Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Lesson 2

Soạn SBT tiếng Anh lớp 6 Unit 2 lesson 2 trang 10 - 11

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit, Giải Workbook tiếng Anh 6 Unit 2 School lesson 2 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 2 Unit 2 School Sách bài tập tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words Unit 2 lớp 6 Lesson 2 School

a. Look at the pictures and do the crossword puzzle. Quan sát tranh và giải câu đố.

Đáp án

2 - Arts and Crafts

3 - Drama club

4 - Outdoor activities

5 - Act

6 - Indoor activities

b. Fill the blanks using the word in Task a. Hoàn thành chỗ trống sử dụng từ vựng trong bài a.

Đáp án

2 - act

3 - drama club

4 - arts and crafts

5 - indoor activities

6 - outdoor activities

Listening Unit 2 School lớp 6 Lesson 2

Listen and tick. Nghe và chọn.

Click để nghe

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Lesson 2

Grammar Lesson 2 unit 2 tiếng Anh 6 School

Write full questions and answers using the given words and your own ideas. Viết câu hỏi & trả lời đầy đủ sử dụng từ đã cho và ý kiến riêng của em.

Đáp án gợi ý

1 - I want to sign up for drama club.

2 - There is a table tennis club. Do you like playing table tennis?

Yes, I do.

3 - There is a Science club. Do you like learning Science?

No, I don't.

4 - Why don't you sign up for it?

Because I don't like acting.

Writing lesson 2 Unit 2 School tiếng Anh lớp 6

Read Rita and Robert's information. Write a note to suggest which club they should sign up for and why. Write 40 to 50 words. Đọc thông tin của Rita và Robert. Viết gợi ý về câu lạc bộ nào họ nên đăng ký và tại sao. Viết khoảng 40 - 50 từ.

Gợi ý

I think Rita should sign up for Book club because she likes reading books. She also should sign up for indoor sports club because she like playing table tennis.

I think Robert should sign up for outdoor sports club because he likes playing soccer.

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh unit 2 lớp 6 School lesson 2 chi tiết nhất. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 6 Unit 2 School có đáp án khác nhau như:

Ngữ pháp unit 2 lớp 6 School

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 School

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 School

Đánh giá bài viết
58 15.031
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm