Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Lesson 2

i-Learn Smart World 6 workbook unit 10 lesson 2

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2022 - 2023, Giải i-Learn Smart World 6 workbook giải bài tập unit 10 lesson 2 trang 58 59 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 2 unit 10 Cities around the world SBT tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6.

Soạn giải i-Learn Smart World 6 workbook do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words sách bài tập tiếng Anh 6 unit 10 lesson 2

a. Unscramble the words, then match them with the correct pictures. Sắp xếp các từ, sau đó nối chúng với các hình ảnh chính xác.

Đáp án

2 - shopping mall

3 - building

4 - amusement park

5 - crowded

6 - peaceful

b. Read and write the opposites of the underlined adjectives. Đọc và viết các vế đối của các tính từ được gạch dưới.

Đáp án

2 - peaceful

3 - old

4 - cheap

5 - boring

Listening i-Learn Smart World 6 unit 10 lesson 2

Listen and draw lines. Lắng nghe và nối.

Đáp án

Seoul:

  • hotter
  • cheaper
  • more crowded
  • more exciting

Toronto:

  • more interesting
  • bigger

Grammar lesson 2 SBT unit 10 lớp 6 Movies

a. Write the comparative and superlative form of the adjectives. Viết dạng so sánh và so sánh nhất của các tính từ.

Đáp án

ADJECTIVE

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

cheap

cheaperthe cheapest

old

olderthe oldest

funny

funnierthe funniest

boring

more boringthe most boring

large

largerthe largest

interesting

more interestingthe most interesting

expensive

more expensivethe most expensive

happy

happierthe happiest

b. Complete the sentences with the comparative or superlative form of the adjectives in brackets. Hoàn thành các câu ở dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc.

Đáp án

1 - cheaper

2 - more modern

3 - the tallest

4 - taller

5 - more exciting

6 - colder

7 - the hottest

Writing tiếng Anh 6 i-Learn Smart World unit 10 lesson 2 trang 59

Look at the travel brochures in the Student's Book (Activity File 9, page 124). Write three sentences to compare Bali with New York City. Xem tài liệu quảng cáo du lịch trong Sách dành cho Học sinh (Tập tin Hoạt động 9, trang 124). Viết ba câu để so sánh Bali với thành phố New York.

Trên đây là giải sách i-learn Smart World 6 workbook unit 10 lesson 2 chi tiết nhất. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đấy sẽ giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức tiếng Anh 6 Smart World theo unit hiệu quả.

Đánh giá bài viết
2 1.148
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 6 i-learn Smart World

    Xem thêm