Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 lesson 1

Soạn Lesson 1 Unit 2 lớp 6 School trang 14 - 16

Giải tiếng Anh lớp 6 Unit 2 School lesson 1 dưới đây nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Tài liệu Giải tiếng Anh 6 Unit 2 lesson 1 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả trước khi đến lớp.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words Lesson 1 Unit 2 tiếng Anh 6

a. Number the pictures. Listen and repeat. Đánh số các bức tranh. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Đáp án

1 - C; 2 - H; 3 - G; 4 - B; 5 - D; 6 - E; 7 - F; 8 - A

Hướng dẫn dịch

- history: lịch sử

- P.E (physical education): thể dục

- I.T (information techonology): công nghệ thông tin/ tin học

- music âm nhạc

- geography: địa lý

- literature: ngữ văn

- physics: vật lý

- biology: sinh học

b. Note three more subjects you know. Discuss if you like them. Ask and answer. Ghi chú thêm ba môn học mà em biết. Thảo luận xem em có thích chúng hay không. Hỏi và trả lời.

Hướng dẫn dịch

- Bạn có thích toán không?

- Có.

Add more subjects: Maths; English; Art; Chemistry; Civic education; ...

Hướng dẫn nói

Do you like Art? - Yes, I do.

Do you like English? - Yes, I do.

Do you like Maths? - No, I don't.

Listening unit 2 tiếng Anh lớp 6 lesson 1

a. Listen to Adrian and Sarah talking about school subjects. Who likes more school subjects? Nghe Adrian và Sarah nói về các môn học ở trường. Ai thích nhiều môn học hơn?)\

Click để nghe

Đáp án

Sarah likes more school subjects.

b. Now, listen and fill in the blanks. Giờ thì, nghe và điền vào chỗ trống.

Đáp án

1 - Art

2 - P.E

3 - geography

4 - P.E

Nội dung bài nghe

Sarah: Hello, Adrian.

Adrian: Hi, Sarah.

Sarah: Is that your group's survey about school subjects?

Adrian: Yes, it is

Sarah: Cool. So, what subjects do you like?

Adrian: I like art. How about you?

Sarah: I like history, physics, and P.E.

Adrian: What subjects don't you like?

Sarah: I don't like geography. What subjects don't you like, Adrian?

Adrian: I don't like history, math, physics, and geography.

Sarah: Wow! You don't like a lot of subjects.

Adrian: Yeah, that's true. What's your favorite subject, Sarah?

Sarah: Mine's physics. What's yours?

Adrian: Mine's P.E.

Conversation skill Unit 2 lớp 6 lesson 1

Passing your turn Chuyển lượt đối thoại

To pass your turn to someone after finishing speaking, say:

How about you?

What do you think?

Hướng dẫn dịch

Để chuyển lượt của em cho ai đó sau khi nói xong, hãy nói:

Còn bạn thì sao?

Bạn nghĩ sao?

Listen and repeat. Lắng nghe và lặp lại.

Grammar Unit 2 School lớp 6 lesson 1

a. Listen and repeat. Nghe và nhắc lại.

Click để nghe

Hướng dẫn dịch

Girl: Bạn thích môn học gì?

Boy:Mình thích sinh học, vật lý và ngữ văn.

Girl: Môn học yêu thích của bạn là gì?

Boy:Môn học yêu thích của mình là sinh học. Của bạn là gì?

Girl: Của mình là mỹ thuật.

Boy: Ồ, mình không thích mỹ thuật.

b. Circle the correct words. Khoanh chọn từ đúng.

Đáp án

2 - yours; 3 - mine; 4 - yours; 5 - Mine; 6 - Mine;

c. Write sentences using the prompts. Viết câu sử dụng các gợi ý.

Đáp án

1 - I like history, I.T and physics.

2 - I don’t like art and music.

3 - I like literature and biology.

4 - I don’t like P.E, geography and physics.

5 - I like music, literature, and art.

d. Now, with your partner, say what subjects you like and don’t like. Giờ thì, làm việc với bạn, nói môn học nào em thích và không thích.

Đáp án

I like English, I.T and Maths.

I don't like Literature, Music and Art.

Pronunciation tiếng Anh 6 Unit 2 lesson 1

a. Intonation for list goes up, up, then down. Ngữ điệu khi liệt kê một chuỗi đi lên, lên và sau đó đi xuống.

b. Listen to the sentences and focus on how the intonation goes up and down. Nghe các câu và tập trung vào ngữ điệu đi lên và xuống

Click để nghe

Hướng dẫn dịch

Tôi thích lịch sử, toán và địa lý.

Tôi thích sinh học, vật lý và văn học.

c. Listen and cross out the one with wrong intonation. Nghe và loại bỏ câu có ngữ điệu sai.

Click để nghe

Câu sai là: I like art, music, and physics do ngữ điệu đi lên. (Câu đúng là từ cuối ngữ điệu phải đi xuống.)

d. Read the sentences with the correct intonation to a partner. Đọc câu có ngữ điệu đúng với bạn em.

I like math, science, and history. 

Practice lesson 1 tiếng Anh 6 Unit 2 School

a. Circle 🙂or 🙁. Ask and answer. Swap roles and repeat. Khoanh chọn 🙂 hoặc 🙁. Hỏi và trả lời. Đổi vai và lặp lại.

Hướng dẫn dịch

Bạn thích môn học nào?

Mình thích mỹ thuật, vật lý và toán.

b. Practice with your own idea. Thực hành với ý kiến của riêng em.

Gợi ý

What is your favorite subject? - I like English, Physics and P.E.

Speaking tiếng Anh Unit 2 lớp 6 Lesson 1

What’s Cool in Your School? Điều gì ở trường em là tuyệt vời nhất?

a. You’re doing a survey about school subjects. Fill in the survey for yourself. Ask three friends about school subjects and draw faces in the table. Em đang thực hiện cuộc khảo sát về các môn học ở trường. Tự em điền vào bài khảo sát. Hỏi ba người bạn về các môn học và vẽ các khuôn mặt vào bảng.

🙂 = I like it: Tôi thích

😐= It’s OK: Cũng tạm

🙁 = I don’t like it: Tôi không thích

b. Which three subjects are the most popular in your group? Ba môn học nào được yêu thích nhất trong nhóm của em?

In our group, our three favorite subjects are… .

Gợi ý

In our group, our three favorite subjects are Maths, Geography and I.T.

Trên đây là Soạn Unit 2 lớp 6 lesson 1 School trang 14 15 16 SGK i-Learn Smart World đầy đủ.

Đánh giá bài viết
56 14.390
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm