Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 13: Activities and The seasons (Test 2) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 13

Mời các bạn vào tham khảo Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 13: Activities and The seasons (Test 2) có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với nội dung các câu hỏi ra sát với chương trình bài học giúp các bạn ôn luyện nhuần nhuyễn kiến thức. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

1. a. take b. late c. table d. fall

2. a. winter b. spring c. like d. fishing

3. a. hot b. cold c. soccer d. volleyball

4. a. music b. hundred c. summer d. bus

5. a. weather b. season c. wear d. breakfast

Đáp án

1d 2c 4b 4a 5b

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. How.... students are there in the yard?

a. many b. much c. often d. (để trống)

7. They.... at the moment.

a. swim b. go swimming c. go swim d. are swimming

8. Thereare four .... in a year: spring, summer, fall and winter.

a. activities b. pastimes c. seasons d. weather

9. It's always very cold here in the .... .

a. spring b. summer c. fall d. winter

10. Swiming is their favorite .... in the summer.

a. activity b. activities c. season d. seasons

Đáp án

6a 7d 8c 9d 10a

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. What does the weather like in the spring in your country? A B C D

12. He doesn't never goes fishing in the winter? A B C D

13. He likes riding in the fall and she doesn't. A B C D

14. We are usually tired in the summer so it's hot. A B C D

15. What is he do when it's cold? A B C D

Đáp án

11a 12a 13d 14d 15a

Bài 4: Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau.

In the summer holidays, Phong's family go to the beach for three or four days. They always go to Vung Tau in the south of Vietnam. They usually stay in a hotel but sometimes they stay in a small house nearthe sea. Every morning, they go to the beach. Phong goes swimming but his sister never swims. She plays volleyball on the beach. Volleyball is her favorite sport.They usually have sandwiches for lunch or sometimes they go to a small restaurant. In the afternoon, they walk. In the evenings, they often go to the cinema or the theater.

16. What do Phong's family do in the summer holidays?

a. They go to Vung Tau.

b. They go to Da Lat.

c. They stay at home.

17. Where do they usually stay in Vung Tau?

a. At a friend's house.

b. In a hotel.

c. No information

18. What is Phong's favorite sport?

a. Swimming b. Volleyball c. No information

19. What do they usually have for lunch?

a. Rice and fish b. Sandwiches c. Bread and orange juice

20. What do they do in Vung Tau in the evenings.

a. They walk. b. They go to the cinema. c. No information

No information: chưa có thông tin

Đáp án

16a 17b 18c 19b 20b

Đánh giá bài viết
12 2.891
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm