Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 6: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 6: Our Tet holiday

Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 6: Our Tet holiday - Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 6: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 đưa ra lời dịch và trả lời các câu hỏi trong các phần: Getting Started Unit 6 Lớp 6 Trang 58 SGK, A Closer Look 1 Unit 6 Lớp 6 Trang 60 SGK, A Closer Look 2 Unit 6 Lớp 6 Trang 61 SGK.

Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 6: OUR TET HOLIDAY

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 6: OUR TET HOLIDAY

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 6: SKILL 2, LOOKING BACK - PROJECT

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 6: COMMUNICATION, SKILLS 1

GETTING STARTED

Mở đầu (Tr. 58 SGK)

1. Listen and read (Nghe và đọc)

BÀI DỊCH: HAPPY NEW YEAR (CHÚC MỪNG NĂM MỚI)

Người phỏng vấn: Chào mừng trở lại chương trình "Vòng quanh thế giới trong 30 phút". Cảm ơn Sunanta một lần nữa đã cho chúng ta biết về các ngày lễ trong năm mới ở Thái Lan. Kế tiếp, chúng ta sẽ chào mừng sự có mặt của bạn Phong đến từ Việt Nam. Xin chào Phong.

Phong: Xin chào

Người phỏng vấn: Năm mới của nước bạn gọi là Tết phải không?

Phong: Đúng vậy.

Người phỏng vấn: Người Việt Nam mừng ngày Tết vào những thời điểm khác nhau mỗi năm có phải không?

Phong: Vâng, đúng vậy. Năm nay chúng tôi sẽ ăn Tết vào cuối tháng 1.

Người phỏng vấn: Người ta sẽ làm gì để mừng Tết?

Phong: Nhiều thứ lắm. Đây là thời điếm bận rộn nhất trong năm.

Người phỏng vấn: Ví dụ là gì?

Phong: Bạn phải trang trí nhà cửa cho thật đẹp vào dịp Tết vì thế bạn phải lau chùi nhà cửa và trang trí nhà cửa. Bạn cũng phải mua hoa và cây cảnh nữa. Nhưng bạn không nên mua pháo hoa nhé.

Người phỏng vấn: Bạn có đi du lịch trong dịp Tết không?

Phong: Không thường xuyên lắm. Tết là khoảng thời gian gia đình sum họp.

Người phỏng vấn: À vâng. Vậy các bạn có ăn uống nhiều không?

Phong: Có. Ăn đồ ăn ngon là điều hay nhất vào dịp Tết. À và cả nhận tiền lì xì nữa. Ha ha

Người phỏng vấn: Cảm ơn Phong. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp Yumiko đến từ Nhật Bản.

2. Are the following statements true or false according to the conversation in 1. Tick the correct column. (Những câu sau đây đúng hay sai so với nội dung các cuộc hội thoại trong bài 1). Đánh dấu chọn vào đúng cột.

1. T 2. T 3. F 4. F 5. F

3. Find the information in 1 and fill in the blanks. (Tìm thông tin trong bài 1 và điền vào chỗ trống).

1. the end of January 2. our house

3. flowers, plants 4. fireworks

5. great food, lucky money 6. family gatherings

4. Write the words/ phrases in the box under the appropriate pictures. (Viết những từ/ cụm từ trong khung dưới các bức tranh phù hợp).

1. b 2. a 3. c 4. e

5. h 6. g 7. f 8. d

5. Look at the pictures again. Which pictures do you think are related to Tet? (Nhìn vào các bức tranh thêm lần nữa. Những bức tranh nào bạn nghĩ liên quan đến ngày tết).

1. b 2. a 3. c 7. f 8. d

6. Game (Trò chơi)

Write down three things or activities you like best about Tet. (Viết 3 điều hoặc 3 hoạt động mà em thích nhất trong dịp Tết).

Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

  • decorate houses (trang trí nhà cửa)
  • visit the grandparents (đi thăm ông bà)
  • receive lucky money (nhận tiền lì xì)
  • watch firework display (xem bắn pháo hoa)

Compare your list with the members of your group. Report the results to the class. The group that has the most items wins. (So sánh với các thành viên khác trong nhóm. Tường trình kết quả trước lớp. Nhóm nào viết được nhiều hoạt động nhất nhóm đó sẽ thắng).

  • visiting relatives (đi thăm họ hàng)
  • getting lucky money (nhận tiền lì xì)
  • eating great food (ăn những món ngon)
  • watching firework (xem pháo hoa)
  • family gathering (sum họp gia đình)
  • playing with friends (vui chơi với bạn bè)

A CLOSER LOOK 1

XEM KỸ HƠN 1 (Tr. 60 SGK)

VOCABULARY

Things and activities for Tet (Các đồ vật và hoạt động vào dịp Tết)

1. Listen and repeat the words in the box. (Nghe và lặp lại các từ trong khung sau)

a. wish b. fireworks c. furniture d. present

e. shopping f. tree g. flower h. relative

i. pagoda j. calendar k. special food

2. Work in groups. Label the pictures with the words in 1. (Làm việc theo nhóm. Đặt tên các bức tranh với những từ trong phần 1 sao cho phù hợp).

1. b 2. i 3. d 4. j

5. f 6. g 7. h 8. e

9. k 10. c 11. a

3. Match the verbs with the suitable nouns. (Nối những động từ với danh từ phù hợp)

1. cook special food 2. go to a pagoda

3. give lucky money 4. visit relatives

5. clean the furniture 6. decorate our house

7. plant trees 8. make a wish

9. hang a calendar 10. watch fireworks

11. do the shopping 12. buy peach blossoms

4. Write the phrases you have formed in 3. The first one is an example. (Viết những cụm từ mà bạn đã tạo được trong bài 3. Câu đầu tiên là một ví dụ).

1. cook a special food 2. go to a pagoda

3. give lucky money 4. visit relatives

5. clean the furniture 6. decorate our house

7. plant trees 8. make a wish

9. hang a calendar 10. watch fireworks

11. do the shopping 12. buy peach blossoms

5. Listen and repeat the words. (Nghe và lặp lại các từ).

celebrate school special

she-shopping spring blossoms

should-summer wish rice rubbish

Which words have the sound /ʃ/ and which words have the sound /s/? Listen again and write them in the appropriate columns. (Những từ nào có âm /ʃ/ và những từ nào có âm /s/? Nghe lại và viết chúng vào đúng cột)

/ʃ/

she, shopping, should, wish, rubbish

/s/

celebrate, school, spring, blossoms, summer, rice, special

6. Listen to the sentences and tick which has /ʃ/ and which has /s/. (Nghe các câu sau và đánh dấu chọn s vào từ có chứa âm /ʃ/ và âm /s/)

/ʃ/

/s/

1

2

3

4

5

6

7

We come home every summer.

We should leave early.

I will make a wish.

I'm second in my class.

My mother goes shopping every day.

This is a small garden.

Spring is coming.

7. Listen and practise reading the short poem. Pay attention to the sounds /ʃ/ and /s/. (Nghe và luyện đọc bài thơ ngắn sau. Chú ý đến các âm /ʃ/ và /s/)

Mùa xuân đang đến!

Tết đang đến!

Cô ấy bán hoa đào.

Má Cô ấy bừng sáng.

Mắt Cô ấy cười.

Nụ cười Cô ấy ngại ngùng.

Cô ấy bán hoa đào.

A CLOSER LOOK 2

XEM KỸ HƠN 2 (Tr. 61 SGK)

GRAMMAR

1. Look at the pictures and complete the sentences with should or shouldn't. (Nhìn vào hình ảnh và hoàn thành các câu với should và shouldn't.)

1. shouldn't 2. should 3. shouldn't 4. should

2. At the TV studio, Phong sees these signs. Complete the sentences with should or shouldn't. (Tại trường quay, Phong xem những tín hiệu. Hoàn thành câu với should và shouldn't.)

1. should 2. shouldn't 3. should 4. shouldn't

Remember (Ghi chú)

Chúng ta dùng should cho những điều nên làm.

Chúng ta dùng shouldn't cho những điều không nên làm.

3. Now look at these Tet activities. Tick (✓) the activities children should do at Tet. Cross (x) the activities they shouldn't. (Bây giờ nhìn vào những hoạt động Tết. Đánh dấu (✓) vào những hoạt động trẻ em nên làm vào dịp Tết. Đánh dấu (x) vào nhũng hoạt động không nên.)

1

behave well

2

eat lots of sweets

x

3

plant trees

4

break things

x

5

go out with friends

6

make a wish

7

fight

x

8

play cards all night

x

4. Use the activities-in 3, write down the sentences. (Sử dụng các hoạt động trong phần 3, viết thành câu).

We should behave well.

We shouldn't eat lots of sweets.

We should plant trees.

We shouldn't break things.

We should go out with friends.

We should make a wish.

We shouldn't fight.

We shouldn't play cards all night.

GRAMMAR WILL AND WON'T (WILL NOT)

1. Read Phong's letter to Tom. (Đọc thư của Phong viết cho Tom).

Chào Tom,

Bạn khỏe không?

Tết sắp đến rồi.

Đây là năm mới của chúng mình.

Trước Tết, bố mình sẽ sơn lại nhà. Mình sẽ đi mua sắm với mẹ. Chúng mình không mua pháo hoa. Chúng mình mua các phong bì đỏ để lì xì và mua quần áo. Vào dịp Tết, chúng mình không mua bánh chưng. Mình sẽ giúp bố mẹ mình nấu bánh chưng trong 1 cái nồi lớn. Mình rất háo hức.

Mình sẽ sớm lại viết thư cho bạn nữa.

Phong

2. Use the information from the letter and write full sentences in the two columns. (Sử dụng các thông tin trong bức thư và viết thành câu hoàn chỉnh vào 2 cột).

3. Phong is thinking about his Tet. Write sentences about what he WILL and WON'T do. (Phong đang nghĩ về ngày Tết của cậu ấy. Viết các câu về những điều cậu ấy sẽ làm và sẽ không làm).

1. He will visit his relatives.

2. He will go out with friends.

3. He will get some lucky money.

4. He won't give any presents.

5. He won't study.

Đánh giá bài viết
14 2.442
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm