Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Unit 1 lớp 6

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát đề thi, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 6 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 6 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ văn 6. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and choose correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school

A. computer

B. calculator

C. notebook

 

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school

A. backpack

B. bike

C. calculator

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school

A. bicycle

B. car

C. truck

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school

A. pencil sharpener

B. notebook

C. pencil

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school

A. pen

B. book

C. notebook

6. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school

A. ball

B. book

C. bag

7. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school

A. calculator

B. compasses

C. pencil

8. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school

A. pencil sharpener

B. pen

C. pencil

Exercise 2: Complete the sentences with the words from the box

equipment

international

uniform

boarding

classmates

1. Most school require children to wear school _____________.

2. The school gym has lots of new, modern _______________.

3. Phong and Duy are in the same class at school. They are _______________.

4. A _______________ school is a school where students study and live during the school year.

5. AIS is an _______________ school in Vietnam. It provides American education.

Exercise 3: Choose the correct answer

1. Nowadays, students often use_________ in mathematics lessons.

A. rubbers

B. calculators

C. pencils

D. dictionaries

2. My cousin goes to a_________ school, so she only comes home at weekends.

A. boarding

B. private

C. public

D. international

3. We do_________ in the gym every afternoon.

A. table tennis

B. football

C. judo

D. homework

4. Megan is_________ badminton with her friends in the schoolyard.

A. having

B. studying

C. playing

D. doing

5. That’s a good __________! Let’s go to the beach.

A. thinking

B. answer

C. help

D. idea

6. My father is an _____________. He works in a big factory.

A. teacher

B. doctor

C. farmer

D. engineer

7. In many school in Vietnam students have to wear a __________.

A. clothing

B. suit

C. uniform

D. coat

8. When my friend misses the lessons, I always _________ him my notes.

A. takes

B. send

C. borrow

D. lend

9. It is necessary for students to listen to their teacher _____________.

A. attentive

B. attentively

C. attention

D. attending

-The end-

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school

Exercise 1: Look at the picture and choose correct answer

1. B

2. A

3. A

4. A

5. C

6. A

7. B

8. C

Exercise 2: Complete the sentences with the words from the box

1. Most school require children to wear school _____uniform________.

2. The school gym has lots of new, modern ______equipment_________.

3. Phong and Duy are in the same class at school. They are ______classmates_________.

4. A _______boarding________ school is a school where students study and live during the school year.

5. AIS is an ______international_________ school in Vietnam. It provides American education.

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. A

3. C

4. C

5. D

6. D

7. C

8. D

9. B

 

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Bài tập Unit 1 lớp 6 nâng cao: My new school (số 2), Bài tập Unit 1 lớp 6 nâng cao: My new school (số 3).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 1.051
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm