Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: Our greener world

Bài kiểm tra 15 phút Unit 11 lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát đề thi, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 6 học tập Tiếng Anh 6 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 6 Unit 11 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ văn 6.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: Our green world

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. recycle

B. environment

C. charity

D. invite

2. A saved

B. polluted

C. enjoyed

D. reused

3. A. cousin

B. cycle

C. encourage

D. container

Complete the sentences with the correct form or tense of the verbs in brackets

4. If people share their cars to go to work, there ____________ (not be) so many car fumes.

5. I ____________ (study) here for more than three years.

6. What a nice dress! Where ____________ (you/ buy) it?

7. Don’t forget to take your umbrella. It ____________ (rain).

8. If we ____________ (recycle) paper products, we ____________ (save) more trees.

Write conditional sentences from these statements

9. We will plant more trees. The air will be fresher.

If ________________________________________________

10. We will use fewer cars. We will reduce pollution.

If ________________________________________________

11. We will cycle to school every day. We will keep fitter.

If ________________________________________________

12. We will use recycled products. We will save money.

If ________________________________________________

13. People will throw rubbish into the right bin. They will keep the environment clean.

If ________________________________________________

14. We will turn off the tap when brushing the teeth. We will save a lot of water.

If ________________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. C

2. B

3. B

Complete the sentences with the correct form or tense of the verbs in brackets

4. If people share their cars to go to work, there _____won’t be_______ (not be) so many car fumes.

5. I ______have studied______ (study) here for more than three years.

6. What a nice dress! Where ____did you buy________ (you/ buy) it?

7. Don’t forget to take your umbrella. It ____is raining________ (rain).

8. If we ___recycle_____ (recycle) paper products, we ___will save______ (save) more trees.

Write conditional sentences from these statements

9. If wee plant more trees, the air will be fresher.

10. If we use fewer cars, we will reduce pollution.

11.If we cycle to school every day, we will keep fitter.

12.If we use recycled products, we will save money.

13.If people throw rubbish into the right bin, they will keep the environment clean.

14. If we turn off the tap when brushing the teeth, we will save a lot of water.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 11. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 10Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our houses in the future nâng cao.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 676
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm