Cấu trúc There is There are lớp 6

Cấu trúc There is, There are tiếng Anh 6 dưới đây nằm trong bộ đề Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 theo chuyên đề do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lý thuyết cấu trúc There is/are bao gồm toàn bộ cấu trúc There is, cấu trúc There are trong tiếng Anh cũng như bài tập điền There is hoặc There are có đáp án giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập cấu trúc There is There are hiệu quả.

I. Lý thuyết There is There are lớp 6

1. Cấu trúc There is

Dùng với danh từ đếm được số ít

+) Dạng khẳng định: There is + a/an/the + danh từ đếm được số ít

-) Dạng phủ định: There is not + a/an/the/any + danh từ đếm được số ít

?) Dạng nghi vấn: Is there + any + danh từ đếm được số ít?

Ví dụ:

(+) There is an apple on the table.

(-) There isn’t any ruler on the table.

(?) Is there any pencil on the table?

Dùng với danh từ không đếm được

+) Dạng khẳng định: There is + (some) + danh từ không đếm được

-) Dạng phủ định: There is not + any + danh từ không đếm được

?) Dạng nghi vấn: Is there + any + danh từ không đếm được?

Ví dụ:

(+) There is some cheese on the table.

(-) There isn’t any cheese on the table.

(?) Is there any cheese on the table?

2. Cấu trúc There are

+) Dạng khẳng định: There are + danh từ đếm được số nhiều

-) Dạng phủ định: There are not + danh từ đếm được số nhiều

?) Dạng nghi vấn: Are there + danh từ đếm được số nhiều?

Ví dụ:

(+) There are 4 apples.

(-) There are not 5 apples.

(?) Are there 4 apples?

3. Dạng viết tắt của There is/ There are

Cấu trúc There is/There are thường được viết tắt theo dạng:

There is = There’s

There are = There’re

There is not = There’s not = There isn’t

There are not = There’re not = There aren’t

II. Bài tập There is There lớp 6 có đáp án

Bài tập 1: Chia động từ tobe phù hợp

1. There _____ many animals in the zoo.

2. There _____ a snake in the window.

3. There _____ a zebra in the grass.

4. There _____ lions in the zoo.

5. There _____ many baby lions near their parents.

6. There _____ 5 monkeys in the trees.

7. There _____ an elephant in the zoo.

8. There _____ some water in the lake near the elephants.

9. There _____ birds in the zoo.

10. There _____ many people visiting the animals today.

11. There_____________ a big bottle on the table.

12. There____________ many chairs in the living – room.

13. There____________ four cats and a dog in my house.

14. There ____________ furniture in that room.

15. There ____________ an ice – cream in the fridge.

16. There ____________ some children in the yard.

17. There ____________ a laptop, a mouse and two pens in my bag.

18. There ____________ many quiz programs on TV last night.

19. There____________ a theater near her house.

20. There____________ many fans in the room.

ĐÁP ÁN

1. There ___are__ many animals in the zoo.

2. There ___is__ a snake in the window.

3. There __is___ a zebra in the grass.

4. There __are___ lions in the zoo.

5. There ___are__ many baby lions near their parents.

6. There __are___ 5 monkeys in the trees.

7. There __is___ an elephant in the zoo.

8. There ___is__ some water in the lake near the elephants.

9. There ___are__ birds in the zoo.

10. There __are___ many people visiting the animals today.

11. There _______is_____ a big bottle on the table.

12. There ______are______ many chairs in the living – room.

13. There ________are____ four cats and a dog in my house.

14. There______is______ furniture in that room.

15. There ______is______ an ice – cream in the fridge.

16. There_______are_____ some children in the yard.

17. There________is____ a laptop, a mouse and two pens in my bag.

18. There______are______ many quiz programs on TV last night.

19. There_______ss_____ a theater near her house.

20. There ______are______ many fans in the room.

Trên đây là toàn bộ Lý thuyết Bài tập cấu trúc There is There are lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo.

Đánh giá bài viết
4 4.341
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm