Bài tập Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn môn tiếng Anh lớp 6

Ôn tập Unit 1 lớp 6: Thì hiện tại đơn & Thì hiện tại tiếp diễn

Nằm trong bộ đề Để học tốt tiếng Anh lớp 6 mới, đề luyện tập tiếng Anh 6 về Thì Hiện tại đơn và Thì Hiện tại tiếp diễn có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh gồm 24 câu chia động từ tiếng Anh khác nhau giúp các em củng cố kiến thức đã học về The Present Simple Tense và The Present Continous Tense hiệu quả.

Xem lại lý thuyết về Thì HTĐ và Thì HTTD trong Unit 1 tại: Tổng hợp cấu trúc tiếng Anh quan trọng trong Unit 1 lớp 6 sách mới

Ex: Chia động từ dưới đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where ………..you (live )? I (live)………….. in Hai Duong town.

2. What (be)………he (do)…………now? He (water)……………….. flowers in the garden.

3. What …………she (do)……….? She (be)……………a teacher.

4. Where (be)…………you from?

5. At the moment, my sisters (play)…………volleyball and my brother (play)…………soccer.

6. It is 9.00,my family (watch)…………….TV.

7. In the summer, I usually (go)……….to the park with my friends, and in the spring, we (have)…………Tet holiday, I (be)…………happy because I always (visit)…………my grandparents.

8. Does your father (go)……….to work by bus?

9. How (do)………....your sister (go)………….to school?

10. What time………….they (get up)………………?

11. What………………they (do)……………in the winter?

12. Today, we (have)……………….E class.

13. Her favourite subject (be)……………….English.

14. Now,my brother (like)…………eating bananas.

15. Look! A man (call)…………….you.

16. Keep silent! I (listen)………………to the radio.

17…………….you (play)………………badminton now?

18. Everyday, my father (get up)……………….at 5.00 a.m.

19. Every morning, I (watch)…………..TV at 10.00.

20. Every day, I (go)………..to school by bike.

21. Every morning, my father (have)……………a cup of coffee.

22. At the moment, I (read)……………………a book and my brother (watch)………………TV.

23. Hoa (live )……………….in Hanoi, and Ha (live)…………..in Ho Chi Minh City.

24. Hung and his friend (play)…………….. badminton at the present.

25. He often (have)…………coffee for breakfast.

26.What (be)…………the weather like today? It (be)………….cold.

27. He usually (go jog)……….in the morning.

28. He often (go)…………swimming. He (go)……….swimming at the moment.

29. My sister (do)……aerobics every morning.

30.Lan (go)………….to school six days a week.

31. We (not/go)………..swimming in the winter.

32. He often (go)………….the movie on Sunday.

33. The students (do)…are doing………..their homework now.

34. My mother (like)……likes…….iced tea.

35. He never (go)…...camping because he (not/ have)………a tent.

ĐÁP ÁN

1. do you live - live; 2. is he doing - is watering; 3. does she do - is;

4. are; 5. is playing - is playing; 6. is watching;

7. go - have - am - visit; 8 - go; 9 - Does your sister go;

10. do they get up; 11 - Do they do; 12 - have;

13. Is; 14 - likes; 15 - Is calling;

16. Am listening; 17 - Are you playing; 18 - Gets up;

19. Watch; 20 - go; 21 - has;

22. Am reading - is watching; 23 - Lives - lives; 24 - Are playing;

25 - has; 26 - is - is; 27 - goes jogging;

28 - goes - is going; 29 - does; 30 - goes;

31 - don’t go; 32 - goes; 33 - are doing;

34 - likes; 35 - goes - doesn’t have;

* Xem thêm các dạng bài tập tiếng Anh khác về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn khác tại: Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn môn tiếng Anh lớp 6

Download đề thi và đáp án tại: Ôn tập tiếng Anh 6 về thì HTĐ và thì HTTD. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
76 28.135
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm