Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Staying Healthy (Test 2) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Staying Healthy

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Staying Healthy (Test 2) có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hay giúp các bạn học tập hiệu quả. Bài tập có đáp án đi kèm tiện cho các bạn so sánh và đối chiếu.

Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

1. a. carrot b. matter c. cabbage d. apple

2. a. tired b. drink c. like d. rice

3. a. soda b. potato c. cold d. lemonade

4. a. by b. hungry c. healthy d. thirsty

5. a. meat b. bread c. bean d. pea

Đáp án

1c 2b 3d 4a 5b

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. I'm .... . I want some bread.

a. hungry b. full c. tired d. thirsty

7. .... the matter, Minh?

a. What b. What's c. How d. How's

8. Tomatoes, lettuce and potatoes are .... .

a. fruits b. vegetable c. drinks d. flowers

9. There .... any noodlesa.

a. is b. isn't c. are d. aren't

10. Don't you like vegetable? Yes, I .... .

a. do b. don't c. like d. don't like

Đáp án

6a 7b 8b 9d 10a

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. Would you want to go to the zoo with us? A B C D

12. There are any oranges and some apples. A B C D

13. What is there for drink? A B C D

14. We have rice and vegetable in lunch. A B C D

15. Milk and vegetables are my favor foods. A B C D

Đáp án

11a 12b 13c 14d 15d

Bài 4: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).

Nam: How do you fee, Lan?

Lan: I'm cold and I am hungry.

Nam: What would you like?

Lan: I'd like a not drink and some noodles. What about you?

Nam: I'm not hungry. I'm thirsty. I'd like a cold drink. What about you, Ba? Would you like a cold drink?

Ba: Yes. I'd like an apple juice.

16. Lan is cold and hungry.

a. True b. False c. No information

17. Lan wants some noodles and a cold drink.

a. True b. False c. No information

18. Nam is tired.

a. True b. False c. No information

19. Nam wants a cold drink.

a. True b. False c. No information

20. Ba likes apples.

a. True b. False c. No information

Đáp án

16a 17b 18c 19a 20c

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Tiếng Anh 6

Xem thêm