Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Lesson 1

Soạn Workbook tiếng Anh lớp 6 Unit 1 lesson 1 trang 2 - 3

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2021 - 2022, Giải Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Home lesson 1 trang 2 3 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 1 Unit 1 Home SBT tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home

New words Unit 1 lớp 6 Home

a. Complete the table. Write the letters for each number. Use the table to help you. 

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Lesson 1

b. Find the words from the task a. in the word search. 

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Lesson 1

c. Fill the blank using the word in task a. 

Đáp án

2 - pool

3 - garage

4 - yard

5 - balcony

6 - apartment

Listening Unit 1 tiếng Anh 6 Home

Listen and match.

Click để nghe

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Lesson 1

Grammar Unit 1 tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Read the sentences. Circle the correct word. 

Đáp án

2 - Yes;

3 - Do;

4 - live;

5 - have;

6 - doesn't;

7 - has;

8 - have;

9 - does;

10 - has

Writing Unit 1 Home i-Learn Smart World lớp 6

Write the question and answers using the given information. 

Đáp án

2 - Does it have a balcony?

Yes, it does.

3 - Does it have a yard?

No, it doesn't.

Trên đây là Soạn Workbook tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Unit 1 Home lesson 1 chi tiết nhất. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Home có đáp án khác nhau như:

Lesson 1 unit 1 Home tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World

Bài tập Unit 1 lớp 6 Home i-Learn Smart World

Ngữ pháp Unit 1 Home tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Từ vựng Unit 1 Home tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Đánh giá bài viết
54 26.478
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm