Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our houses in the future

Bài kiểm tra 15 phút Unit 10 lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát đề thi, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 6 học tập Tiếng Anh 6 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our houses in the future nâng cao MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 6 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ văn 6.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 10

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. theatre

B. thank

C. there

D. thirty

2. A. newsreader

B. weather

C. week

D. leave

3. A. watch

B. channel

C. children

D. schedule

Complete the sentences with the correct form or tense of the verbs in brackets

4. Would you like _______________ (live) on the Moon?

5. Robots will do work around the house such as _______________ (cook) meals and _______________ (clean) the floors.

6. I think people _______________ (live) on Mars someday.

7. My English class (start) ____________ at 7.15.

8. Nam (not do)_____________his homework now.

Choose the correct answers to complete the passage.

Are you tired (9)_______ the colour or pattern of your walls? In a smart home, you won’t have to (10)______ them. The walls will actually be digital screens, like computer or TV screens.

A computer network will link these walls with (11)________ else in your house. Called “ambient intelligence,” this computer “brain” will control your entire house. It will also adapt to your (12)________. Your house will learn about your likes and dislikes. It will then use that knowledge to control the environment. For example, it will set the heat in the house to your (13)________ temperature. It will turn on the shower at the right temperature. It will also darken the windows at night and lighten them when it’s (14)________ to wake up.

9. A. with

B. of

C. in

D. by

10. A. build

B. cover

C. pull

D. repaint

11. A. thing

B. everything

C. anything

D. nothing

12. A. prefering

B. preferable

C. preferably

D. preferences

13. A. favorite

B. terrible

C. high

D. clearly

14. A. occasion

B. way

C. time

D. order

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 10

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. C

2. B

3. D

Complete the sentences with the correct form or tense of the verbs in brackets

4. Would you like ______to live_________ (live) on the Moon?

5. Robots will do work around the house such as ______cooking_________ (cook) meals and ______cleaning_________ (clean) the floors.

6. I think people _______will live________ (live) on Mars someday.

7. My English class (start) ____starts________ at 7.15.

8. Nam (not do)_______isn’t doing______his homework now.

Choose the correct answers to complete the passage.

9. B

10. D

11. B

12. D

13. A

14. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 10. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Tell your group about your favourite TV programme, Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our houses in the future nâng cao.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 719
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm