Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At Home

Luyện tập với các bài tập trong Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Home có đáp án sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

* Xem thêm hướng dẫn học Unit 3 At home tiếng Anh lớp 6 tại:

Soạn Unit 3 lớp 6 At home hệ 7 năm

I. Bài tập tiếng Anh 6 Unit 3 At home có đáp án

I. Missing words

1. ______ is my family.

2. There ______ four ______ in my family.

3. My father ______ a doctor.

4. How ______ people are there in your ______?

5. What ______ his name? John.

6. What's ______ name? Linda.

7. ______ is that? It's Lan.

8. How many doors are ______? There ______ one.

9. There ______ four windows.

10. His father is ______ engineer.

II. Arrange in order

1. are/ in/ we/ our/ room/ living.

2. are/ there/ people/ in/ four/ my/ family.

3. father/ a/ my/ is/ doctor.

4. mother/ is/ his/ nurse/ a.

5. brother/ years/ is/ her/ ten/ old.

6. he/ what/ do/ does?

7. mother/ father/ their/ and/ teachers/ are.

8. are/ in/ they/ house/ the.

9. mother/ does/ what/ her/ do?

10. many/ how/ are/ your/ there/ in/ students/ class?

III. Match up

1. Who is this? □ a. My mother's a nurse.

2. What does he do? □ b. There is one.

3. How many people are there in your family? □ c. He's in the classroom.

4. What does your father do? □ d. He's forty.

5. How old is your brother? □ e. They are in the yard.

6. What do your parents do? □ f. My father is a teacher.

7. Where are they? □ g. There are four people.

8. How old is Mr. Kiên? □ h. He's ten.

9. How many chairs are there in the room? □ i. He's a student.

10. Where is your teacher? j. She's my sister.

IV. Write in full words

10

ten

35

60

85

15

fifteen

40

65

90

20

45

70

95

25

50

75

100

30

55

80

V. Multiple choice: Choose the correct words to complete the following sentences.

1. ______ are you? I'm fine, thank you.

A. How old B. How C. How many

2. There ______ a big board in my classroom.

A. am B. is C. are

3. ______ are in our classroom.

A. She B. We C. He

4. ______ students are there in your class? There are 40.

A. How much B. How C. How many

5. ______ are these? They're my friends.

A. What B. Who C. How

6. ______ are there in your classroom? Tables, chairs, a board and a teacher's desk.

A. How many B. What C. How

7. ______ is your house? It's on Dien Bien Phu Street.

A. What B. Which C. Where

8. What ______ your parents do?

A. are B. does C. do

9. She lives with ______ family.

A. his B. her C. my

10. How many ______ are there in your family?

A. people B. students C. teachers

11. Lan is a good girl. ______ parents are happy.

A. her B. his C. my

12. That is Mr Ba with ______ students.

A. her B. his C. their

13. ______ is your father? He's a doctor.

A. How B. Who C. What

14. Lan ______ on Nguyen Hue Street.

A. lives B. live C. living

15. ______ are their pencils.

A. This B. That C. These

16. Hoa! How old is ______ father?

A. my B. your C. their

17. ______ is your brother? He's a student.

A. What B. How C. Who

18. My father and mother are ______.

A. teacher B. teaches C. teachers

19. Lan's father is a doctor. Tam's father is a doctor, ______.

A. too B. to C. two

20. There are two ______ in my living room.

A. cookers B. boards C. couches

VI. Supply the correct words to complete the passage.

This is Tam. He's twelve ______ old. He's ______ student. There are four ______ in his family: his father, his mother, his sister and he. His father is ______ engineer. ______ is forty years old. His mother ______ a teacher, and she's forty, ______.

* Xem đáp án tại: Bài tập tiếng Anh 6 Unit 3 At Home hệ 7 năm FULL

II. Trắc nghiệm tiếng Anh Unit 3: At Home lớp 6 có đáp án

I. Tìm từ có cách phát âm khác.

 1. Hi nine fine this
 2. room school no two
 3. they A eraser lamp
 4. thank this that those
 5. She he ten these

II. Cho dạng đúng của động từ "to be".

1. How (be) you? __________

2. She (not be) ten. __________

3. I (be) Mai. __________

4. you (be) a nurse? __________

5. My name (be) Thu. __________

6. They (be) farmers. __________

7. This (not be) Hoa. __________

8. Those (be) benches. __________

9. We (be) fine, thanks. __________

10. that (be) your teacher? __________

III. Điền vào chỗ trống với các từ trong khung:

are What an their people teacher Where years How my

 1. My mother is a ______________.
 2. _________ do you live?
 3. They are in _________ living room.
 4. My father is ______ engineer.
 5. _______are you?
 6. How old _________ you?
 7. There are four ____________ in my family.
 8. This student is 12 __________ old.
 9. This is ____________ brother.
 10. ________ does your mother do?

IV. Chuyển các các câu sau sang số nhiều.

1. This is a bookshelf. _________________________________

2. It is a couch. _________________________________

3. That is a woman. _________________________________

4. There is a lorry. _________________________________

5. He is a student. _________________________________

6. The pen is new. _________________________________

7. The child is at the park. _________________________________

8. It is a dish. _________________________________

9. There is a goose. _________________________________

10. That is a white sheep. _________________________________

V. Điền các tính từ sở hữu vào chỗ trống. (my, your, his, her, their, our, its)

 1. Ba is a student. _______ house is on Tran Phu Street.
 2. I am eleven years old. _________ sister is fifteen.
 3. Those are Mai and Lan. ________ father is an engineer.
 4. What's _________ name? My name is Nam.
 5. We live in Ha Noi. ________ house is on La Thanh Street.
 6. Mrs Lien is a teacher. __________ school is big.
 7. I have a cat. ______ name is Miu Miu.
 8. That is my sister. _____ bike is new.

VI. Hãy điền a hoặc an vào các từ sau.

1. _____ apple 6. _____ ink-pot 11. _____ university

2. _____ table 7. _____ unit 12. _____ egg

3. _____ "h" 8. _____ umbrella. 13. _____ awful bike

4. _____ hour 9. _____ orange 14. _____ television

5. _____ honest boy 10. _____ desk 15. _____ onion

VII. Viết các câu hỏi và các câu trả lời về các chủ đề sau:

1. Hỏi tên bạn. __________________________________________________

2. Hỏi đánh vần tên. __________________________________________________

3. Hỏi tuổi __________________________________________________

4. Hỏi ngày sinh __________________________________________________

5. Hỏi nghề __________________________________________________

6. Hỏi địa chỉ __________________________________________________

7. Hỏi sức khỏe __________________________________________________

8. Hỏi thời tiết. __________________________________________________

9. Hỏi ngày tháng __________________________________________________

10. Hỏi số lượng __________________________________________________

VIII. Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng.

 1. My father is a engineer. __________________
 2. I am twelve year old. __________________
 3. What's you name? __________________
 4. Those are a tables. __________________
 5. How many book are there? __________________
 6. What do you live? __________________
 7. I live on 12 Tran Phu Street. __________________
 8. I was born on 2000. __________________

* Xem đáp án tại: Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At home hệ 7 năm

III. Trắc nghiệm tiếng Anh 6 Unit 3 At home có đáp án

Bài 1: Tìm từ mà khác nhóm các từ còn lại.

1. a. mother b. father c. teacher d. brother

2. a. engineer b. sister c. nurse d. doctor

3. a. table b. desk c. chair d. book

4. a. lamp b. bench c. couch d. armchair

5. a. lamps b. couches c. books d. students

Bài 2: Chọn một từ để hoàn thành câu.

6. I am Nam. This is .... family.

a. I b. my c. me d. We

7. That is my book. .... are you books

This b. That c. Those d. There

8. They are students. That is .... school.

a. his b. her c. my d. their

9. He is .... engineer

a. a b. an c. these d. those

10. What .... he do?

a. are b. is c. do d. does

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. How many students is there in your class? A B C D

12. There is two students in the classroom. A B C D

13. How old are her father? A B C D

14. Those is my living room. A B C D

15. There are two armchair in his living room. A B C D

Bài 4: Chọn đáp án đúng nhất để điền vào ô trống tương ứng.

Lan is a student. That is (16) .... family. There are (17) .... people in her family: her father, her mother, her sister, her brother and her. That is her father. He's (18) .... . He is a doctor. (19) .... is her mother. She isthirty-five. She is a nurse. Her brother is fifteen. Her sister is six. (20) .... are students.

16. a. his b. her c. my d. your

17. a. four b. five c. six d. seven

18. a. fourteen b. forteen c. fourty d. forty

19. a. That b. Those c. These d. There

20. a. He b. She c. They d. There

* Xem đáp án tại: Trắc nghiệm tiếng Anh 6 Unit 3: At home hệ 7 năm FULL

IV. Bài tập tự luận tiếng Anh Unit 3 At home lớp 6 có đáp án

I. Hãy tìm từ thích hợp cho những từ sau

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At Home

II. Viết dạng số nhiều của các từ sau đây(1,5P)

1. a book 2. a window 3. a pen 4. a nurse

5. a house 6. a clock 7. a box 8. a class

9. a lamp 10. a brother 11. a wife 12. a family

13. a radio 14. a doctor 15. a sister 16. a person

III. Sắp xếp các từ đã chuyển sang số nhiều ở bài tập II thành 3 nhóm theo cách phát âm ở phụ âm cuối (1,5P):

/ s /

/z/

/ iz /

IV. Trả lời những câu hỏi sau, dựa vào những từ gợi ý sau.

1.What time is it? (6 o'clock)

____________________________________________

2. How many people are there in your family? (4)

____________________________________________

3. What is the time? (7.15)

____________________________________________

4. What does your mother do? (nurse)

____________________________________________

5. What are those? (houses)

____________________________________________

6. How old is your father? (45)

____________________________________________

7. Who is it? (my brother)

____________________________________________

8. How much milk is there in the bottle? (500ml)

____________________________________________

Xem đáp án chi tiết tại: Bài tập tự luận tiếng Anh 6 Unit 3: At Home hệ 7 năm FULL

Trên đây là Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At home có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 8.876
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh phổ thông

  Xem thêm