Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Unit 13 lớp 6 Activities and the Seasons

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 13 Activities and the Seasons

Bài tập Unit 13 tiếng Anh lớp 6 Activities and the Seasons có đáp án là tài liệu ôn thi học kì 2 và ôn tập kiến thức tiếng Anh THCS cực hay với nhiều dạng bài tập hay và hữu ích. Sau đây mời các em cùng làm bài và ôn tập thật tốt nhé!

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 9, 10, 11

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Sports and Pastimes

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 6

I. Multiple choice:

1. Please open the window. It's very ____________here.

A. cold B. hot C. cool D. tired

2. Is it ____________ in the spring ? – Yes, it is.

A. warm B. hot C. cool D. cold

3. There is a football match today at the ______________.

A. museum B. stadium C. hospital D. bakery

4. What _____________ do you like ? - I like warm weather.

A. food B. drink C. sports D. weather

5. I don't like iced tea. I like a _____________ drink.

A. cold B. cool C. warm D. hot

6. There are four _______________ in a year.

A. weathers B. seasons C. months D. weaks

7. What does he often do in the _____________? – He often goes swimming with his friends.

A. winter B. summer C. Sunday D. weekend

8. What's her favorite _______________? - Spring.

A. activity B. season C. sport D. fruit

9. _____________ seasons are there in a year ? - Four.

A. How much B. How many C. how often D. How

10. How _________________ do you go camping, Sang ?

A. much B. many C. often D. old

11. I _______________ go swimming in the spring.

A. often don't B. do often not C. don't often D. doesn't often

12. ______________ do you listen to music ? – Every night.

A. What time B. How often C. How long D. How much

13. Would you like ______________ oranges?

A. any B. an C. a D. some

14. She does aerobics ______________ a week.

A. on time B. two times C. four times D. twice

15. Mr. pike travels to Da Lat ______________ plane.

A. on B. by C. with D. to

II. Complete the passage:

friends favorite in or

not vacation on lives

Khanh (1) __________ in Ho Chi Minh City. She is (2) ___________ grade 6. In summer, she does (3) __________ go to school. The weather is very hot. She often go swimming with her (4) ____________. She sometimes goes to the park to fly skites (5) ____________ go fishing. She also goes on (6) _____________ with her family. Her (7) _____________ place in Vung Tau. Khanh likes the summer very much.

III. MAKE QUESTIONS:

1. It's cold in the winter.

=> .......................................................................................?

2. Nam likes warm weather.

=> ....................................................................................... ?

3. We never go sailing in the summer.

=> ........................................................................................ ?

4. My sister is playing badminton with John.

=>........................................................................................ ?

5. My favorite season is spring.

=> ......................................................................................... ?

6. Chi and her friends often play volleyball in the spring.

=> ......................................................................................... ?

IV. Put the words in the correct order:

1. doing / exercise / Nam / an / is

=> .....................................................................................................................

2. do / it / cold / is / what / you / do / often / when.

=> .................................................................................................................

3. warm / is / the / weather / the / spring / in.

=> ................................................................................................................

4. your / What / sister / weather / like / does ?

=> ................................................................................................................

5. like / is / in / What / Nha Trang / weather / the.

=> .............................................................................................................

6. in / sometimes / the / We / summer / jog .

=> ..................................................................................................................

V. Reading comprehension and answer the questions:

There are four seasons in my country. They are spring, summer, fall and winter. In the spring, the spring is usually warm. Sometimes, it is cold, but not very cold. There are many flowers in the spring. In the summer, the day is long and the night is short. We often go swimming in this season. This fall is the season of fruits. In the winter, it's usually very cold. The day is short and the night is long.

1. How many seasons are there in a year ? What are they ?

................................................................................

2. What are there in the spring ?

................................................................................

3. Is the day long or short in the winter ?

.................................................................................

4. What is the weather like in the winter ?

..................................................................................

5. What do they often do in the summer ?

..................................................................................

6. Do they often go swimming in the fall ?

..................................................................................

ĐÁP ÁN

I. Multiple choice:

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - D; 5 - D;

6 - B; 7 - D; 8 - B; 9 - B; 10 - C;

11 - A; 12 - B; 13 - D; 14 - D; 15 - B;

II. Complete the passage:

1 - lives; 2 - in; 3 - not; 4 - friends; 5 - or; 6 - vacation; 7 - favorite;

III. MAKE QUESTIONS:

1 - What is the weather like in the winter?

2 - What weather does Nam like?

3 - How often do we go sailing in the summer?

4 - Who is your sister playing badminton with?

5 - What is your favorite season?

6 - What do Chi and her friends often do in the spring?

IV. Put the words in the correct order:

1 - Nam is doing an exercise.

2 - What do you often do when it is cold?

3 - The weather is warm in the spring.

4 - What weather does your sister like?

5 - What is the weather like in Nha Trang?

6 - We sometimes jog in the summer.

V. Reading comprehension and answer the questions:

1 - There are four seasons in my country. They are spring, summer, fall and winter.

2 - There are many flowers in the spring.

3 - The day is short.

4 - It is very cold.

5 - They go swimming.

6 - No, they don't.

Trên đây là nội dung Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 13 Activities and the seasons có đáp án. Ngoài ra, để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, các bạn có thể tham khảo thêm Đề thi giữa kì 2 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Chúc các bạn học tốt!

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
50
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 6

    Xem thêm