Bài tập về trạng từ chỉ tần suất lớp 6

Bài tập Adverbs of frequency lớp 6 có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 6 về Trạng từ tần suất có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 theo chuyên đề năm 2021 - 2022 do VnDoc.com đăng tải bao gồm 3 bài tập tự luận tiếng Anh lớp 6 về Trạng từ chỉ tần suất giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh 6 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.  

* Xem lại Lý thuyết về Trạng từ tần suất lớp 6 tại: Trạng từ chỉ tần suất tiếng Anh lớp 6 

Bài 1. Thêm trạng từ chỉ tần suất vào vị trí đúng trong câu.

1. Linh goes to the movies with her friends. (often)

………………………………………………………….

2. He listens to K-pop music. (rarely)

………………………………………………………….

3. He reads the comic books. (usually)

………………………………………………………….

4. Lisa smiles. (always)

………………………………………………………….

5. She complains about her husband. (never)

………………………………………………………….

6. I drink coffee. (sometimes)

………………………………………………………….

7. Frank is ill. (never)

………………………………………………………….

8. He feels terrible (never)

………………………………………………………….

9. I go jogging in the morning. (often)

………………………………………………………….

10. She helps her sister with her homework. (sometimes)

………………………………………………………….

Bài 2.Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh.

1. My father / not / often / go fishing / on Monday.

………………………………………………………….

2. Jennie / always / go jog/ in the park.

………………………………………………………….

3. Ba and Nam / usually / play soccer / free time.

………………………………………………………….

4. He / often / play chess / ?

………………………………………………………….

5. How / often / you / go / school late ? I / rarely / go / school late.

………………………………………………………….

Bài 3. Hoàn thành các câu sau, sử dụng đúng các động từ trong ngoặc

1.He (often/ clean) ____my bedroom at the weekend.

2. He ( sometimes/ be) ____ tired.

3. Mr. Phan ( never/ be) ____late for lessons.

4. Mai (usually/ do) ____ her homework in the afternoon.

5. Lisa( always/ take) ____ a bus to class.

ĐÁP ÁN

Bài 1. Thêm trạng từ chỉ tần suất vào vị trí đúng trong câu.

1. Linh often goes to the movies with her friends. (often)

2. He rarely listens to K-pop music.

3. He usually reads the comic books.

4. Lisa always smiles.

5. She never complains about her husband.

6. I sometimes drink coffee.

7. Frank is never ill.

8. He never feels terrible.

9. I often go jogging in the morning.

10. She sometimes helps her sister with her homework.

Bài 2.Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh.

1 - My father doesn't often go fishing on Monday.

2 - Jennie always goes jogging in the park.

3 - Ba and Nam usually play soccer in their free time.

4 - Does he often play chess?

5 - How often do you go to school late? I rarely go to school late.

Bài 3. Hoàn thành các câu sau, sử dụng đúng các động từ trong ngoặc

1.He (often/ clean) __often cleans__ my bedroom at the weekend.

2. He ( sometimes/ be) __is sometimes__ tired.

3. Mr. Phan ( never/ be) __is never__ late for lessons.

4. Mai (usually/ do) _usually does__ her homework in the afternoon.

5. Lisa( always/ take) __always takes__ a bus to class.

Trên đây là Bài tập về Trạng từ chỉ tần suất tiếng Anh lớp 6 có đáp án. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 6 theo chuyên đề hiệu quả khác nhau như:

Bài tập viết lại câu lớp 6 có đáp án

Bài tập Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn môn tiếng Anh lớp 6

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 - 2022

Bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6

Đánh giá bài viết
1 14
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm