Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: What Do You Eat? có đáp án

Tiếng Anh Unit 11 lớp 6: What do you eat?

Để ôn tập tốt Unit 11 tiếng Anh 6, mời các em tham khảo và download đề luyện tập các bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: What do you eat? có đáp án được chia sẻ hoàn toàn miễn phí dưới đây. Đề ôn tập tiếng Anh 6 Unit 11 có đáp án trên VnDoc.com được biên tập bám sát nội dung kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm xuất hiện trong Unit 11 lớp 6 hiệu quả.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Nội dung bài tập Unit 11 tiếng Anh lớp 6: What do you eat?

I. Fill in the blank with a suitable word (Vietnamese or English). (Hoàn thành từ vựng)

- ..................: người chủ hiệu, người bán hàng

- ...............................: Tôi có thể giúp bạn không?

- ..................: chai, lọ

- oil (n): ..................

=> ..................: dầu ăn

- ..................: xin vui lòng

- .........................: đây này

- packet (n): ..................

- ..................: hộp

- ..................: kí lô, cân

- ..................: thịt bò

- ..................: gam

- ..................: tá, chục (12)

- egg (n): ..................

- ............: lon, hộp thiếc

- ..................: thỏi, bánh

- soap (n): ..................

- ..................: ống tuýp

- ..................: kem đánh răng

- salesgirl (n): ..................

- ..................: bất cứ cái gì

- ..................: thêm nữa

- cookie = cooky (n): ..................

- ..................: cần

- ..................: một nửa

- ..................: bánh xăng-uých

- lemon (n): ..................

- ..................: nước chanh

- ..................: bữa ăn tối

- What would you like for lunch?: ............................

- ..................: nhà ăn, căng tin (trong trường học, cơ quan, nhà máy...)

- ..................: giá bao nhiêu

- ..................: chiên, rán

=> fried rice (n): ...............

- ..................: bát, tô

- cake (n): ..................

- ..................: kem

- ..................: một nghìn, một ngàn (không có dạng số nhiều)

=> ..................: con số 1000 (có dạng số nhiều)

- shelf (n): ..................

- ..................: nhà bếp

- ..................: bất cứ thứ gì

II. According to this form, make questions and then answer. (Đặt câu và trả lời theo mẫu)

Ex: a fried rice/ 2.500 dong - How much is a fried rice? – Two thousand five hundred dong.

1. a bowl of noodles/ 3.000 dong.

2. a glass of orange juice/ 2.500 dong.

3. a bottle of cooking oil/ 10.000 dong.

4. a kilo of carrots/ 3.000 dong.

5. a can of peas/ 5.000 dong.

6. a bar of soap/ 6.000 dong.

III. Choose the best answer of answers in the brackets. (Chọn từ đúng trong ngoặc)

1. She ............... (want/ don't want/ wants) some vegetables.

2. We don't want (some/ any/ a) ................. oil.

3. How .................. (much/ many/ about) kilos of meat does she want?

4. Her sister doesn't want (some/ any/ a) ..................... coffee.

5. (How many/ How much) ........................... rice does his father want?

6. My mother (cook/ cooking/ cooks).....................the meals every day.

7. They need ................(a/ some/ any) soda.

8. How (many/ much/ about) ......................are these eggs?

9. Do you have .............. (a/ an/ any) bananas?

10. How (many/ much/ about).................... fish does your mother want?

IV. Fill in the blanks with a suitable word.

1. How ................ bananas are there?

2. There ............... twelve bananas.

3. Are there ................. onions on the table? – No, there ...................

4. ............... I help you? –Yes, I'd like ............... cabbages.

5. ............... else? – Yes, I need ............ eggs.

6. How ............... rice do you want?

7. Mrs Linh needs ................. beef.

8. She ................. tall. She is short.

9. How ................. is this book? – Five thousand dong.

10. What do you ................? – I need a ..................of cooking oil.

V. Match the words in the column A with the suitable words in the column B.

Column A

Column B

1. a bottle of

a. coffee

2. a box of

b. beef

3. a bar of

c. soap

4. a can of

d. toothpaste

5. a tube of

e. peas

6. a packet of

f. chocolates

7. a kilo of

g. cooking oil

8. a cup of

h. noodles

Key: 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ...

VI. Unscramble the words to make meaningful sentences.

1. some/ want/ milk/ these/ students.

2. a glass of/ likes/ orange juice/ Nam.

3. much/ how/ he/ does/ want/ beef?

4. isn't/ short/ hair/ his.

5. Lan/ chicken/ or/ like/ does/ drake?

6. would/ you/ dinner/for/what/ like?

VII. Read the text and choose the answer that you think fits best according to the text

Maria doesn’t usually eat breakfast. She just has a cup of coffee. She doesn’t eat anything until eleven o’clock. Then she has a biscuit and a glass of milk. For lunch she usually has a salad. That’s at about two o’clock. She has dinner at about 6.30. She’s vegetarian, so she doesn’t eat meat or fish. She eats cheese and eggs and things like that. She has a glass of water or fruit juice with her meal.

On the weekend she usually goes to restaurant in the evening. She can get vegetarian meals in a lot of restaurants and pubs now. She likes Indian food because it has a lot of things for vegetarians.

1. Maria drinks _____________ in the morning

A. a glass of mineral water

B. a cup of coffee

C. a cup of tea

D. a glass of orange juice

2. She has a salad for __________.

A. breakfast

B. lunch

C. dinner

D. B & C

3. She eats ____________.

A. fish

B. beef

C. pork

D. vegetables

4. On the weekend she usually _____________.

A. cooks dinner for her family

B. has a big lunch

C. has dinner at restaurant

D. goes to the pub with some of her friends

5. She likes Indian food because ___________.

A. it is very cheap

B. it is spicy

C. it is good for her health

D. it has many things for vegetarians

- The end -

Đáp án đề ôn tập Unit 11 lớp 6: What do you eat?

I. Fill in the blank with a suitable word (Vietnamese or Enflish). (Hoàn thành từ vựng)

- storekeeper: người chủ hiệu, người bán hàng

- Can I help you?: Tôi có thể giúp bạn không?

- bottle: chai, lọ

- oil (n): dầu

=>cooking oil: dầu ăn

- please: xin vui lòng

- Here you are: đây này

- packet (n): gói, bao

- box: hộp

- kilo: kí lô, cân

- beef: thịt bò

- gram: gam

- dozen: tá, chục (12)

- egg (n): trứng

- can: lon, hộp thiếc

- bar: thỏi, bánh

- soap (n): xà phòng

- tube: ống tuýp

- toothpaste: kem đánh răng

- salesgirl (n): cô bán hàng

- anything: bất cứ cái gì

- else: thêm nữa

- cookie = cooky (n): bánh bích quy

- need: cần

- half: một nửa

- sandwich: bánh xăng-uých

- lemon (n): trái chanh

- lemon juice: nước chanh

- dinner: bữa ăn tối

- What would you like for lunch?: Bạn muốn dùng gì cho bữa ăn trưa

- canteen: nhà ăn, căng tin (trong trường học, cơ quan, nhà máy...)

- How much: giá bao nhiêu

- fry: chiên, rán

=> fried rice (n): cơm chiên

- bowl: bát, tô

- cake (n): bánh ngọt

- ice-cream: kem

- thousand: một nghìn, một ngàn (không có dạng số nhiều)

=> thousand: con số 1000 (có dạng số nhiều)

- shelf (n): giá, kệ

- kitchen: nhà bếp

- anything: bất cứ thứ gì

II. According to this form, make questions and then answer. (Đặt câu và trả lời theo mẫu)

Ex: a fried rice/ 2.500 dong - How much is a fried rice? – Two thousand five hundred dong.

1. a bowl of noodles/ 3.000 dong.

How much is a bowl of noodles? – Three thousand dong.

2. a glass of orange juice/ 2.500 dong.

How much is a glass of orange juice? – Twenty-five hundred dong/ Two thousand five hundred.

3. a bottle of cooking oil/ 10.000 dong.

How much is a bottle of cooking oil? – Ten thousand dong.

4. a kilo of carrots/ 3.000 dong.

How much is a kilo of carrots? – Three thousand dong.

5. a can of peas/ 5.000 dong.

How much is a can of peas? – Five thousand dong.

6. a bar of soap/ 6.000 dong.

How much is a bar of soap? – Six thousand dong.

III. Choose the best answer of answers in the brackets. (Chọn từ đúng trong ngoặc)

1. She ............... (want/ don't want/ wants) some vegetables.

2. We don't want (some/ any/ a) ................. oil.

3. How .................. (much/ many/ about) kilos of meat does she want?

4. Her sister doesn't want (some/ any/ a) ..................... coffee.

5. (How many/ How much) ........................... rice does his father want?

6. My mother (cook/ cooking/ cooks).....................the meals every day.

7. They need ................(a/ some/ any) soda.

8. How (many/ much/ about) ......................are these eggs?

9. Do you have .............. (a/ an/ any) bananas?

10. How (many/ much/ about).................... fish does your mother want?

IV. Fill in the blanks with a suitable word.

1. How many bananas are there?

2. There are twelve bananas.

3. Are there any onions on the table? – No, there aren't.

4. Can I help you? –Yes, I'd like some cabbages.

5. What else? – Yes, I need some eggs.

6. How much rice do you want?

7. Mrs Linh needs some beef.

8. She isn't tall. She is short.

9. How much is this book? – Five thousand dong.

10. What do you need? – I need a bottle of cooking oil.

V. Match the words in the column A with the suitable words in the column B.

Key: 1 - g; 2 - f; 3 - c; 4 - e; 5 - d; 6 - h; 7 - b; 8 - a;

VI. Unscramble the words to make meaningful sentences.

1. some/ want/ milk/ these/ students.

These students want some milk.

2. a glass of/ likes/ orange juice/ Nam.

Nam likes a glass of orange juice.

3. much/ how/ he/ does/ want/ beef?

How much beef does he want?

4. isn't/ short/ hair/ his.

His hair isn't short.

5. Lan/ chicken/ or/ like/ does/ drake?

Does Lan like drake or chicken?

6. would/ you/ dinner/for/what/ like?

What would you like for dinner?

VII. Read the text and choose the answer that you think fits best according to the text

1. B

2. B

3. D

4. C

5. D

Trên đây là Bài tập Unit 11 lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Chia sẻ, đánh giá bài viết
23
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh 6

    Xem thêm