Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Robots

Bài kiểm tra 15 phút Unit 12 lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát đề thi, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 6 học tập Tiếng Anh 6 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 6 Unit 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ văn 6.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Robots

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. I _______ swim since I was 11.

A. cannot

B. could

C. will not

D. will

2. In five years, some robots will be able to speak with human _______.

A. life

B. body

C. voice

D. way

3. _______ robots take our jobs, what will humans do all day?

A. When

B. Whether

C. If

D. Although

4. _______ can help children improve their basic learning skills.

A. Home robots

B. Doctor robots

C. Worker robots

D. Teaching robots

5. They___________save the men from the sinking ship.

A. was able to

B. could to

C. are able

D. were able to

Complete the second sentence so that it means the same as first one. Use the word in brackets

6. Robotics doesn’t really interest me. (in)

I’m _______________________________

7. Jack participated in a robotics competition last month. (part)

Jack ______________________________

8. This robot is capable of cooking a variety of different meals. (can)

This robot _________________________

9. My computer didn’t work last night, so I couldn’t email you. (because)

I ________________________________

10. I do not run as fast as I did when I was young. (could)

When I ___________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Robots

Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. C

3. C

4. D

5. D

Complete the second sentence so that it means the same as first one. Use the word in brackets

6. I’m not really interested in robotics.

7. Jack took part in a robotics competition last month.

8. This robot can cook a variety of different meals.

9. I couldn’t email you because my computer didn’t work last night.

10. When I was young I could run faster.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 12. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our houses in the future nâng cao.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 171
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 Xem thêm