Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Write a paragraph of 50-60 words about what you think we should do to improve the environment

Review 4 lớp 6 Skills Writing trang 69

Nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh lớp 6 Global Success Review 4 Skills, Hướng dẫn viết đoạn văn tiếng Anh về cách bảo về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh lớp 6 giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Write a paragraph about what you think we should do to improve the environment số 1

I think there are many ways for us to improve the environment around us. Firstly, we can reduce the amount of rubbish we produce daily such as paper, plastic bags, etc. Secondly, we reuse as many things as we can. They are shopping bags, glass bottles, old clothes, old books, … Finally, we can recycle used things around us such as plastic bags, old paper, glass and so on.

GG dịch

Tôi nghĩ có nhiều cách để chúng ta cải thiện môi trường quanh mình. Thứ nhất, chúng ta có thể giảm lượng rác thải ra hàng ngày như giấy, túi ni lông, v.v. Thứ hai, chúng ta tái sử dụng càng nhiều thứ càng tốt. Đó là túi đi chợ, chai thủy tinh, quần áo cũ, sách cũ,… Cuối cùng, chúng ta có thể tái chế những thứ đã qua sử dụng xung quanh mình như túi ni lông, giấy cũ, thủy tinh, v.v.

Viết về cách bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh lớp 6 số 2

There are several actions can take to protect the environment. These include reducing our carbon footprint by using renewable energy sources, conserving water, recycling and reducing waste, and promoting sustainable agriculture and forestry practices. Additionally, we can promote the use of eco-friendly transportation options such as electric cars, bicycles, and public transportation. It's important for all of us to take responsibility for our actions and make conscious efforts to protect the environment for future generations.

Google dịch

Có một số hành động có thể thực hiện để bảo vệ môi trường. Chúng bao gồm giảm lượng khí thải carbon của chúng ta bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, bảo tồn nước, tái chế và giảm chất thải, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp và lâm nghiệp bền vững. Ngoài ra, chúng ta có thể thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như ô tô điện, xe đạp và phương tiện giao thông công cộng. Điều quan trọng là tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và nỗ lực có ý thức để bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.

Viết đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường số 3

To protect the environment, a variety of steps can be taken. These include recycling and minimizing trash, conserving water, using renewable energy sources to lessen our carbon footprint, and encouraging sustainable agricultural and forestry practices. We may also encourage people to adopt environmentally friendly modes of transportation including electric vehicles, bicycles, and public transportation. We should all be accountable for our actions and consciously work to preserve the environment for coming generations.

Bài dịch

Để bảo vệ môi trường, có thể thực hiện nhiều bước khác nhau. Chúng bao gồm tái chế và giảm thiểu rác thải, tiết kiệm nước, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để giảm lượng khí thải carbon và khuyến khích các hoạt động nông nghiệp và lâm nghiệp bền vững. Chúng tôi cũng có thể khuyến khích mọi người áp dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường bao gồm xe điện, xe đạp và phương tiện giao thông công cộng. Tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và có ý thức làm việc để bảo vệ môi trường cho các thế hệ mai sau.

Trên đây là Viết đoạn văn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh ngắn lớp 6. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em ôn luyện kỹ năng viết tiếng Anh hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
16
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 6

    Xem thêm