Đề kiểm tra 1 tiết số 4 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra 1 tiết Anh 6 học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra Tiếng Anh 45 phút lớp 6 lần 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 cả năm mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong lần thi sắp tới.

I. Choose one word that has underlined part pronounced different from the test.

1. A.boots

B.toothpaste

C.food

D.flood

2. A.twice

B.swim

C.skip

D.picnic

3. A.usually

B.fly

C.thirsty

D.hungry

4. A.wear

B.year

C.hear

D.near

5. A.bottle

B.job

C.movie

D.chocolate

II. Match a question in A with a suitable answer in B.

1.What’s the weather like in the spring?

2.What weather do you like?

3.What do you do when it’s cold?

4.How often do you play volleyball?

5.When do you often go swimming?

6.Where do you go fishing?

7.Who do you usually play badminton with?

8.What are you doing?

9.How do you go to school?

10.Which sports do you play?

a.I play it once a week.

b.I usually play with my sister.

c.It’s warm.

d.I play soccer.

e.I often play basketball when it’s cold.

f.I often go swimming on the weekend.

g.I like cool weather.

h.I go fishing in the river near my house.

i.I’m jogging.

j. I walk

1_____, 2_____, 3_____, 4_____, 5_____, 6_____,7_____, 8______, 9______, 10_____

III. Choose the best answer A, B, C or D.

1. Let’s________ to work by car.

A.to travel

B.travel

C.travels

D.traveling

2. He usually ______ with his friends to go camping.

A.goes

B.go

C. to go

D.going

3.It’s cold in our country _______ the winter.

A.at

B.on

C.of

D.in

4.Lan is going to stay______ a friend’s house.

A.for

B.with

C.of

D.in

5.______ are you going to stay? – For a week.

A.What

B.Where

C.When

D. How long

IV. Read the passage and answer the questions.

There are four seasons in a year in our country. They are spring, summer, fall and winter. In the spring the weather is usually warm.Sometimes it is cold, but not very cold. There are many flowers in this season.After spring, it is summer. In the summer, the days are long and the nights are short. We often go on vacation in the summer. Fall is a nice season. The weather is often cool. In the winter, it’s usually very cold. The days are short and the nights are long. We always wear warm clothes in the winter.

1.How many seasons are there in your country? What are they?

……………………………………………………………………………………………….

2.What are there in the spring?

…………………………………………………………………………………..

3.What do you often do in the summer?

…………………………………………………………………………………

4.What is the weather like in the fall?

……………………………………………………………………………………….

5.Are the days long or short in the winter?

……………………………………………………………………………………………

Đáp án có trong file tải. Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề kiểm tra 1 tiết số 4 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới + chương trình cũ khác như: Giải bài tập SGK Tiếng Anh 6, Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,....

Đánh giá bài viết
10 1.558
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm