Giải SBT tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities in the World

Giải sách bài tập Unit 9 lớp 6 Cities of the world

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 9: Cities in the World do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm đem đến cho các bạn nguồn tài liệu học tập hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

A. Phonetics trang 16 SBT tiếng Anh 6 Global Success Unit 9

1. Write the following words in the correct columns. Viết các từ sau vào đúng cột.

Đáp án

/əʊ/: boat ; nose ; old ; cold ; low

/aʊ/: hour ; flower ; around ; tower ; our

2. Read aloud the short poem. Pay attention to the underlined words. Đọc to một bài thơ ngắn. Chú ý các từ được gạch chân.

In November it’s very cold.

The temperature is usually low.

There are no flowers anywhere to see.

Only white snow falling everywhere.

Don’t play outdoor without warm clothes.

Or you’ll catch a serious cold with running nose.

B. Vocabulary & Grammar SBT Tiếng Anh 6 Unit 9

1. Match the cities and the countries. Hãy nối các thành phố với các nước.

Đáp án

1 - d; 2 - e ; 3 - a; 4 - b; 5 - c;

2. Put these adjectives into the positive or negative box. Đặt những tính từ vào hộp tích cực hoặc tiêu cực.

Đáp án

Positive: exciting, delicious, ancient, helpful, peaceful, friendly

Negative: boring, rainy, expensive, noisy, stormy, hot

3. Complete the sentences with the words / phrases in the box. Hoàn thành các câu với từ/ cụm từ trong hộp.

Đáp án

1. festivals

2. buildings

3. city

4. street food

5. landmarks

6. visit

7. night markets

8. people

4. Write sentences with “what” and “so”, using the ideas given. Viết các câu với “what” và “so”, sử dụng các ý tưởng đã cho.

Đáp án

1. What a cosy house! / The house is so cosy!

2. What good news! / The news is so good!

3. What delicious food! / The food is so delicious!

4. What wonderful weather! / The weather is so wonderful!

5. What a quiet town! / The town is so quiet!

6. What a tall building! / The building is so tall!

7. What a beautiful statue! / The statue is so beautiful!

8. What a big river! / The river is so big!

9. What an expensive city! / The city is so expensive!

10. What friendly people! / The people are so friendly!

5. Complete the passage with the possessive adjectives below. Hoàn thành bài đọc với tính từ sở hữu thích hợp bên dưới.

Đáp án

1. our; 2. its ; 3. my ; 4. their

5. her ; 6. their ; 7. my ; 8. his

6. Replace the underlined parts of the sentences with suitable possessive pronouns and write them in the space provided. Thay thế các phần được gạch chân của câu bằng các đại từ sở hữu thích hợp và viết chúng vào chỗ trống cho sẵn.

Đáp án

1 - yours; 2 - his; 3 - theirs; 4 - mine; 5 - hers; 6 - ours; 7 - yours; 8 - mine;

C. Speaking Unit 9 lớp 6 Cities of the world

1. Describe the place where you live (a city / a town / a village...). Use 3-5 adjectives. Give reasons. Mô tả nơi bạn sống (thành phố / thị trấn / làng ...). Sử dụng 3-5 tính từ. Đưa ra lý do.

2. Do you ever do these things? Pick one you have done and tell your friends about the experience in 3-4 sentences. Em đã bao giờ làm những điều này chưa? Hãy chọn 1 việc em đã làm và nói với các bạn trong 3-4 câu.

– visit an old town (tham quan phố cổ)

– eat street food (ăn hải sản)

– take a hop-on hop-off bus (đi xe buýt hai tầng)

– spend a holiday in a city (trải qua kì nghỉ ở một thành phố)

– visit a night market (tham quan chợ đêm)

3. Look at the picture and form exclamations with What. You may use the suggestions. Then share them with your friends. Hãy nhìn vào bức hình và hình thành câu cảm thán với What. Em có thể dùng các gợi ý. Sau đó chia sẻ với các bạn của em.

Đáp án

- What a crowded city! 

- What a high tower!

- What beautiful weather!

- What modern buildings! 

- What green trees!

D. Reading SBT Unit 9 tiếng Anh 6

1. a. Complete the passage with the words in the box. Hãy hoàn thành bài đọc với các từ trong hộp.

Đáp án

1 - famous

2 - tourists

3 - exciting

4 - enjoy

5 - swimming

6 - seafood

b. Read the passage again. Underline the wrong information in each sentence and correct it. Đọc lại bài. Gạch chân thông tin sai trong mỗi câu và sửa cho đúng.

Đáp án

1 - Viet Nam only sửa thành many countries

2 - an ancient sửa thành a young, growing

3 - August to January sửa thành January to August

4 - a car and tour sửa thành a bike and cycle

2. Read the text and choose the best answer A, B, or C. Đọc văn bản và chọn đáp án đúng nhất A, B hoặc C.

Đáp án

1 - B; 2 - C; 3 - C;

3. Read the text again and write A, B, or C in the appropriate blanks. Đọc lại văn bản và viết A, B, hoặc C vào chỗ trống

Đáp án

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - C; 6 - C;

E. Writing SBT unit 9 lớp 6 Global Success

1. Rearrange the words / phrases to have complete sentences of a postcard. Hãy sắp xếp lại các từ / cụm từ để có các câu hoàn chỉnh trong một tấm bưu thiếp.

Đáp án

1. We’re having a great time here in Cambodia!

2. The weather is lovely.

3. The food is good.

4. The local people are friendly.

5. Yesterday we visited Angkor Wat and Angkor Thom.

6. They’re so fabulous!

7. Send our love to your mum and dad.

2. Use the information in 1 to answer the following questions in complete sentences. Sử dụng nội dung trong bài 1 để trả lời các câu hỏi sau bằng câu hoàn chỉnh.

Đáp án

1. They’re in Cambodia.

2. Yes, they do. Because the weather is lovely, and the food is good.

3. They think the local people are friendly.

4. They visited Angkor Wat and Angkor Thom.

5. They say Angkor Wat and Angkor Thom are fabulous.

3. Complete the postcard. Hãy hoàn thành tấm bưu thiếp.

Đáp án

1. having

2. sun

3. white

4. ate

5. go

6. Wish

Trên đây là Giải sách bài tập tiếng Anh 6 Global Success Unit 9 Cities of the world. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit cả năm học khác nhau như:

Đánh giá bài viết
65 12.900
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm