở thị trấn Hưng Hà. Có rất nhiều điều tôi thích về khu phố của tôi. Khu phố của tôi rất đẹp. Nó có một công viên, một cái hồ, rất năng động và đẹp đẽ. Tôi thường đạp xe hoặc chạy bộ với anh trai vào buổi chiều. Ngoài ra còn có nhiều cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê và chợ ở đây. Rất thuận tiện cho tôi và gia đình trong việc lựa chọn ăn gì hoặc uống gì khi quyết định ra ngoài ăn trưa hoặc ăn tối. Nhưng cũng có nhiều điều tôi không thích ở khu phố của mình. Ở đây rất đông đúc và ồn ào. Có rất nhiều phương tiện và ùn tắc giao thông. Đôi khi việc tôi đi bộ qua đường rất nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi vẫn thích sống trong khu phố của mình.

Trên đây là Writing tiếng Anh Unit 4 lớp 6 My neighbourhood. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đặt bài văn mẫu tiếng Anh của riêng bạn tại đây
Đánh giá bài viết
194 120.437
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • An vi
  An vi

  hay

  Thích Phản hồi 30/11/22

  Luyện viết tiếng Anh

  Xem thêm