Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 15: Countries (Test 2) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 15: Countries

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 15: Countries (Test 2) có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với các dạng bài hay và bổ ích cho các bạn ôn tập. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

1. a. name b. vacation c. population d. small

2. a. meter b. desert c. egg d. tent

3. a. high b. big c. river d. million

4. a. cold b. long c. soda d. moment

5. a. city b. country c. my d. very

Đáp án

1d 2a 3a 4b 5c

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. It is .... building of the three buildings.

a. old b. older c. oldest d. the oldest

7. Tokyo has a .... of 12 million.

a. population b. polluted c. popular d. postcard

8. "What his .... ?" "He's Japanese."

a. nation b. national c. nationally d. nationality

9. Tony is from Great Britain. He's .... .

a. Britain b. British c. German d. Vietnam

10. .... is hot and has very little water and very few plants.

a. Mountain b. Desert c. Park d. River

Đáp án

6d 7a 8d 9b 10b

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. The Great Wall of China is the world's longer structure. A B C D

12. How length are you going to stay? A B C D

13. Vietnam has lots of rain, because it has big forests. A B C D

14. No students in the class are better like Phong. A B C D

15. It is very coldest in the winter. A B C D

Đáp án

11d 12a 13c 14d 15b

Bài 4: Đọc đoạn văn rồi trả lời các câu hỏi sau.

There are two long rivers in Viet Nam. The Red River is 1,200 kilometers long. It starts in China and flows to the Gulf of Tonkin.The Mekong River is longer than the Red River. It starts in Tibet and flows to the Bien Dong.The Nile River is the longest river in the world. It is 6,437 kilometers long. It starts in North Africa and flows to the Mediterranean Sea.Phanxipang is the highest mountain in Viet Nam. It is 3,143 meters high.But it is not the highest mountain in the world. The highest mountain in the world is Mount Everest. It is 8,848 meters high. Gulf of Tonkin: Vịnh Bắc Bộ

16. Whic his longer: Red River or Mekong River?

a. Red River b. Mekong River c. No Information

17. Where does the Red River start?

a. China b. Gulf of Tonkin c. Tibet

18. Howlong is the Mekong River.

a. 1200km b. 6,437km c. No information

19. Arethere any rivers longer than the Nile River?

a. No, there aren't. b. Yes, there are. c. No information

20. Which mountain is 8,848 meters high?

a. Phanxipang b. Mount Everest c. No information

No information: chưa có thông tin

Đáp án

16b 17a 18c 19a 20b

Đánh giá bài viết
2 2.510
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm