Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Lesson 1

Soạn Workbook tiếng Anh lớp 6 Unit 2 lesson 1 trang 8 - 9

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2021 - 2022, Giải Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 2 School lesson 1 trang 8 9 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 1 Unit 2 School SBT tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words Unit 2 tiếng Anh 6 School

a. Unscramble the worlds. Sắp xếp chữ cái thành từ đúng.

Đáp án

2 - Geography

3 - music

4 - I.T

5 - history

6 - literature

7 - physics

8 - P. E

b. Use the school subjects in task A. to label the pictures. Sử dụng tên môn học trong bài tập A tương ứng với mỗi bức tranh.

Đáp án

2 - physics

3 - History

4 - Music

5 - Literature

6 - Geography

7 - I.T

8 - P.E

c. Read the sentence. Circle the correct words. Đọc câu sau. Khoanh tròn câu trả lời đúng.

Đáp án

2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - B; 6 - B; 7 - C;

Listening Unit 2 lớp 6 Lesson 1

Listen and circle the correct answer. Nghe và chọn câu đúng.

Click để nghe

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Lesson 1

Grammar Lesson 1 unit 2 tiếng Anh 6 School

Complete the conversation using the words in the note. Hoàn thành đoạn hội thoại sử dụng từ trong bảng.

Đáp án

2 - math

3 - don't

4 - physics or music

5 - like

6 - Do

7 - favorite

Writing tiếng Anh Unit 2 lớp 6 lesson 1

Give the own ideas. Write full sentences. Đưa ra ý kiến của em. Viết câu trả đầy đủ.

Đáp án

1 - I like English and Maths.

2 - I don't like Music or P.E

3 - My favorite subject is

Trên đây là Soạn Workbook tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Unit 2 School lesson 1 chi tiết nhất. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 6 Unit 2 School có đáp án khác nhau như:

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 lesson 1

Bài tập Unit 2 lớp 6 School i-Learn Smart World

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 School

Đánh giá bài viết
29 10.564
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm