Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Television

Tổng hợp bài tập nâng cao Unit 7 lớp 6

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Television do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát đề thi, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 6 học tập Tiếng Anh 6 tốt hơn.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 6: Television MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 6 Unit 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ văn 6. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Television

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Fill in the blank with What, Where, When, Why, Who, How, How far

1. ______________ is your family name? - It‟s Nguyen.

2. ______________ old are you? - I‟m thirteen.

3. ______________ do you live? - On Nguyen Trai Street.

4. ______________ do you live with? - My parents.

5. ______________ is it from your house to school? - About three kilometers.

6. ______________ do you go to school? - By bus.

7. ______________ do you go to school? - At half past six.

8. ______________ are you late? - Because I miss the bus.

9. ______________ will she go to the zoo? - She will go by bus.

10. ______________ will your father travel to Ha Noi? - He will travel next week.

11. ______________ will Nam go to bed early tonight? - Because he will have a test tomorrow.

12. ______________ will you go next summer vacation? - I will go to Nha Trang.

Exercise 2: Join each pair of sentences, using the word in brackets

1. Anna took a part-time job. She needed some money. (so)

____________________________________________________

2. Nathan missed the bus. He was late for school. (because)

____________________________________________________

3. He seemed a friendly person. I didn’t like him. (although)

____________________________________________________

4. Julie has a guitar. She plays it very well. (and)

____________________________________________________

5. The food looks delicious. It tastes horrible. (but)

____________________________________________________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. Fruit tastes good _________ it’s healthy for your body.

A. but

B. and

C. so

D. or

2. We went for a walk _________ it was raining heavily.

A. because

B. although

C. therefore

D. however

3. I’d like to see that Korean band _________ their music is pretty cool.

A. although

B. so

C. because

D. but

4. His chocolate was too hot, _________ he put some cold milk in it.

A. so

B. but

C. because

D. although

5. You must hurry _________ you will miss your train.

A. so

B. but

C. and

D. or

Exercise 4: Fill in the blank with will or won't

1. __________ they travel to Ha Noi next week? - No, they __________.

2. __________ you see her? - Yes, I __________.

3. __________ your brother be busy tomorrow? - No, he __________.

4. __________ Nam and Ba meet at seven o‟clock? - Yes, they __________.

5. __________ you go fishing next Sunday? - No, we __________.

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Television nâng cao

Exercise 1: Fill in the blank with What, Where, When, Why, Who, How, How far

1. What

2. How

3. Where

4. Who

5. How far

6. How

7. When

8. Why

9. How

10. When

11. Why

12. Where

Exercise 2: Join each pair of sentences, using the word in brackets

1. Anna needed some money, so she took a part-time job.

2. Nathan was late for school, because he missed the bus.

3. Although he seemed a friendly person, I didn’t like him.

4. Julie has a guitar and plays it very well.

5. The food looks delicious, but it tastes horrible.

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. B

3. C

4. A

5. D

Exercise 4: Fill in the blank with will or won't

1. Will - won’t

2. Will - will

3. Will - won’t

4. Will - will

5. Will - won’t

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Television. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 7, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 338
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm