Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6: Our Tet Holiday 

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập từ vựng Tiếng Anh Unit 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 6 học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

 • 1. ______ a wish: Ước một điều ước
 • 2. Before Tet, Vietnamese always __________ their house with many colourful ___________.
 • 3. Mom always cook ___________ food during Tet holiday like spring rolls.
 • 4. "Người xông nhà" in English is ________________.
 • 5. Empty _____: đổ rác
 • 6. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Apricot blossom a. Con gà trống 
  ii. Calendar b. Đồ đạc
  iii. Furniture c. Hoa
  iv. Flowers d. Hoa đào
  v. Fireworks e. Hoa mai 
  vi. Lucky money f. Lịch  
  vii. Peach blossom g. Pháo hoa 
  viii. Rooster h. Tiền lì xì
 • i. Apricot blossom - ...
 • ii. Calendar - ...
 • iii. Furniture - ....
 • iv. Flowers - ...
 • v. Fireworks - ....
 • vi. Lucky money - ...
 • vii. Peach blossom - ...
 • viii. Rooster - ...
 • 7. Go to a _____________: Đi chùa
 • 8. Cool ______: làm mát
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 778
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Xem thêm