Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 (số 2)

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 (số 2) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát đề thi, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 6 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 6 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ văn 6. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 (số 2)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

1. A. restaurant

B. river

C. well

D. left

2. A. surround

B. counting

C. country

D. about

Exercise 2: Give the correct form of the word given to complete the sentences

1. The __________ (long) of the experiment is 20 minutes.

2. Pupils are very interested in outside class _____________ (act).

3. Be ___________ (care)! The ground is very wet and slippery.

Exercise 3: Choose the correct answer

1. Megan is_________ badminton with her friends in the schoolyard.

A. having

B. studying

C. playing

D. doing

2. We do_________ in the gym every afternoon.

A. table tennis

B. football

C. judo

D. homework

3. In many schools in Vietnam students have to wear a ______________.

A. clothing

B. suit

C. uniform

D. coat

4. Children will work hard if the lessons are ________________.

A. nice

B. pleasant

C. disappointing

D. interesting

5. 15.Would you like____________shopping?

A. go

B. to go

C. going

D. goes

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

1. B

2. C

Exercise 2: Give the correct form of the word given to complete the sentences

1. The ____length______ (long) of the experiment is 20 minutes.

2. Pupils are very interested in outside class ______activities_______ (act).

3. Be _____careful______ (care)! The ground is very wet and slippery.

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C

2. C

3. C

4. D

5. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 (số 2). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1, Bài tập Thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 nâng cao.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 384
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm