Bài tập Ngữ âm lớp 6 có đáp án

Bài tập phát âm lớp 6 có đáp án

Nằm trong bộ bài tập tiếng Anh lớp 6 theo chuyên đề năm 2021, bài tập chọn từ có cách phát âm khác lớp 6 có đáp án dưới đây do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Bài tập Phonetics lớp 6 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 6 giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập Từ vựng tiếng Anh 6 cả năm hiệu quả.

Tài liệu Bài tập tiếng Anh 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức. 

I. Find the word which has a different sound in the part underlined. 

1. A. windy   B. clinic C. exciting D. destiny
2. A. sugar  B. send C. seaside D. sunny
3. A. lucky  B. why  C. history  D. family
4. A. page  B. village  C. luggage D. heritage
5. A. what  B. which  C. when D. who
6. A. leaves  B. arrives  C. finishes  D. goes
7. A. bread B. clea C. mea D. tea
8. A. orange  B. post  C. body D. copy
9. A. weakness B. hea C. heavy D. breakfast
10. A. lamp  B. table  C. family  D. bag

II. Circle the word which has the underlined part is pronounced differently. 

1. A. tiger  B. wife  C. fire  D. with
2. A. soccer  B. notice  C. photo  D. grocery
3. A. character  B. Christmas C. teacher  D. chemist
4. A. city  B. family  C. fifteen  D. telephone
5. A. opens  B. gets  C. kicks  D. speaks
6. A. number B. plum   C. put D. but
7. A. home  B. come  C. open  D. cold
8. A. lunch  B. watch  C. architect D. teacher
9.  A. kite  B. fly  C. early  D. recycle
10. A. earth  B. earn  C. heart  D. heard

III. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

1. A. come B. month  C. mother  D. open
2. A. cities  B. watches  C. dishes  D. houses
3. A. finger B. le C. neck  D. elbow
4. A. request  B. project  C. neck  D. exciting
5. A. writes  B. makes  C. takes  D. drives
6. A. grandparents  B. brothers  C. uncles  D. fathers
7. A. books  B. walls  C. rooms  D. pillows
8. A. Thursday  B. thanks  C. these  D. birthday
9. A. hope  B. homework  C. one  D. post
10. A. brother  B. judo  C. going  D. rode

ĐÁP ÁN

I. Find the word which has a different sound in the part underlined. 

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - D; 

6 - C; 7 - A; 8 - B; 9 - A; 10 - B

II. Circle the word which has the underlined part is pronounced differently.

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - A;

6 - C; 7 - B; 8 - D; 9 - C; 10 - C;

III. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

1 - C; 2 - A; 3 - A; 4 - D; 5 - D;

6 - A; 7 - A; 8 - C; 9 - C; 10 - A;

Trên đây là Bài tập về Ngữ âm tiếng Anh lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm bộ bài tập tiếng Anh lớp 6 theo từng dạng bài tập khác nhau như: 

Bài tập viết lại câu lớp 6 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh đặt câu hỏi cho từ gạch chân lớp 6

Bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6

Đánh giá bài viết
4 1.252
Sắp xếp theo

Tiếng anh 6

Xem thêm