Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

Bài tập quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành nâng cao

Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành nằm trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn gồm lý thuyết và nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành:

Quá khứ đơn

Quá khứ hoàn thành

- Diễn tả hành động đã xảy ra tại một thời điểm cố định trong quá khứ

- Diễn tả hành động đã xảy ra ngay sau hành động khác trong quá khứ

- Diễn tả hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.

- Dùng để mô tả hành động trước một thời gian xác định trong quá khứ.

Dấu hiệu: ago, yesterday, last month/ year/ week, in 2019, then,…

Dấu hiệu: when, by the time, until, before, after

II. Bài tập luyện tập:

Exercise 1: Put the verbs into the correct form, past perfect or past simple

1. We were driving along the road when ___________ (we/ see) a car which __________ (break) down, so __________ (we/ stop) to help.

2. Sorry I’m late. The car _______ (break) down on my way here.

3. Jack travels a lot. When I first met him, _____________________ (he/ already/ travel) round the world.

4. The house was very quiet when I got home. Everybody ___________ (go) to bed.

5. Paul wasn’t at the party when I arrived. ______ (He/ go) home.

Exercise 2: Read the situations and write sentences using the words in brackets

1. The people sitting next to you on the plane we’re nervous. It was their first flight

(They/ not/ fly/ before) _______________________________

2. Sam played tennis yesterday. He wasn’t very good at it because it was his first game ever.

(He/ never/ play/ before) _______________________________

3. I met Daniel last week. It was good to see him again after such a long time.

(I/ not/ see/ him for five years) _______________________________

4. Last year we went to Mexico. It was our first time there

(We/ not/ be/ there/ before) We _______________________________

5. You went to the cinema last night. You got to the cinema late

(The film/ already/ start) _______________________________

Exercise 3: Put the verbs into correct form

1. She (come) ………….. back home after she (finish) ………… their work.

2. Before my son (go) ……………….. to bed, he (read) …………………… a novel.

3. He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.

4. When I came to the stadium, the match (start) ………………………………….

5. Last night, Peter (go) ……….. to the supermarket before he (go) ……… home

1. Tom ……………… (give) me the book yesterday but I knew he ……………… (not read) it

2. When I arrived home I realized that I ……………… (not phone) my grandparents

3. The postman ……………… (come) after I ……………… (leave) the office

4. When the old lady ……………… (return) to her flat, she ……………… (see) that burglars ……………… (break) into.

5. My grandmother ……………… (make) some cheese sandwiches when I ……………… (get) home at 5.30

6. By the time Linda ……………… (park) her car, her boyfriend ……………… (drink) two cups of coffee

7. I wondered where I ……………… (see) him before

8. My dog ……………… (be) hungry because he ……………… (have) nothing to eat since breakfast

9. I ……………… (recognize) him because I ……………… (see) his photo in the newspaper before

10. Margaret was upset because her husband ……………… (forget) her birthday

Đáp án bài tập luyện tâp

Exercise 1: Put the verbs into the correct form, past perfect or past simple

1. We were driving along the road when ____we saw_______ (we/ see) a car which ____had broken______ (break) down, so __we stopped________ (we/ stop) to help.

2. Sorry I’m late. The car _broke______ (break) down on my way here.

3. Jack travels a lot. When I first met him, _____he had already travelled_____ (he/ already/ travel) round the world.

4. The house was very quiet when I got home. Everybody ___had gone_____ (go) to bed.

5. Paul wasn’t at the party when I arrived. __He had gone____ (He/ go) home.

Exercise 2: Read the situations and write sentences using the words in brackets

1. They hadn’t flown before

2. He’d never played before

3. I hadn’t seen him for five years

4. We hadn’t been there before

5. The film had already started

Exercise 3: Put the verbs into correct form

1. She (come) ……came…….. back home after she (finish) …had finished……… their work.

2. Before my son (go) ……went………….. to bed, he (read) ………had read…………… a novel.

3. He told me he (not/wear) ………hadn’t worn………………… such kind of clothes before.

4. When I came to the stadium, the match (start) ……had started…………………………….

5. Last night, Peter (go) …had gone.. to the supermarket before he (go) …went…… home

6. Tom ……gave………… (give) me the book yesterday but I knew he ……hadn’t read………… (not read) it

7. When I arrived home I realized that I ……hadn’t phoned………… (not phone) my grandparents

8. The postman ………came……… (come) after I ………had left……… (leave) the office

9. When the old lady ………returned……… (return) to her flat, she ………saw……… (see) that burglars ………had broken……… (break) into.

10. My grandmother ………had made……… (make) some cheese sandwiches when I …………got…… (get) home at 5.30

11. By the time Linda ………parked……… (park) her car, her boyfriend ………had drunk……… (drink) two cups of coffee

12. I wondered where I ………had seen……… (see) him before

13. My dog ………was……… (be) hungry because he ………had had……… (have) nothing to eat since breakfast

14. I …………recognized…… (recognize) him because I ………had seen……… (see) his photo in the newspaper before

15. Margaret was upset because her husband ………had forgotten……… (forget) her birthday.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh hay như Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn, Bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài Liệu Học Tập VnDoc.com để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com

Đánh giá bài viết
1 8.101
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm