Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Lesson 1

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2023 - 2024, Giải Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 2 School lesson 1 trang 8 9 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 1 Unit 2 School SBT tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words Unit 2 tiếng Anh 6 School trang 8

a. Unscramble the worlds. Sắp xếp chữ cái thành từ đúng.

Đáp án

2 - Geography

3 - music

4 - I.T

5 - history

6 - literature

7 - physics

8 - P. E

b. Use the school subjects in task A. to label the pictures. Sử dụng tên môn học trong bài tập A tương ứng với mỗi bức tranh.

Đáp án

2 - physics

3 - History

4 - Music

5 - Literature

6 - Geography

7 - I.T

8 - P.E

c. Read the sentence. Circle the correct words. Đọc câu sau. Khoanh tròn câu trả lời đúng. 

Đáp án

2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - B; 6 - B; 7 - C; 

1. I like literature because I like reading stories.

2. I like to learn about plants and how they grow. I like biology.

3. I like computers. That's why I like I.T.

4. I love to learn about mountains and rivers. I like geography.

5. I don't like running and playing sports, I don't like P.E.

6. Studying history helps me learn about countries around the world and famous people in the past.

7. I love to learn how light, heat, and sound work. I love physics.

Hướng dẫn dịch

1 - Tôi thích văn học vì tôi thích đọc những câu chuyện.

2 - Tôi thích tìm hiểu về thực vật và cách chúng phát triển. Tôi thích sinh học.

3 - Tôi thích máy vi tính. Đó là lý do tại sao tôi thích tin học.

4 - Tôi thích tìm hiểu về núi và sông. Tôi thích địa lý.

5 - Tôi không thích chạy và chơi thể thao, tôi không thích P.E.

6 - Học lịch sử giúp tôi tìm hiểu về các nước trên thế giới và những người nổi tiếng trong quá khứ.

7 - Tôi thích tìm hiểu cách hoạt động của ánh sáng, nhiệt và âm thanh. Tôi yêu vật lý.

Listening Unit 2 lớp 6 Lesson 1 

Listen and circle the correct answer. Nghe và chọn câu đúng. 

Click để nghe

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Lesson 1

Nội dung bài nghe

1. What subject does Tony not like?

Girl: What’s subject do you like Tony?

Tony: I like Biology, Math and Physics.

Girl: Ok. And What’s subject don’t you like?

Tony: I don’t like I.T., physical, History.

Girl: OK, thank you.

2. What’s Cara’s favorite subject?

My name is Cara. I really love school. I like Math, Art, physics, History, P.E. and Geography. My favorite subject is Physics. I don’t really like Literature. I’m not very good at it.

3. What subject does Garret like?

Girl: Hello Garret.

Garret: Hello Miss.

Girl: Your grades look very good in Geography and Art but not so good in Music or I.T.

Garret: I’m not really like Music or I.T. Computer’s boring and I don’t like singing. I’m really like learning about different country.

Girl: Oh, so you like Geography.

Garret: Yes, that’s right.

4. What subject does Lily not like?

I have a hard day at school today. First, I have P.E. very fun. I like P.E. but next I have Art. I really don’t like Art class. I have History class last. History is my list favorite subject. It was not a good day at school.

Hướng dẫn dịch

1. Tony không thích môn học nào?

Cô gái: Bạn thích chủ đề gì Tony?

Tony: Tôi thích Sinh học, Toán và Vật lý.

Cô gái: Ok. Và chủ đề bạn không thích là gì?

Tony: Tôi không thích I.T., vật lý, Lịch sử.

Cô gái: OK, cảm ơn.

2. Môn học yêu thích của Cara là gì?

Tên tôi là Cara. Tôi thực sự yêu trường học. Tôi thích Toán, Nghệ thuật, Vật lý, Lịch sử, P.E. và Địa lý. Môn học yêu thích của tôi là Vật lý. Tôi không thực sự thích Văn học. Tôi không giỏi lắm.

3. Garret thích môn học nào?

Cô gái: Xin chào Garret.

Garret: Xin chào cô.

Cô gái: Điểm của bạn trông rất tốt ở môn Địa lý và Nghệ thuật nhưng không quá tốt ở môn Âm nhạc hay I.T.

Garret: Tôi không thực sự thích Âm nhạc hay I.T. Máy tính thật nhàm chán và tôi không thích ca hát. Tôi thực sự thích tìm hiểu về đất nước khác nhau.

Cô gái: Ồ, vậy là bạn thích môn Địa lý.

Garret: Đúng vậy.

4. Môn học nào mà Lily không thích?

Tôi có một ngày khó khăn ở trường hôm nay. Đầu tiên, tôi có P.E. rất vui. Tôi thích P.E. nhưng tiếp theo tôi có môn Mỹ Thuật. Tôi thực sự không thích lớp học Mỹ Thuật. Tôi có lớp Lịch sử cuối cùng. Lịch sử là môn học yêu thích nhất của tôi. Đó không phải là một ngày tốt lành ở trường.

Grammar Lesson 1 unit 2 tiếng Anh 6 School

Complete the conversation using the words in the note. Hoàn thành đoạn hội thoại sử dụng từ trong bảng. 

John: What (1) subjects do you like, Irene?

Irene: I like (2)_________What about you?

John: I like art and music.

Irene: And what subjects (3)_________you like, John?

John: I don't like (4)_________or music. And you?

Irene: I don't (5)_________literature or history.

John: (6)_________you like P.E.?

Irene: Yes, I do.

John: What's your (7)_________subject?

Irene: It's physics. What about you?

John: My favorite subject is art.

Đáp án

2 - math

3 - don't

4 - physics or music

5 - like

6 - Do

7 - favorite

Hướng dẫn dịch

John: Bạn thích môn học nào, Irene?

Irene: Tôi thích toán học Còn bạn thì sao?

John: Tôi thích nghệ thuật và âm nhạc.

Irene: Và những môn học nào bạn không thích, John?

John: Tôi không thích vật lý hay âm nhạc. Còn bạn thì sao?

Irene: Tôi không thích văn học hay lịch sử.

John: Bạn có thích thể dục không?

Irene: Vâng, tôi có.

John: Môn học yêu thích của bạn là gì?

Irene: Đó là vật lý. Còn bạn thì sao?

John: Môn học yêu thích của tôi là Mỹ thuật

Writing tiếng Anh Unit 2 lớp 6 lesson 1 trang 9

Give the own ideas. Write full sentences. Đưa ra ý kiến của em. Viết câu trả đầy đủ.

1. What subject do you like? Bạn thích môn học nào?

I like__________________

2. What subject don’t you like? Môn học nào bạn không thích?

______________________

3. What’s your favorite subject? Môn học yêu thích của bạn là gì?

______________________

Đáp án

1 - I like English and Maths. 

2 - I don't like Music or P.E

3 - My favorite subject is ______

Trên đây là Soạn Workbook tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Unit 2 School lesson 1 chi tiết nhất. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 6 Unit 2 School có đáp án khác nhau như:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
92
Sắp xếp theo

Giải SBT Tiếng Anh 6

Xem thêm