Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 6: My Neighbourhood

Ôn tập từ vựng Unit 4 lớp 6 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 6: My Neighbourhood do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát đề thi, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập Tiếng Anh lớp 6 tốt hơn.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 6 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ văn 6. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 6: My Neighbourhood

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. big

B. tall

C. wide

D. expensive

2. A. cross

B. turn

C. straight

D. buy

3. A. suburb

B. park

C. memorial

D. market

Exercise 2: Find the word which has a different sound in the underlined part

1. A. arrive

B. quickly

C. historic

D. city

2. A. convenient

B. evening

C. exciting

D. eve

Exercise 3: Look at the pictures and write the names of the places

museum

art gallery

memorial

railway station

 

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 6: My Neighbourhood Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 6: My Neighbourhood

1. _____________________

2. _____________________

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 6: My Neighbourhood Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 6: My Neighbourhood

3. _____________________

4. _____________________

Exercise 4: Choose the correct answer

1. The air in many cities is heavily ________ with vehicle exhaust fumes.

A. polluted

B. crowded

C. wasted

D. contained

2. I’m just going to the ________ to buy some medicines and bandage.

A. cinema

B. chemist’s

C. restaurant

D. grocery

3. It is _________ to live far from the market and the supermarket.

A. easy

B. inconvenient

C. convenient

D. comfortable

4. The weather is nice, so I enjoy doing _________ activities.

A. outdoor

B. inside

C. outdoors

D. boring

5. London, the capital city of England, is a ________ city with many old buildings, and beautiful parks.

A. history

B. historic

C. largest

D. larger

6. A _______ is a place where we go to buy stamps or send letters.

A. library

B. post office

C. cinema

D. school

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 6

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. D

3. C

Exercise 2: Find the word which has a different sound in the underlined part

1. A

2. C

Exercise 3: Look at the pictures and write the names of the places

1. art gallery

2. railway station

3. museum

4. memorial

Exercise 4: Choose the correct answer

1. A

2. B

3. B

4. A

5. B

6. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 6: My Neighbourhood. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Từ vựng Unit 4 lớp 6 My Neighbourhood, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 407
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm