Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Lesson 1

Vở bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 School lesson 1 trang 8 - 9

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2022 - 2023, Giải Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 2 School lesson 1 trang 8 9 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 1 Unit 2 School SBT tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words Unit 2 tiếng Anh 6 School

a. Unscramble the worlds. Sắp xếp chữ cái thành từ đúng.

Đáp án

2 - Geography

3 - music

4 - I.T

5 - history

6 - literature

7 - physics

8 - P. E

b. Use the school subjects in task A. to label the pictures. Sử dụng tên môn học trong bài tập A tương ứng với mỗi bức tranh.

Đáp án

2 - physics

3 - History

4 - Music

5 - Literature

6 - Geography

7 - I.T

8 - P.E

c. Read the sentence. Circle the correct words. Đọc câu sau. Khoanh tròn câu trả lời đúng. 

Đáp án

2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - B; 6 - B; 7 - C;

Hướng dẫn dịch

1 - Tôi thích văn học vì tôi thích đọc những câu chuyện.

2 - Tôi thích tìm hiểu về thực vật và cách chúng phát triển. Tôi thích sinh học.

3 - Tôi thích máy vi tính. Đó là lý do tại sao tôi thích tin học.

4 - Tôi thích tìm hiểu về núi và sông. Tôi thích địa lý.

5 - Tôi không thích chạy và chơi thể thao, tôi không thích P.E.

6 - Học lịch sử giúp tôi tìm hiểu về các nước trên thế giới và những người nổi tiếng trong quá khứ.

7 - Tôi thích tìm hiểu cách hoạt động của ánh sáng, nhiệt và âm thanh. Tôi yêu vật lý.

Listening Unit 2 lớp 6 Lesson 1

Listen and circle the correct answer. Nghe và chọn câu đúng. 

Click để nghe

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Lesson 1

Nội dung bài nghe

1. What subject does Tony not like?

Girl: What’s subject do you like Tony?

Tony: I like Biology, Math and Physics.

Girl: Ok. And What’s subject don’t you like?

Tony: I don’t like I.T., physical, History.

Girl: OK, thank you.

2. What’s Cara’s favorite subject?

My name is Cara. I really love school. I like Math, Art, physics, History, P.E. and Geography. My favorite subject is Physics. I don’t really like Literature. I’m not very good at it.

3. What subject does Garret like?

Girl: Hello Garret.

Garret: Hello Miss.

Girl: Your grades look very good in Geography and Art but not so good in Music or I.T.

Garret: I’m not really like Music or I.T. Computer’s boring and I don’t like singing. I’m really like learning about different country.

Girl: Oh, so you like Geography.

Garret: Yes, that’s right.

4. What subject does Lily not like?

I have a hard day at school today. First, I have P.E. very fun. I like P.E. but next I have Art. I really don’t like Art class. I have History class last. History is my list favorite subject. It was not a good day at school.

Grammar Lesson 1 unit 2 tiếng Anh 6 School

Complete the conversation using the words in the note. Hoàn thành đoạn hội thoại sử dụng từ trong bảng. 

Đáp án

2 - math

3 - don't

4 - physics or music

5 - like

6 - Do

7 - favorite

Writing tiếng Anh Unit 2 lớp 6 lesson 1

Give the own ideas. Write full sentences. Đưa ra ý kiến của em. Viết câu trả đầy đủ.

Đáp án

1 - I like English and Maths.

2 - I don't like Music or P.E

3 - My favorite subject is

Trên đây là Soạn Workbook tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Unit 2 School lesson 1 chi tiết nhất. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 6 Unit 2 School có đáp án khác nhau như:

Đánh giá bài viết
31 12.403
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm