Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home

Nằm trong bộ tài liệu Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2023 - 2024, tài liệu Học tiếng Anh Unit 1 lớp 6 Home bao gồm lý thuyết Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 1 Home, Giải SGK Unit 1 tiếng Anh 6 Home lesson 1 - 2 - 3 trang 6 - 13, Giải Sách bài tập tiếng Anh 6 unit 1 Home Lesson 1 - 2 - 3 cũng như Bộ bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home có đáp án giúp các em học i-Learn Smart World 6 Unit 1 Home hiệu quả.

I. Lý thuyết tiếng Anh 6 Unit 1 Home sách i-Learn Smart World

Tổng hợp Từ vựng & Ngữ pháp Unit 1 tiếng Anh 6 Home bao gồm toàn bộ Từ mới tiếng Anh quan trọng kèm theo cấu trúc tiếng Anh unit 1 lớp 6 Home trọng tâm.

Từ vựng tiếng Anh unit 1 lớp 6 Home tổng hợp từ mới tiếng Anh chủ đề Gia đình - Nhà cửa giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Xem chi tiết tại:

Tổng hợp kiến thức Từ vựng Unit 1 lớp 6 Home:

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

apartment

(n)

/əˈpɑːrt mənt/

Chung cư

2

balcony

(n)

/ˈbælkəni/

Ban công

3

basement

(n)

/ˈbeɪsmənt/

Tầng hầm

4

garage

(n)

/ɡəˈrɑːʒ/

Nhà để xe, ga-ra

5

gym

(n)

/dʒɪm/

Phòng tập thể dục

6

yard

(n)

/jɑːrd/

Cái sân

7

bed

(n)

/bed/

Cái giường

8

clean

(v)

/kliːn/

Dọn dẹp, rửa

9

dinner

(n)

/ ˈdɪnə r/

Bữa tối

10

dish

(n)

/dɪʃ/

Cái đĩa

11

kitchen

(n)

/ˈkɪtʃ ə n/

Nhà bếp

12

laundry

(n)

/ˈlɔːndri/

Việc giặt là (ủi)

13

shopping

(n)

/ˈʃɒpɪŋ/

Việc mua sắm

14

center

(n)

/ˈsentə r/

Trung tâm

15

city

(v)

/ˈsɪti/

Thành phố

16

east

(n)

/ iːst/

Phía đông

17

north

(n)

/ nɔːrθ/

Phía bắc

18

south

(n)

/ saʊθ/

Phía nam

19

town

(n)

/ taʊn/

Thị trấn, thị xã

20

village

(n)

/ˈvɪlɪdʒ/

Ngôi làng

21

west

(n)

/west/

Phía tây

22

attention

(n)

/əˈtenʃən/

Sự chú ý

23

delta

(n)

/ ˈdeltə /

Đồng bằng

24

region

(n)

/ ˈriːdʒən /

Vùng

25

temperature

(n)

/ ˈtemprətʃər/

Nhiệt độ

26

museum

(n)

/ mjuːˈziːəm /

Viện bảo tàng

27

college

(n)

/ ˈkɒlɪdʒ /

Cao đẳng/ Đại học

28

restaurant

(n)

/ ˈrestrɒnt /

Nhà hàng

29

possession

(n)

/ pəˈzeʃən /

sự sở hữu

30.

transportation

(n0

/ ˌtrænspɔːˈteɪʃ ə n /

Sự vận tải

Ngữ pháp unit 1 Home lớp 6 bao gồm lý thuyết cách dùng - cấu trúc - dấu hiệu nhận biết thì Hiện tại đơn - The present simple tense.

Xem chi tiết tại:

Tổng hợp Ngữ pháp unit 1 lớp 6 Home:

I. Thì hiện tại đơn - The simple present tense

1. Cách dùng thì hiện tại đơn

- Thì hiện tại đơn được sử dụng để:

+ Nói về một thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày: I always get up at 6.am

+ Nói về sự thật, chân lý hiển nhiên: The sun sets in the west

+ Nói về khả năng của ai đó: She plays basketball very well

2. Cấu trúc thì hiện tại đơn

+ Câu khẳng định

ST

Động từ to be

Động từ thường

Công thức

S + am/ is/ are+ N/ Adj

- I + am

- He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is

- You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are

S + V(s/es)

- I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + V(nguyên thể)

- He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + V(s/es)

Ví dụ

- He is a lawyer.

(Ông ấy là một luật sư)

- The watch is expensive.

(Chiếc đồng hồ rất đắt tiền)

- They are students.

(Họ là sinh viên)

- I often go to school by bus

(Tôi thỉnh thoảng đến trường bằng xe buýt)

- He usually gets up early.

(Anh ấy thường xuyên dạy sớm)

- She does homework every evening.

(Cô ấy làm bài về nhà mỗi tối)

- The Sun sets in the West.

(Mặt trời lặn ở hướng Tây)

Lưu ý : Quy tắc thêm đuôi s/ es vào sau động từ:

-Với các từ có tận cùng là “o”, “ch”, “sh”, “x”, “s” thì khi dùng với ngôi số ít, thêm đuôi “es”.

( go – go es ; do – do es ; watch – watch es ; fix – fix es , miss – miss es , wash - wash es )

- Với các từ có tận cùng là “y” thì khi dùng với ngôi số ít, bỏ “y” và thêm đuôi “ies” ( copy – cop ies ; study – stud ies )

-Với các từ còn lại, thêm đuôi “s”. ( see – see s ; play – play s ,… )

- Câu phủ định

Động từ “to be”

Động từ chỉ hành động

Công thức

S + am/are/is + not +N/ Adj

S + do/ does + not + V(nguyên thể)

(Trong đó: “do”, “does” là các trợ động từ.)

Chú ý

(Viết tắt)

is not = isn’t

are not = aren’t

do not = don’t

does not = doesn’t

Ví dụ

- I am not a teacher.

(Tôi không phải là một giáo viên.)

- He is not (isn’t) a lawyer.

(Ông ấy không phải là một luật sư)

(Chiếc đồng hồ không đắt tiền)

- They are not (aren’t) students.

(Họ không phải là sinh viên)

- I do not (don’t) often go to school by bus

(Tôi không thường xuyên đến trường bằng xe buýt)

- He does not (doesn’t) usually get up early.

(Anh ấy không thường xuyên dạy sớm)

- The Sun does not (doesn’t) set in the South.

(Mặt trời không lặn ở hướng Nam)

- Đối với câu phủ định, phần động từ thường, các bạn rất hay mắc phải lỗi thêm “s” hoặc “es” đằng sau động từ . Các bạn chú ý:

Chủ ngữ + don’t/ doesn’t + V (nguyên thể - không chia)

? Câu nghi vấn

Câu nghi vấn sử dụng trợ động từ (Câu hỏi Yes/ No)

Động từ to “be”

Động từ chỉ hành động

Công thức

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?

A: - Yes, S + am/ are/ is.

- No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Q: Do/ Does (not) + S + V (nguyên thể)?

A: - Yes, S + do/ does.

- No, S + don’t/ doesn’t.

Ví dụ

Q: Are you a engineer?

(Bạn có phải là kỹ sư không?

A: Yes, I am . (Đúng vậy)

No, I am not . (Không phải)

Q: Does she go to work by taxi?

(Cô ấy đi làm bằng taxi phải không?)

A: Yes, she does . (Có)

No, she doesn’t . (Không)

Câu nghi vấn sử dụng từ hỏi bắt đầu bằng Wh-

Động từ to “be”

Động từ chỉ hành động

Công thức

Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/Adj?

Wh- + do/ does (not) + S + V (nguyên thể)…?

Ví dụ

- Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

- Who are they? (Họ là ai?)

- Where do you come from?

(Bạn đến từ đâu?)

- What do you do? (Bạn làm nghề gì?)

3. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

- Khi trong câu có các trạng từ chỉ tần suất là dấu hiệu nhận biết hiện tại đơn:

 • Always (luôn luôn)
 • usually (thường xuyên)
 • often (thường xuyên)
 • frequently (thường xuyên)
 • sometimes (thỉnh thoảng)
 • seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi)
 • hardly (hiếm khi)
 • never (không bao giờ)
 • generally (nhìn chung)
 • regularly (thường xuyên)

- Ngoài ra, dấu hiệu hiện tại đơn còn có các từ:

 • Every day, every week, every month, every year, every morning…(mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm).
 • Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm)
 • Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần/ hai lần/ ba lần/ bốn lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

4. Quy tắc phát âm đuôi s/ es

Quy tắc 1. Phát âm là /s/ khi tận cùng từ là âm -p, -f, -k, -t.

Quy tắc 2. Phát âm là /iz/ khi tận dùng từ là âm -s, -ss, -z, -o, -ge, -ce, -ch, -sh.

Quy tắc 3. Phát âm là /z/ với các từ còn lại.

1. Phát âm là /s/

Các âm vô thanh bao gồm: /f/, /t/, /k/, /p/, /θ/.

Và sau đuôi ký tự: -f, -t, -k,-p và -th – đối với âm vô thanh.

2. Phát âm là /iz/

Tận cùng thường là các chữ cái -sh, -ce, -s, -ss, -z, -ge, -ch, -x …

Từ tận cùng bằng các phụ âm gió sau: /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /dʒ/, /ʒ/

3. Phát âm là /z/

Nếu âm cuối của một từ là một âm phát ra tiếng (ngược lại âm câm) thì tận cùng của từ đó phát âm là /z/, Từ tận cùng bằng các nguyên âm và âm hữu thanh còn lại.

4. Các trường hợp đặc biệt của phát âm s/es

Với danh từ houses: sau khi thêm hậu tố sẽ có cách phiên âm là /ˈhaʊ.zɪz/ thay vì /ˈhaʊ.sɪz/.

Trong các hình thức khác của “s” như dạng sở hữu, dạng viết tắt của “is” và “has”, ‘s’ đều được phát âm là /s/.

II. Giải SGK tiếng Anh Unit 1 lớp 6 Home

Tổng hợp lời giải hay Student book Unit 1 Home tiếng Anh 6 i-Learn Smart World bao gồm đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch tất cả bài tập trong lesson 1 - 2 - 3 unit 1 lớp 6 Home giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Xem chi tiết tại:

III. Giải tiếng Anh lớp 6 unit 1 Home workbook

Giải tiếng Anh 6 i-Learn Smart World workbook unit 1 lesson 1 - 3 bao gồm đáp án chi tiết các bài tập trong SBT tiếng Anh unit 1 lớp 6 Home giúp các em học sinh lớp 6 nhắc lại những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

IV. Bài tập tiếng Anh 6 i-Learn Smart World unit 1 có đáp án

Bộ bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Home có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 khác nhau giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm Unit 1 Home i-Learn Smart World 6 hiệu quả.

Xem chi tiết tại:

V. Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home Online

Trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh 6 Smart World Unit 1 Home được biên tập bám sát chương trình học giúp các em kiểm tra kiến thức Unit 1 SGK tiếng Anh i Learn Smart Start 6 hiệu quả.

1. Bài tập Unit 1 lớp 6 Home Online số 1: Trắc nghiệm Unit 1 lớp 6 Home Online số 1

2. Bài tập Unit 1 lớp 6 Home Online số 2: Bài tập i-Learn Smart World 6 unit 1 Home online số 2

Trên đây là trọn bộ Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh lớp 6 Smart world unit 1 Home đầy đủ nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh 6 Smart World các Unit tiếp theo như:

Đánh giá bài viết
120 78.924
Sắp xếp theo

  Tiếng anh 6

  Xem thêm