Looking back Unit 12 lớp 6 Robots

Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Looking back nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 12 lớp 6 Robots Looking back bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 - 6 trang 66 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 12 Robots.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- review some vocabulary and grammar they’ve learn in unit 12.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Robots”.

- Structures: Could for past ability.

Will be able to for future ability

II. Soạn giải Looking back tiếng Anh Unit 12 lớp 6 Robots

1. Write the correct words to complete the phrase. Viết những từ đúng để hoàn thành những cụm từ sau.

Đáp án

1 - cut the grass;

2 - lift weights;

3 - make tea;

4 - do the laundry;

5 - wash/do the dishes;

2. Fill the gaps with the verbs from the box. Điền vào chỗ trống với những từ trong khung.

Đáp án

1 - guard; 2 - make; 3 - understand; 4 -  recognize;

Hướng dẫn dịch

1. Người máy sẽ có thể canh gác nhà chúng ta khi chúng ta đi xa

2. Cha tôi không bao giờ đi đến quán cà phê bởi vì ông có thể pha cà phê ở nhà.

3. Bạn có hiếu tất cả những gì tôi nói không?

4. Người máy sẽ có thế nhận ra khuôn mặt của chúng ta phải không?

3. Read and complete the interview about home robots with will be able to or won't be able to. Đọc và hoàn thành bài phỏng vấn về người máy gia đình với "will be able to" hay "won’t be able to".

Đáp án

(1) will be able to

(2) won’t be able to

(3) will be able to

(4) will be able to

(5) won’t be able to

Hướng dẫn dịch

Người phỏng vấn: Người máy đã có trong các nhà máy. Người ta sẽ có người máy ở nhà không?

Chuyên gia về người máy: Có. Tôi nghĩ chúng sẽ có thể làm tất cả việc nhà của chúng ta.

Người phỏng vấn: Nhưng chúng sẽ không thể thay thế máy tính cá nhân. Đúng không?

Chuyên gia về người máy: Đúng thế, nhưng một ngày nào đó chúng sẽ có thể sử dụng máy tính.

Người phỏng vấn: Tuyệt! Người máy gia đình sẽ có thể làm được gì nữa?

Chuyên gia về người máy: À, chúng sẽ có thể làm vườn nhưng chúng sẽ không thể chơi thể thao và chơi trò chơi với bạn được.

4. Make questions with these words. What are the positive and negative answers to these questions? Đặt câu hỏi với những từ sau. Đâu là những câu trả lời phủ định hay khẳng định?

Đáp án

1. Will robots be able to make coffee in the future?

Yes, they will. / No, they won’t.

2. Could he ride a bike when he was in Year 6?

Yes, he could. / No, he couldn’t.

3. Can you do the dishes?

Yes, I can. / No, I can’t.

5. Write what you could do when you were ten. what you can do now, and what you will be able to do after you finish Year 6. Viết những gì mà em có thể làm được khi em 10 tuổi, bây giờ em có thế làm được gì và em sẽ làm được gì sau khi học xong lớp 6.

Đáp án

When you were ten

Now

After you finish Year 6

I could swim.

I can make poems.

I will be able to speak Enghlish

I could ride a bike

I can clean the house

I will be able to read an essay in Enghlish

I could feed my pet

I can water the garden

I will be able to take care of my younger sisters.

6. Match the questions with the correct answers. Nối các câu hỏi với câu trả lời đúng.

Đáp án

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b;

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 611
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm