Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: What do you eat? (Test 2) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: What do you eat?

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: What do you eat? (Test 2) có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm các dạng bài phát âm, điền từ, tìm lỗi sai...rất hữu ích cho các bạn ôn tập. Bài tập có kèm theo đáp án tiện cho các bạn so sánh và đối chiếu.

Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

1. a. gram b.canteen c. sandwich d. chocolate

2. a. packet b.egg c. lecture d. lemon

3. a. dozen b.store c. orange d. sport

4. a. lunch b. tube c. hundred d. much

5. a. brown b. now c. bowl d. how

Đáp án

1d 2a 3a 4b 5c

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. A kilo of rice. What .... would you like?

a. anything b. something c. else d. (để trống)

7. What would you like .... breakfast?

a. for b. when c. to d. of

8. I ....beef. Beef is my favorite food.

a. like b. would like c. want d. would want

9. How much is this .... of cooking oil?

a. glass b. box c. bottle d. bar

10. He is having lunch .... the canteen.

a. in b. at c. on d. of

Đáp án

6c 7a 8a 9c 10a

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. I'd like a sandwich and a glass lemon juice, please. A B C D

12. How many is that packet of milk? A B C D

13. Can you go to the store for I? A B C D

14. How many oranges would he want? A B C D

15. I like fried egg but my brother does. A B C D

Đáp án

11d 12a 13d 14c 15d

Bài 4: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).

Hi! I'm Lan. I live in Ha Noi in Viet Nam. I work in a bookshop. I usually have lunch at half past eleven. I'm in a vegetarian, so I don't eat meat. I love vegetables, all vegetables. They're good for your health. I don't drink coffee. I don't like it. But I drink a lot of tea.

Vegetarian (n): người ăn chay.

16. Lanworks in a bookshop.

a. True b. False c. No information

17. Shedoesn't usually have breakfast.

a. True b. False c. No information

18. Lan doesn't eat meat.

a. True b. False c. No information

19. Vegetables are good for our health.

a. True b. False c. No information

20. Coffeeis her favorite drink.

a. True b. False c. No information

Đáp án

16a 17c 18a 19a 20b

Đánh giá bài viết
5 4.489
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm