Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD&ĐT Võ Nhai năm học 2015 - 2016 có đáp án

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD&ĐT Võ Nhai năm học 2015 - 2016 có đáp án đã được VnDoc.com sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng để, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công.

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 CÓ ĐÁP ÁN (5)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 THCS Tam Hòa, Biên Hòa năm học 2015 - 2016 có file nghe

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Thạnh Lộc, Kiên Giang năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Thí điểm trường THCS Thạnh Lộc, Kiên Giang năm học 2016 - 2017 (ma trận + đáp án)

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (Chọn từ có cách phát âm khác với những từ còn lại)

1. A. twice B. swim C. skip D. picnic

2. A. hat B. lake C. cat D. man

3. A. usually B. hungry C. family D. my

4. A. cook B. book C. door D. look

II. Choose the best answer: (Chọn câu trả lời đúng)

1. The Mekong River is ....................................river in the world

A. longer B. long C. longest D. the longest

2. ..................... language do you speak? - I speak English.

A. which B. where C. when D. how

3. My brother .................... our grandmother next weekend.

A. visit B. are going to visit C. is going to visit D. am visiting

4. How ........... do you watch television? – Every evening.

A. many B. often C. much D. old

5. It's very hot. Why ...................................go swimming?

A. don't we B. not we C. let us not D. we don't

6. What about .............................................by bus?

A. we go B. going C. to go D. go

7. How.................. is a sandwich? - It's 2,000 dong.

A. many B. much C. old D. often

8.............. is the weather like in the summer?

A. What B. Which C. How D. When

III. Give the correct form of each verb in brackets: (Chia động từ trong ngoặc cho đúng)

1. She (watch)................................... TV at the moment

2. Let's (play)................................... Video games.

3. My mother (not listen)................................... to the radio in the morning.

4. What she (do)................................... now?

IV. Choose the best word or phrase for each numbered blank: (Chọn cụm từ, từ đúng nhất để điền vào chỗ trống)

Our country (1) .......... small and very beautiful. It has four seasons in a year. They are spring, summer, fall and winter. It is warm in spring, hot in summer, cool in fall and cold in winter. When (2).......... weather is warm, we often play volleyball, tennis or go fishing. When it is hot, we often (3) .......... camping or go swimming. When it is cool we often play football or go jogging. When the weather is cold, we often play basketball, skip or play video game. Our (4)..........season is autumn because the weather is cool, so it is very good (5).......... our health.

1. A. is B. are C. has D. have

2. A. a B. it C. the D. an

3. A. goes B. to go C. go D. going

4. A. beautiful B. favorite C. like D. good

5. A. at B. to C. with D. for

V. Put the words in their correct orders: (Sắp xếp lại các từ sau để thành câu hoàn chỉnh)

1. hot/ often/ when/ I/ go swimming/ it/ is

.......................................................................................

2. camping/ often/ do/ how/ you/ go?

.......................................................................................

3. like/ the/ weather/ spring/ what/ is/ the/ in?

.......................................................................................

4. trash/ in/ don't/ country/ the/ throw

.......................................................................................

5. to/ let's/ zoo/ go/ the/

.......................................................................................

Đáp án

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others: 2 điểm (Mỗi ý đúng 0,5 đ)

1. A. twice

2. B. lake

3. D. my

4. C. door

II. Choose the best answer: 2 điểm (Mỗi ý đúng 0,25 đ)

1. D. The longest

2. A. which

3. C. is going to visit

4. B. often

5. A. don't we

6. B. going

7. B. much

8.A. What

III. Give the correct form of each verb in brackets: 1 điểm (Mỗi ý đúng 0,25 đ)

1. is watching

2. play

3. doesn't listen

4. is she doing

IV. Choose the best word or phrase for each numbered blank: 2,5 điểm (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

1. A. is

2. C. the

3. C. go

4. B. favorite

5. A. at

V. Put the words in their correct order: 2,5 điểm (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

1. When it is hot, I often go swimming

2. How often do you go camping?

3. What is the weather like in the spring?

4. Don't throw trash in the country

5. Let's go to the zoo./.

Đánh giá bài viết
5 1.968
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm