Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body (Test 3) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body (Test 3) có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với nội dung bài tập đa dạng, cần thiết và có tần suất xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi rất cao. Sau đây mời các em vào tham khảo.

UNIT 9: THE BODY

TEST 3

1. _____ her hair long?

A. Does B. Do C. Is D. Are

2. Cindy has ______lips

A. heavy B. full C. tall D. noisy

3. What color ______your shoes?

A. is B. are C. does D. do

4. Which word contains a different sound from the others?

A. head B. tea C. chest D. leg

5. Which word is the odd one out?

A. color B. green C. white D. yellow

6. What’s ______?- That’s his hand.

A. this B. that C. these D. those

7. Match the adjective “strong” with its opposite.

A. weak B. light C. heavy D. fat

8. He’s tall _______thin.

A. nor B. so C. and D. however

9. What color is her hair?-________black.

A. This is B. Those are C. It is D. They are

10. Bobby ________big blue eyes.

A. is B. are C. has D. have

11. Angela and Rose _____dinner now.

A. has B. have C. is having D. are having

12. Look! The bus______ .

A. comes B. come C. is coming D. are coming

13. Which sentence is correct?

A. Have you got any pencils? B. Do you have any pencils?

C. You have any pencils? D. A & B

14. - ______ - They are playing volleyball.

A. Who are they playing with? B. What do they do?

C. Why are they playing volleyball? D. What are they doing?

15. My grandfather ______ TV every night.

A. watches B. watch

C. is watching D. are watching

16. We ______ to music now.

A. listen B. listens C. are listening D. is listening

17. - ______- She has five pens.

A. Are those her pens? B. Are her pens expensive?

C. How many pens does she have? D. What are these?

18. - ______- Jim and Jack.

A. What do they do? B. Who jog in the park?

C. Who are jogging in the park? D. What are they doing?

19. I often watch TV ______ night.

A. on B. in C. for D. at

20. There are some tall trees in front ______ my house.

A. in B. of C. at D. on

21. – How ______ to school every day?- They walk to school every day.

A. are they go B. do they go C. often do they go D. do they walk

-------------

Mời các bạn vào tham khảo và thử sức với một số bài tiếp theo để ôn luyện cũng như củng cố kiến thức, chuẩn bị thật tốt cho các kì thi quan trọng:

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Staying Healthy (Test 1) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Staying Healthy (Test 2) có đáp án

Bộ bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Staying Healthy

Đánh giá bài viết
7 3.914
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm