Từ vựng Unit 4 lớp 6 Festivals and Free time

Nằm trong bộ Từ vựng tiếng Anh i-Learn Smart World 6 theo từng Unit năm 2022 - 2023, Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 4 Festivals and Free time bao gồm từ mới tiếng Anh quan trọng kèm theo phiên âm, định nghĩa giúp các em học sinh lớp 6 tổng hợp những từ vựng tiếng Anh Unit 4 Festivals and Free time lớp 6 hiệu quả.

Tài liệu tiếng Anh 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

I. Từ mới tiếng Anh 6 Smart World Unit 4 Festivals and Free time

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

always

(adv)

/ˈɔːlweɪz/

Luôn luôn

2

never

(adv)

/ˈnevər/

Không bao giờ

3

often

(adv)

/ˈɔːfn/

Thường

4

rarely

(adv)

/ˈrerli/

Hiếm khi

5

sometimes

(adv)

/ˈsʌmtaɪmz/

Thỉnh thoảng

6

usually

(adv)

/ˈjuːʒuəli/

Thường xuyên

7

fashion

(n)

/ˈfæʃn/

Thời trang

8

music

(n)

/ˈmjuːzɪk/

Âm nhạc

9

performance

(n)

/pərˈfɔːrməns/

Buổi trình diễn

10

puppet

(n)

/ˈpʌpɪt/

Con rối

11

show

(n)

/ʃəʊ/

Buổi trình diễn, chương trình

12

stand

(n)

/stænd/

Quầy bán hàng

13

talent

(n)

/ˈtælənt/

Tài năng

14

tug of war

(n)

/ˌtʌɡ əv ˈwɔːr/

Kéo co

15

buy

(v)

/baɪ/

Mua

16

candy

(n)

/ˈkændi/

Kẹo

17

decorate

(v)

/ˈdekəreɪt/

Trang trí

18

fireworks

(n)

/ˈfaɪərwɜːrk/

Pháo hoa

19

flower

(n)

/ˈflaʊər/

Hoa

20

fruit

(n)

/fruːt/

Hoa quả

21

gift

(n)

/ɡɪft/

Quà tặng

22

lucky money

(n)

/ˈlʌki ˈmʌni/

Tiền lì xì

23

parade

(n)

/pəˈreɪd/

Buổi diễu hành

24

traditional

(adj)

/trəˈdɪʃənl/

Truyền thống

25

visit

(v)

/ˈvɪzɪt/

Thăm, tham quan

II. Bài tập từ vựng tiếng Anh unit 4 lớp 6 Festivals and Free time có đáp án

1. Write the correct forms of the words in the brackets.

1. Hurry up! The train ___________ in ten minutes. (leave)

2. I am really ___________ about the talent show tomorrow. (excite)

3. Turkey and mashed potatoes are ___________ food on Thanksgiving Day. (tradition)

4. I think fashion shows are ___________ . I don’t like them at all. (bore)

5. During Tết, children wear new clothes and receive ___________ money. (luck)

6. There are many great ___________ at the music festival. (perform)

ĐÁP ÁN

1. Write the correct forms of the words in the brackets.

1. Hurry up! The train ______leaves _____ in ten minutes. (leave)

2. I am really _____excited ______ about the talent show tomorrow. (excite)

3. Turkey and mashed potatoes are _____traditional ______ food on Thanksgiving Day. (tradition)

4. I think fashion shows are ______boring_____ . I don’t like them at all. (bore)

5. During Tết, children wear new clothes and receive ______lucky_____ money. (luck)

6. There are many great ______performances_____ at the music festival. (perform)

Trên đây là Từ vựng tiếng Anh 6 unit 4 Festivals and Free time đầy đủ nhất. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải rât nhiều tài liệu tiếng Anh 6 sách i-Learn Smart World khác nhau. Mời bạn đọc tham khảo tại: tài liệu tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 cả năm

Đánh giá bài viết
38 7.700
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm